ခရီးစတင္ထြက္ျခင္း

မိမိေနအိမ္မွထြက္ခြာေသာအခါ
c9_Arabic1
ဗိစ္မိလႅာဟိ၊ သ၀ကလ္သု၊ အလလႅားဟိ၊ လာေဟာင္၀္လ ၀လာကု၀သ၊ အိလႅားဗိလႅာဟ္။
အစီးအနင္း (ဆိုက္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ စီး ၍ စတင္ထြက္ခြာေသာအခါ)

c9_Arabic3
စုဗ္ဟားနလ္လဇီ၊ စပ္ခၡရလနာ၊ ဟားဇ၊ ၀မားကြန္းနာ၊ လဟူးမုက္ရ္ရိနီးန္၊ ၀အင္းန္နာ၊ အိလာရဗိၺနာ၊ လမြန္ ကလိဘူးန္။

ေလယ်ာဥ္ပ်ံသည္ ပင္လယ္ျပင္မွ ျဖတ္သန္းသြားေသာအခါ
c9_Arabic4
ဗိစ္မိလႅာဟိ၊ မဂ်္ရီးဟာ၊ ၀မုရ္စားဟာ၊ အႏၷရဗီၺ လယ ဃဖူးရြရ္ ရဟီးမ္၊ ၀မာကဒဒုလႅာဟ္ ဟတ္က ကဒ္ရိဟီ။

အိဟ္ရာမ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား

စဥ္ အမ်ိဳးအစား တာ၀န္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျပစ္ဒဏ္
၁။
၂။
၃။
၄။
အိဟ္ရာမ္နိယာသ္ျပဳျခင္း
သလ္ဗီယဟ္ဆိုျခင္း
မီကားသ္မွစ၀တ္ျခင္း
တားျမစ္ခ်က္မ်ားေရွာင္
ရွရ္သြ္
ရုက္(န္)
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
အဟ္ရာမ္၀တ္ျခင္းမေျမာက္
အဟ္ရာမ္၀တ္ျခင္းမေျမာက္
ဒမ္ထိုက္မည္။
ဒမ္(သို႔)ဆြဒကဟ္ထိုက္မည္။

ဟဂ်္ေဂ်သမသ္သုအ္ျပဳလုပ္နည္း
ဟဂ်္ေဂ်သမသ္သုအ္ဟူသည္မွာအြမ္ရဟ္ ျပဳၿပီး အိဟ္ရာမ္ခြၽတ္ကာ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ ၌ေနရင္း ဟဂ်္ျပဳ ရန္ေရာက္မွ တဖန္ဟဂ်္အတြက္အိဟ္ရာမ္၀တ္ၿပီး ဟဂ်္က်င့္စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဟာဂ်ီမ်ား းအဖို႕ လြယ္ကူပါ၍ ဟာဂ်ီအမ်ားစုသည္ ၄င္းနည္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
မီကားသ္နယ္နိမိတ္မေရာက္မီအလွ်င္

အိဟ္ရာမ္၀တ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရခ်ိဳးပါ။ ခ်က္ေအာက္မွ အေမႊးအမွ်င္ႏွင့္ ခ်ိဳင္းေအာက္မွ အေမႊးအမွ်င္ မ်ားသန္႔ရွင္းပါ။ လက္သည္းေျခသည္းလွီးပါ။ ေရမခ်ိဳးႏိုင္ပါက ၀ူဇူျပဳပါ။ အိဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုတစ္စကို ပုဆိုးသေဘာျဖင့္ ၀တ္ဆင္ၿပီး က်န္တစ္စကို အေပၚပိုင္း၌ ျခံဳထားလိုက္ပါ။ ဦးထုတ္ေဆာင္းၿပီး မက႐ုဟ္အခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ နဖိလ္နမာဇ္ႏွစ္ရကသ္ဖတ္ပါ။ ၄င္းနမာဇ္တြင္
ပထမရကအသ္၌ c9_Arabic5ဒုတိယ ရကအသ္၌ c9_Arabic6စူရဟ္တို႔ကိုတြဲဖတ္လွ်င္ပို ေကာင္း၏။
သလ္ဗီယဟ္ကို ေလယာဥ္ေပၚ ၌မီကားသ္ နယ္နိမိတ္ မေရာက္ခင္အရင္ ဆိုပါက အိဟ္ရာမ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေစာင့္ထိန္းရန္ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။
စလာမ္လွည့္ၿပီး ဦးထုပ္ခြၽတ္၍ဤသို႔နိယသ္ျပဳပါ။
c9_Arabic7
ျမန္မာလိုလည္း ဤသို႔ နိယသ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္အြမ္ရဟ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းကိုလြယ္ကူမႈခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၍ လက္ခံေတာ္မူပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိဟ္ရာမ္သည္ နမာဇ္ဖတ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရသည့္ အရွက္လံု ျခံဳ ေအာင္ဖံုးအုပ္ႏိုင္ေသာထူထဲသည့္ အ၀တ္အစားပင္ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ သလ္ဗီယဟ္ဆိုပါ။ တစ္ၾကိမ္ဆိုျခင္း ဖရဇ္ြ ျဖစ္သည္။ သံုးၾကိမ္ဆိုျခင္းစြႏၷသ္ ျဖစ္၏။

