ခရီးသည္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

ခိုင္မႏၲေလး

ရန္ကုန္-မႏၲေလး
အေဆာင္ ဏ-အက္ဖ္၊ အခန္း ၁၁၊ မေကြးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။
Ph: 01637628, 0947079466, 096805174

စည္းစိမ္ရွင္
ရန္ကုန္-မႏၲေလး
အေဆာင္ ဏ (အက္ဖ္)၊ အခန္း ၂၊
မေကြးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 09250368050, 0973188206, 0949580756

ဇြဲမာန္ဟိန္း (ေရႊျပည္ေအး)
ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္
အေဆာင္ ခ၊ အခန္း ၆၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 01639455, လုိင္းခြဲ ၂၃၀, 095149546, 0973198755

တက္လမ္း
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္-လားရွိဳး
ရန္ကုန္-ျမင္းျခံ
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-မံုရြာ-ကေလး
အေဆာင္ ဏ အက္ဖ္၊ အခန္း ၁၄-၁၅၊ မေကြးလမ္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01637566, 0973012351, 0973150077
ျမင္းျခံ ၀၆၆- ၂၁၉၃၆၊ ၂၂၁၅၆

ေတာင္ေပၚသား
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-ေတာင္ၾကီး
အေဆာင္ ဏ ဒီ၊ အခန္း ၆ ၊ ျမင္းျခံလမ္း၊ အေဆာင္ စ်၊ အခန္း ၃။ ဒဂံုလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01705089, 0973244554, 09420030068, 09420030069

ထိပ္တန္း
ရန္ကုန္- မႏၲေလး^ရန္ကုန္-မေကြး-ေရနံေခ်ာင္း
အေဆာင္ ဏ (ဂ်ီ)၊ အခန္း ၁၁-၁၂၊မေကြးလမ္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01703871, 09401523194
ေရႊ ေအာင္ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

နယူး မႏၲလာထြန္း
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-စစ္ကိုင္း-မံုရြာ
အေဆာင္ ဏ အက္ဖ္၊ အခန္း ၁၇-၁၈၊ ျမင္းၿခံလမ္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01701772, 01703969, 01706028
ေအာင္ဆန္းကြင္း 01700948

ဘုန္းျမတ္ပိုင္
ရန္ကုန္-ျပည္-ေပါက္ေခါင္း
အေဆာင္ ဏ၊ ပုဂံလမ္းထိပ္၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 0943444443, 0973225656, 098501646

မိုးထက္အာကာ
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္
အေဆာင္ ဏ-အီၤး၊ အခန္း၁၊ ျမင္းျခံလမ္း၊ အေဆာင္ ၈၊ အခန္း ၆၊ ပေစာက္၀င္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 0949571414, 0973046378, 0949331292

မန္းရာဇာ
ရန္ကုန္- မႏၲေလး
အေဆာင္ ဘ၊ အခန္း ၃၇၊ ပေစာက္၀န္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 0973152527, 09420049777
ေရႊေအာင္ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

မန္းေရႊျပည္
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္- လား႐ိႈး
အေဆာင္ ဘ၊ အခန္း ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁။ တနသၤာရီလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 01636982, 01637192, 092018902, 092031486, 09420088066, 09420088077
ဂ်ီ-15၊ အက္ဖ္-19၊ ေအာင္ဆန္း႕ကြင္း
01709420, 01254483, 01254484

မ်ိဳးဆက္သစ္
ရန္ကုန္-မင္းလွ-ျပည္-ပန္းေတာင္း-ဥသွ်စ္ပင္
အေဆာင္ ဏ စီ၊ အခန္း ၁၈၊ ပုဂံလမ္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 095017129, 098618201

ျမတ္ မႏၲလာထြန္း
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-စစ္ကိုင္း- ျပင္ဦးလြင္-လာရွိဳး
အေဆာင္ ဏ အက္ဖ္၊ အခန္း ၇၊ မေကြးလမ္း အေဆာင္ ၈၊ အခန္း ၁၊ ပေစာက္၀င္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01708112, 01636937, 0920131411, 092050919, 092050907
ေရႊေအာင္ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

ယူနီဗာဆယ္
ရန္ကုန္-ေမာ္လျမိဳင္-သံျဖဴဇရပ္-ေရး
အေဆာင္ ဋ-ေအ၊အခန္း ၂ ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႔နယ္
Ph: 0973105032, 09425358608

ရာဇာထြန္း
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-လား႐ိႈး
အေဆာင္ ဏ-အက္ဖ္၊ အခန္း ၁၊ မေကြးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊
Ph: 0973078900 , 0973080500, 092016744

႐ိုးမ
ရန္ကုန္-ျပည္-ျမန္ေအာင္
ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ-ပ်ဥ္းမနား-ေနျပည္ေတာ္
အေဆာင္ ဏ-စီ၊ အခန္း ၁၂၊ ပုဂံလမ္း
အေဆာင္ င၊ အခန္း ၁၅၊ ဥသာလမ္း၊
ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 098611061, 09421158049
ေရႊေအာင္ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

ေရႊကိႏၷရီ
ရန္ကုန္-လြိဳင္ေကာ္
အေဆာင္ ဏ (အီး)၊ အခန္း ၁၃၊ ျမင္းျခံလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 0973249282, 09450539327

ေရႊလား႐ိႈး
ရန္ကုန္- လား႐ိႈး (သီးသန္႔)
အေဆာင္ ဏ (ဂ်ီ)၊ အခန္း ၁၈၊ မေကြးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 0973146467, 0949336151

ဒို႔ညီေနာင္
ရန္ကုန္-ေတာင္ႀကီး
အေဆာင္ ဏ ဒီ၊ အခန္း ၃၊ ျမင္းျခံလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 01710655
ေရႊေအာင္ ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

အာကာသ
ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္
ရန္ကုန္-မံုရြာ-ေရဦး
ရန္ကုန္-မင္းဘူး-မေကြး-ေရနံေခ်ာင္း
အေဆာင္ ဏီ-အီး၊ အခန္း ၂၊ ျမင္းျခံလမ္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Ph: 01637088, 01637511, 0973000096
ေရႊေအာင္ဆန္းကြင္း 01381472, 01704934

အာရွအိတ္စပရက္စ္
ရန္ကုန္-ျပည္-ေအာင္လံ-ေတာင္တြင္းၾကီး-မင္းလွ
ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္
အေဆာင္ ဏ-စီ၊ အခန္း ၁-၂-၁၇၊ ပုဂံလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 01636996, 01637277, 09420091978, 0949310975

ေအာင္ကမာၻ
ရန္ကုန္-မေကြး-မင္းဘူး
အေဆာင္ ဏ-ဂ်ီ။ အခန္း ၁၃၊ မေကြးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
Ph: 01701822, 0943198116

မ်ိဳးေမာင္ေမာင္
ရန္ကုန္-ဟသၤာတ-ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာ
ပုသိမ္-ရန္ကုန္-ေမာ္လျမိဳင္-က်ိဳကမီ-မုဒံု-သံျဖဴဇရပ္-ေရး-ထား၀ယ္-ျမိတ္
အေဆာင္ က၊ အခန္း ၂၆၊ ပုသိမ္လမ္း၊ ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး၀င္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။
Ph: 0973143633, 0949719974