သလ္ဗီယဟ္
c9_Arabic8
လဗ္ဗိုင္းက အလႅာဟ္ဟြမ္းမၼ လဗ္ဗိုင္း(က္)၊ လက္ဗိုင္းက လာရွရီးကလကလဗ္ဗိုင္း(က္)၊ အင္းနလ္ဟမ္ဒ၊ ၀မ္းႏၷိအ္မသလက၀လ္မြလ္(က္)၊ လားရွရီးကလပ္(က္)
မွတ္ခ်က္။ ။အခြင့္မသင့္၍ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ၀ူဇူျပဳျခင္း၊ မျပဳႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ နမာဇ္ (၂)ရကအသ္ မဖတ္ႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ထိုအခါတြင္ အိဟ္ရာမ္၀တ္၍ နိယသ္ျပဳၿပီး သလ္ဗီယဟ္ဆိုလိုက္လွ်င္အိဟ္ရာမ္၀တ္ျခင္း ေျမာက္သြားေပမည္။ သလ္ဗီယဟ္ဆိုၿပီးလွ်င္ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္ဖတ္ပါ။

ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္
c9_Arabic9
အလႅာဟ္ဟြမ္းမၼ ဆြလိအလား၊ မုဟမၼဒင္း ၀အလားအားလိမုဟမၼဒင္းန္ ကမားဆြလိႅဳင္းသ အလားအိဗ္ရား ဟီးမ၀ အလားအားလိ အိဗ္ရားဟီးမ အင္းန္နက ဟမီးဒြန္းမၼဂ်ီးဒ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အိဟ္ရာမ္၀တ္ထားစဥ္ အိဟ္ရာမ္၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ အေျခအေန တခုမွတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းသည့္အခါတိုင္း (ဥပမာ၊ ယာဥ္ေပၚသို႔တက္ျခင္း၊ ၄င္းမွဆင္းျခင္း၊နမားဇ္ဖတ္ၿပီး ျခင္းစသည့္အခါမ်ားတြင္) သလ္ဗီယဟ္အျမဲတမ္းဆိုေနပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတိုးဆိုပါ။

ဂ်ိဒဟ္မွ မကၠဟ္ေရႊၿမဳိ႕ေတာ္သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္သြားေနစဥ္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မေရာက္ခင္အရင္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ကုရ္အာန္တင္၍ ဖတ္ရေသာေရဟာလ္ ပံုစံျဖင့္ လမ္းကိုခြ၍ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ၄င္းေန ရာသည္ ဟရာမ္နယ္နိမိတ္ စတင္ေသာေနရာျဖစ္၍ ေအာက္ပါဒိုအာကို ရြတ္ဖတ္ပါ။
c9_Arabic10  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤသို႔လည္းဆုပန္ႏိုင္ပါသည္။
အိုအလႅာဟ္အရွင္ ဤနယ္နိမိတ္သည္ အရွင္ႏွင့္ အရွင့္တမန္ေတာ္တို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ နယ္နိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနယ္နိမိတ္အတြင္း တိရစာၦန္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေဘးကင္းၾကပါသည္။ ၄င္းနယ္နိမိတ္၏ ဗရကသ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏အသား၊ ေသြး၊ အရိုး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ဂ်ဟႏၷမ္မီးမွ ဟရာမ္ျပဳလုပ္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထုိ႕အတူ ေကယာမသ္ေန႔၌ ခံစားရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွလည္း ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား လြတ္ကင္းမႈကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
c9_Arabic11
အလႅားဟြမ္းမဂ်္အလ္နီး ဗိဟားကရား ေရာင္၀ရ္ဇြတ္(က္)နီ ဖီးဟားရိဇ္ကန္ ဟလားလား အလႅား ဟြမ္းမ ဘားရိ(က္)လနာ ဖီးဟာ။
အိစ္သိဂ္ဖြာရ္
c9_Arabic12
အတ္(စ္)သပ္(ဂ္)ဖိရြလားဟ ရဗၺီးမင္းန္ကြတ္လိ ဇန္း(မ္)ဗင္းန္ ၀အသူးဗုအိလိုင္းဟ္။

ျမန္မာလို ဤသို႔လည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ မိမိျပဳခဲ့သမွ်ေသာ အျပစ္ဂုနဟ္မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာမႈရရန္ အရွင္ျမတ္ ထံေတာင္းခံပါ၏။ ထုိ႔အတူ ၄င္းျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာင္၀္ဗဟ္ျပဳပါ၏။
ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း
ပထမအႀကိမ္တြင္ ဂိတ္အမွတ္ (၁၄) ရွိ ဗာဗြတ္စၥလာမ္ တံခါးေပါက္မွ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ျမတ္၏။ ယခုအခါ ဗါဗြတ္ စၥလာမ္တံခါးေပါက္မရွိေတာ့ပါ လြယ္ကူသည့္အေပါက္မွ၀င္ေရာက္ပါ။
ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔
ေအာက္ပါဒိုအာဆိုရင္း ယာေျချဖင့္၀င္ပါ။
c9_Arabic13
ဗိစၥမိလႅာဟိ ၀ပ္(စြ္)စြလားသု ၀ပ္(စ္)လားမုအလာရစူးလိလႅားဟ္ ရဗ္ဗိဂ္ဖိရ္လီ ဇုႏူးဗီ၀ဖ္သဟ္လီ အဗ္၀ါးဗ ရဟ္မသိ(က္)။
၀င္ေရာက္သည့္အခါ အိအ္သိကားဖ္နိယသ္ကို ဤ သို႔ျပဳပါ။
ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အိအ္သိ ကားဖ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကအ္ဗာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီၤးအား စတင္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိျခင္း
c9_Arabic14လားအိလားဟ အိလလႅားဟ္(၃)ႀကိမ္။ c9_Arabic15အလႅားဟု အက္ဗရ္(၃)ႀကိမ္။

c9_Arabic17
ဖတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဒုအာကဗူလ္ျဖစ္ေသာအခိ်န္ျဖစ္ ၍ လက္ေျမႇာက္ၿပီး ဒုအာေတာင္းပါ။

သြ၀ါးဖ္စတင္လွည့္ျခင္း
ယခုမွစ၍ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား သြ၀ါးဖ္ စတင္ျပဳလုပ္မည္။
ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ရွိရာေဒါင့္ မေရာက္မီ ဘယ္ဘက္ေဘး၌ ရပ္လွ်က္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာ မူၿပီး သြ၀ါးဖ္နိယသ္ကို ဤ သို႔ဆိုပါ။
c9_Arabic18

အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နီ အုရီးဒုု သြ၀ါးဖ ဗိုင္းသိကလ္ဟရားမ္၊ စဗ္အသ အရွ္၀ယအယသြင္းန္ လိလားဟိ သအားလာ ဖယပ္စ္စိရ္ဟုလီ ၀သကဗ္္ဗလ္ဟု မင္းန္နီ။
ျမန္မာလို ဤသို႔လည္းနိယသ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္ေတာ္မိ်ဳးမသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈရရွိေစျခင္းအလို႔ငွာ ကအ္ဗာဟ္ဗိမာန္ေတာ္ ၾကီးအား (ရ)ၾကိမ္ သြ၀ါးဖ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ရွိရာ ၄င္းအားကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအဖို႕ လြယ္ကူမႈ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၍ လက္ခံေတာ္မူပါ။
ၿပီးလွ်င္ ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ႏွင့္ တည့္တည့္ရပ္လွ်က္ ကအ္ဗဟ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူ ၍(နမာဇ္ဖတ္ရာ၌ သက္ဗီးရ္ဆို ၍ နားႏုအထိလက္ေျမႇာက္သကဲ့သို႔) လက္ေျမႇာက္ၿပီး ဤသို႔ဆိုပါ။
c9_Arabic19
ဗိစ္မိလႅားဟိ အလႅားဟုအက္ဗရ္ ၀လိလားဟိလ္ဟမ္း(ဒ္)။
မွတ္ခ်က္။ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ပခံုးႏွစ္ ဘက္ႏွင့္ အညီ ေျမႇာက္ရမည္။
ၿပီးလွ်င္ ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ကို နမ္းပါ။ အခြင့္မသာပါက ေအရွာရဟ္လုပ္ပါ။ နမ္းေသာအခါ(သို႔) ေအရွာရဟ္ လုပ္ေသာ အခါ ဤသုိ႔ဆိုပါ။
c9_Arabic20
အလႅားဟုအက္ဗရ္ လားအိလားဟ အိလ္လလႅားဟု ၀ပ္(စြ္)စြလားသု၀ပ္(စ္)စလားမု အလာရစူး လိလႅားဟ္။
ေအရွာရဟ္ျပဳလုပ္နည္း
ဟဂ်္ေရအပ္စ္၀ဒ္ကို မိမိလက္ျဖင့္ ထိကုိင္လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုဆန္႔ထုတ္ၿပီး ၄င္း လက္မ်ားကို နမ္းရံႈ႕လိုက္ပါ။ ထုိအခိ်န္မွစ ၍ သလ္ဗိယဟ္ဆိုျခင္းကို ရပ္လိုက္ပါ။
ထို႕ေနာက္ ယာဘက္သို႔ လွည့္၍ ကအ္ဗာဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအားလက္၀ဲရစ္ သြ၀ါးဖ္ျပဳပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ အိဇ္ြေသြဘာအ္(၀ါ)မိမိတို႔၏ အိဟ္ရာမ္ကို ယာဘက္ခ်ိဳင္းေအာက္မွပတ္၍ ၀ဲဘက္ပုခံုးေပၚထားၿပီး သြ၀ါးဖ္လွည့္ ရမည္။ ပထမ(၃)ၾကိမ္တြင္ ရမလ္(၀ါ)ရင္ေကာ့ ၍ ပုခံုးႏွစ္ဘက္ လႈပ္ကာ ကိုယ္ဟန္ပါပါျဖင့္ ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္ေလွ်ာက္ ျခင္းစြႏၷသ္ျဖစ္၏။ သြ၀ါးဖ္လွည့္ေနစဥ္ ဒိုအာမ်ား  ဟိ၀စလႅမ္။

c9_Arabic21

စြဗ္ဟားနလႅားဟိ ၀လ္ဟမ္ဒုလိ လႅားဟ္ ၀လားအိလားဟ အိလႅလႅားဟ္ ၀လႅားဟု အတ္က္ဗရ္ ၀လာေဟာင္းလ ၀လာကူး၀သ အိ လႅားဗိ လႅားဟ္။
c9_Arabic22
လားအိလားဟ အိလႅားအန္းသ စြဗ္ဟားနက အင္းန္နီကြန္းသု မိနဇြ္ဇြားလိမီးန္။
c9_Arabic23
ယားဟိုင္းယု ယားကုိင္းယူးမု ဗိရဟ္မသိက အပ္စ္သဂီး(စ္)။

c9_Arabic24

အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နက အဖူး၀န္ သုဟိဗ္ဗုလ္ အဖ္၀ ဖအ္ဖုအန္းနီ။

႐ုက္ေနယမာနီႏွင့္ ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ၾကား၌ ဖတ္ရန္
c9_Arabic25

ရဗ္ဗနာ အားသိနာ ဖိဒ္ဒြန္း(န္)ယား ဟစနေသာင္(၀္) ၀ဖိလ္အားခိရသိ ဟစနေသာင္(၀္)၀ကိနာ အဇားဗန္းနားရ္၊ ၀အဒ္ခိလ္နလ္ဂ်န္နသ မအလ္အဗ္ရားရ္၊ ယားအဇီးဇု ယာဂဖ္ဖားရ္ ယားရဗ္ဗလ္ အားလမီးန္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သြ၀ါးဖ္လွည့္ရာတြင္ နမာဇ္ဖတ္သကဲ့သို႔ မိမိသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆံုးရွိေနသည္ဟု အာရံုထား ၍ မ်က္လႊာမ်ားကို ေအာက္ခ်ကာ ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္ျဖင့္ လွည့္ရမည္။ သို႔ပါ ၍ မိမိပိုင္ႏိုင္စြာ ရရွိေသာဒုအာမ်ားကို စာအုပ္မၾကည့္ဘဲ အလြတ္ဖတ္ေနသင့္ေပသည္။ တစ္ပါတ္ ျပည့္လွ်င္ ဟဂ်္ေရအပ္စ္၀ဒ္ကို ထပ္နမ္း(သို႔) ေအရွာရဟ္ျပဳပါ။ ဤသို႔ (၇) ၾကိမ္လွည့္ၿပီး (၈) ၾကိမ္ေျမာက္နမ္းပါ။

အၾကံျပဳခ်က္
ဟဂ်္ေရအပ္စ၀ဒ္ကို နမ္းျခင္း(သို႔) ေအရွာရဟ္ျပဳျခင္းသည္ ပထမအၾကိမ္ႏွင့္ အဌမအ ႀကိမ္ သည္သာလွ်င္ စြႏၷသ္ျဖစ္ၿပီး က်န္အႀကိမ္မ်ားသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ျဖစ္ပါ၍ လူအုပ္ၾကီးႏွင့္ တုိး ၍ လြန္သြားၿပီး မနမ္းျဖစ္လိုက္ပါက ျပန္လွည့္ ၍ မလာေတာ့ဘဲ ဆက္လက္ ၍သာ သြ၀ါးဖ္လွည့္ေနလိုက္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအၿပီး (ရ)ၾကိမ္ေျမာက္သြ၀ါးဖ္တြင္ အဆံုး မိမိထြက္ရန္ လြယ္ကူမႈအတြက္ ျဖည္းညႇင္းစြာ ညာဘက္ေဘးသို႔ခြာ ၍ သြ၀ါးဖ္ျပဳပါ။
မပ္က္ရူဟ္အခ်ိန္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ မကာေမအိဗ္ရာဟီးမ္အနီး၌ နမာဇ္ (၂)ရကအသ္ဖတ္ပါ။ နမာဇ္ မဖတ္မီအရင္ ညာဘက္ပခံုးေပၚထားေသာ အိဟ္ရာမ္ကို ျပန္လည္ ၍ ဖံုးအုပ္လိုက္ပါ။
၄င္းနမာဇ္တြင္c9_Arabic26 ႏွင့္ c9_Arabic27တြဲ၍ဖတ္လွ်င္ေကာင္း၏ စလာမ္ လွည့္ၿပီး ေနာက္ အခြင့္သင့္လွ်င္ မုလ္သဇမ္ ကို ဖက္တြယ္ ၍ ဒုအာျပဳပါ။
ကအ္ဗာဟ္ေက်ာင္းေတာ္၌ ဟဂ်္ေရအပ္စ္၀ဒ္ႏွင့္ ေရႊတံခါး၏အၾကားရွိ ႏွစ္ကိုယ္ခဲြမွ်ရွိသည့္ ေနရာကို မုလ္သဇမ္ဟုေခၚ၏။ ကေလးငယ္သည္ မိခင္အား ဖက္တြယ္ထားသကဲ့သို႔တြယ္ဖက္၍ မိမိ၏ဦးေခါင္း၊ ရင္ဘက္၊ ၀မ္းဗိုက္တို႔ကို နံရံျဖင့္ကပ္၍ လက္ႏွစ္ဘက္ကို မိမိဦးေခါင္းထက္သို႔ ျဖန့္လွ်က္ နံရံကိုကပ္ထားပါ။ ညာဘက္ပါးျပင္ကို တစ္လွည့္၊ ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ကို တစ္လွည့္ကပ္၍ငိုယိုၿပီး ဒုအာျပဳပါ။ ဤေနရာသည္ဒုအာကဗူလ္ျဖစ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ မိမိ၏စိတ္တြင္ရွိသည့္ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေတာင္းခံပါ။ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ဇမ္ဇမ္ေရေသာက္ရန္ ဇမ္ဇမ္ေရတြင္းသို႔သြားပါ။ အကယ္၍မပ္က္ရူဟ္အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ နမာဇ္မဖတ္ဘဲ ဇမ္ဇမ္ေရတြင္းသို႔သြားပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤနမာဇ္ကို မပ္က္႐ူဟ္အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ျပန္ဖတ္ရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ “အိဟ္ရာမ္” ၀တ္ရံုရံုထားခ်ိန္၌ “မြလ္သဇမ္”ကို မတြယ္ကပ္ရေပ။ အေၾကာင္းကား “အိဟ္ရာမ္” ၀တ္ရံုရံုထားခ်ိန္္၌ အေမႊးအၾကိဳင္သုတ္လိမ္းျခင္း၊ ေမႊးၾကဴျခင္း စသည္မ်ားျပဳပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ “မြလ္သဇမ္”ကို လည္း အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားသုတ္လိမ္းထားၾက၏။

ထို႕အတူ ယခုအခါတြင္ ဟဂ်္ေရအပ္စ္၀ဒ္ကို နမ္းရန္ၾကိဳးစားေနသူမ်ားအုပ္စုသည္ မြလ္သဇမ္ အေရွ႕၌ပင္ တိုးၾကိတ္ေနၾက၍ မုလ္သဇမ္သို႔သြားရန္ ဟဂ်္ရာသီတြင္ ခဲယဥး္ေပသည္။ သို႔ပါ၍ မလြယ္ကူလွ်င္ နမာဇ္ဖတ္ၿပီးေသာအခါ ဇမ္ဇမ္ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားသို႔သြားလိိုက္ပါ။

ဇမ္ဇမ္ေရေသာက္ျခင္း
ဇမ္ဇမ္ေရေသာက္ေသာအခါ ကအ္ဗဟ္ဘက္သို႔လွည့္၍ မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ ဤသို႔ဆိုၿပီး ဇမ္ဇမ္ေရ ေသာက္ပါ။
c9_Arabic28

အလႅာဟြမ္းမ အင္းန္နီ အပ္စ္အလုက အိလ္မန္နားဖိေအာင္ ၀ရိဇ္ေကာင္ ၀ါးစိေအာင္ ၀ရွိဖား အန္မ္ မင္းန္ကြလ္လိ ဒါးအ္။
ထုိ႔ေနာက္ ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ကို (၉)ၾကိမ္ေျမာက္နမ္း၍ ကအ္ဗာဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ (ဗာဗြတ္ဆြဖြာ) ဆြဖြာ တံခါးေပါက္မွ ဆြဖြာေတာင္ ေပၚသို႔ ဤသို႔ဆိုရင္းတက္ပါ။
c9_Arabic29
အဗ္ဒအု ဗိမာဗဒအ လႅားဟုဘိဟီ အင္းန္နတ္စ္ဆြဖား၀လ္မရ္၀သ မင္းန္ရွအာအိရိ လႅားဟ္။
ေတာင္ေပၚရွိျပန္႔ေနေသာ ေက်ာက္ျပားမ်ား ေပၚသို႔ေရာက္လာေသာအခါ ကအ္ဗာဟ္ေက်ာင္း ေတာ္ဘက္ သို႔လွည့္ ၍ စအီ၏နိယာသ္ကုိ ဤသို႔ျပဳပါ။
c9_Arabic30
အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နီ အုရီးဒုစ္စအ္ယ ဗိုင္းနတ္စ္ဆြဖြာ ၀လ္မရ္၀သိ စဗ္အသအရွ္၀ါး သြင္းန္ ဖယပ္စ္စိရ္ဟုလီး ၀သကဗ္ဗလ္ဟု မင္းန္နီ။
ျမန္မာလို ဤသို႔လည္းနိယသ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈရရွိေစျခင္းအလို႔ငွာ ဆြဖြာေတာင္ႏွင့္ မရ္၀ါေတာင္အား (၇)ၾကိမ္ စအီျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါ၏။ သို႔ရွိရာ ၄င္းအား ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မအတြက္ လြယ္ကူမႈ ရရွိရန္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၍ လက္ခံေတာ္မူပါ။
c9_Arabic31
အလႅားဟုအက္ဗရ္၊ အလႅားဟုအက္ဗရ္၊ အလႅားဟုအက္ဗရ္၊ ၀လိလႅားဟိလ္ဟမ္ဒ္။ (၃)ၾကိမ္

c9_Arabic32
လားအိလားဟ အိလလႅားဟု ၀ဟ္ဒဟူ လားရွရီးကလဟူ လဟုလ္မြလ္ကု စလဟြလ္ဟမ္းဒု ၀ဟု၀ အလာကြလ္လိ ရိႈင္းအင္န္ကဒီးရ္ (၃)ၾကိမ္။

c9_Arabic33
စြဗ္ဟားနလ္လားဟိ ၀လ္ဟမ္းဒုလိ လႅားဟိ ၀လားအိလားဟ အိလႅလႅားဟု၀ လႅားဟုအက္ဗရ္ ၀လားေဟာင္၀္လ ၀လားကုး၀သ အိလႅားဗိလႅားဟ္ (၃)ၾကိမ္။
ၿပီးလွ်င္အသံတုိးစြာျဖင့္ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္ဆိုပါ။ ဒုအာကဗူလ္ျဖစ္သည့္ေနရာျဖစ္၍ ဤအခ်န္၌ မိမိလိုအပ္သည္မ်ားကို က်ိဳးႏြံရိုက်ိဳးစြာျဖင့္ ဒုအာျပဳပါ။ ထုိ႔ေနာက္ စအီစတင္ပါမည္။ စအီျပဳရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ။ သြ၀ါးဖ္ဒုအာမ်ား ေအာက္ပါကလိမဟ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားမိမိရရွိသည့္ ဒုအာမ်ား ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ မိိမိလိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာလို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
c9_Arabic34
လားအီလားဟ အိလႅလႅားဟု ၀ဟ္ဒဟူ လားရရွီးကလဟူ လဟြလ္မုလ္ကု ၀လဟြလ္ဟမ္ဒု ယုဟ္ယီး ၀ယုမီးသု ၀ဟု၀ အလားကြလ္လိ ရိႈင္းအင္န္ကဒီးရ္။
မီးစိမ္းႏွစ္ခုၾကားတြင္
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ေလွ်ာက္ကာ ေျပးဟန္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သာမန္ ေလွ်ာက္ရင္းျဖင့္ ဤသို႔ဖတ္ပါ။
c9_Arabic35
ရဗ္ဗိဂ္ဖိရ္ ၀ရ္ဟမ္း အန္းသလ္ အအဇ္ဇုလ္ အက္ရမ္(မ္)။
မရ္၀ါေတာင္ေပၚရွိ ေျပးေနေသာေက်ာက္ျပားမ်ားေပၚသို႔ ေရာက္လွ်င္ တစ္ပါတ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္၍ ဤ ေနရာ၌လည္း အခြင့္သင့္ပါက ဆြဖြာေတာင္ေပၚတြင္ ဖတ္ခဲ့သည့္ဒုအာမ်ားကို လက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ကာ ကအ္ဗာဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမႈ၍ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤသို႔ပင္(၇)ၾကိမ္စအီျပဳပါ။ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္စအီၿပီးလွ်င္မပ္က္ရူဟ္အခိ်န္မဟုတ္ပါက သြ၀ါးဖ္ လွည့္သည့္ ေနရာတြင္ သြားေရာက္၍ နမာဇ္ (၂)ရကအသ္ဖတ္ပါ။ ဤသို႔ဖတ္ျခင္းသည္ စႏၷသ္ျဖစ္သည္။ အခြင့္မသင့္လွ်င္ အျခားေနရာမ်ား ၌လည္း ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ မဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ျပန္ဖတ္ရန္ တာ၀န္မရွိေခ်။

မွတ္ခ်က္။ ။ သြ၀ါးဖ္လွည့္ရာတြင္ ၀ုသူရွိေနရမည္။ ၀ူဇူမရွိလွ်င္ သြ၀ါးဖ္မပိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စအီျပဳရာ တြင္ ၀ူဇူရွိခဲ့လွ်င္ ေကာင္း၏ ။ ၀ူဇူမရွိကလည္း စအီေျမာက္သြားေပမည္။

ယခုအခါ ေအာက္ပါဒုအာကိုဆို၍ ေက်ာင္းေတာ္မွ ဘယ္ေျချဖင့္ ထြက္ပါ။
c9_Arabic36
ဗိစမိလႅားဟိ ၀လ္ဟမ္းဒုလိလႅားဟ္ိ ၀ပ္(စ္) စြလားသု ၀ပ္(စ္)စလားမု အလားရစူးလိလႅားဟိ အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နီ အပ္(စ္)အလုက မင္းန္ဖဇြ္လိက။
ယခုအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေခါင္းရိတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္တစ္ဆစ္ ဆံပင္ျဖတ္၍ ေသာ္လည္းေကာငး္၊ အိဟ္ရာမ္ခြၽတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေနစဥ္ျပဳလုပ္သင့္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ား
မကၠာဟ္ၿမိဳ႔သည္ ဟရာမ္နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ကုသိုလ္တစ္သိန္းရရွိမည္ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

၁။ ငါးၾကိမ္နမားဇ္ကို ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၌ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ၾကိဳးစား ၍ ၀တ္ျပဳရန္။
၂။ သြ၀ါးဖ္မ်ားမ်ားလွည့္ရန္နိဖိလ္အြမ္ရဟ္မ်ားလည္း၊ အလ်ဥ္းသင့္သလိုျပဳလုပ္၍ေနရန္။
၃။ ႏွင့္ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္မ်ားမ်ားဖတ္ရန္။
၄။
c9_Arabic37
စသည့္သပ္(စ္)ဗီဟ္မ်ားႏွင့္တတိယကလိမာဟ္၏ သက္(စ္)ဗီးဟ္ကိုဖတ္ေနရန္၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက နမားဇ္ ၿပီးတုိင္း (၁၀၀)စီဖတ္ရန္။ ဤ သပ္(စ္)ဗီဟ္မ်ားသည္ အလြန္အက်ိဳးကုသိုလ္မ်ားျပားေသာ သပ္(စ္)ဗီဟ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဟရာမ္နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ အဆေပါင္းတစ္သိန္းပိုရမည္ျဖစ္ပါ၍ မ်ားမ်ားဖတ္သင့္ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ရပ္ရြာ ေနအိမ္၌ ဤသို႔ေသာ အက်ိဳးရရွိမည္မဟုတ္ပါ။
၅။ သြားရင္းလာရင္း ဖတ္၍ေနပါ။ ဤကလိမဟ္ေတာ္သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ႏွင့္အလြန္မွပင္ နီွးကပ္မႈကို ေပးေသာ ကလိမာဟ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက မကၠာဟ္ၿမိဳ႔တြင္ (၇၀၀၀၀)ဖတ္ပါ။
၆။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဖတ္ရန္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ခတမ္တစ္ခုၿပီးေအာင္ဖတ္ပါ။ ထို႔အတူ မုနာဂ်ာေသမက္ ဗူးလ္စာအုပ္မွ ေန႔စဥ္အရဗီဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္မန္ဇိလ္ တစ္ခုဖတ္ပါ။
၇။ အိရွ္ရားက္၊ က်ားရွ္သ္၊ ေအာင္၀ါဘီးန္၊ သဟ္ဂ်ဴဒ္၊ ဇ၀ါလ္၏စြႏၷသ္၊ သဟိယသုလ္မက္(စ္)ဂ်ိဒ္၊ သဟိယသုလ္၀ူဇူ၊ ေသာ၀္ဗာဟ္နမားဇ္၊ ဆြလာသုသ္သက္စ္ဗီးဟ္၊ စသည့္တို႔ကို ဂရုစိုက္ဖတ္ပါ။
၈။ ကအ္ဗာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ထဲတြင္ အခ်ိန္အမ်ားဆံုး ကုန္ဆံုးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါ။ ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ သည့္ အခါတိုင္းေအ့အ္သိကားဖ္နိယသ္ျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ပါ။ ေက်ာင္းေတာ္တြင္း၌ ေအဗာဒသ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ကို သတိရ၍ေနပါ။ ေလာကီေရးရာ စကားေျပာ ျခင္းမွလံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၉။ တတ္အားသ၍ အလွဴဒါနျပဳ၍ေနပါ။ ဟာဂ်ီအခ်င္းခ်င္းတစ္္ဦးေပၚတစ္ဦးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါ။ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ဘက္မွ မိမိကိုဒုကၡေပးျခင္းခံရေသာ္ သည္းခံခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။
၁၀။ ဂိုနာဟ္မ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဤနယ္နိမိတ္အတြင္း ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပဳပါက တစ္သိန္းစ၀ါးဗ္ရရွိသလို ဂိုနဟ္ တစ္ခုျပဳမိပါက အျပစ္လညး္ၾကီးမားလွေပသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ညစ္ညမ္း သည့္ စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ အတင္းေျပာျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့စကားမ်ားကိုေျပာဆုိျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့စကားမ်ား ၀ိုင္းဖြဲ႔ ေျပာဆို ေနေသာ ထုိင္၀ိုင္းမ်ား၌ ထုိင္ျခင္း စသည့္တို႔ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၁၁။ မကၠာဟ္ၿမိဳ႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ မေကာင္းေၾကာင္းမေျပာရပါ။ ၄င္းတို႔ဖက္မွမိမိအေပၚ ဆက္ဆံမႈ ၾကမ္းတမ္းပါက သည္းခံခြင့္လႊတ္ပါ။ မိမိအျပစ္မ်ားအေပၚ၌ အထူးသတိျပဳ ၍ေနပါ။ ၄င္းတို႔၏ ေကာင္းျခင္းမ်ားကိုသာၾကည့္ရႈပါ။
၁၂။ မလိုအပ္ဘဲႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားလွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ လိုအပ္၍သြားရသည္ျဖစ္ပါက အလ်င္အျမန္လာ ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါ။

အြမ္ရဟ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား

စဥ္ အမ်ိဳးအစား တာ၀န္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျပစ္ဒဏ္
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
အိဟ္ရာမ္၀တ္ဆင္ျခင္း
အြမ္ရဟ္နိယသ္ျပဳျခင္း
သြ၀ါးဖ္လွည့္ျခင္း
စအီေျပးျခင္း
ေခါင္းရိတ္/ဆံျဖတ္ျခင္း
ရွရ္သြ္
ဖြရ္သြ္
ရွရ္သြ္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
အြမ္ရဟ္မပိုင္
အြမ္ရဟ္မပိုင္
အြမ္ရဟ္မပိုင္
ဒမ္ထုိက္မည္။
အိဟ္ရာမ္မခြၽတ္ႏိုင္

c9_Journey