ဘာသာေရး အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ သံ႐ံုးမ်ား

ဘာသာေရးအဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ သံ႐ံုးမ်ား

အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္
အမွတ္ (၇၆) ၂၈ လမ္း ေအာက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01253683

အစၥလာမ့္ သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
၁၈၃၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01252608, Ph: 01389786

ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္လဝီမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)
အမွတ္(၇၉)၊ ၆ လႊာ၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01241717, 095084587

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား ဘာသာေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
(မ၊မ၊လဌာနခ်ဳပ္)၁၉၄/၁၉၆ (၄-ေအ)ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01241212, 01252799

ျမန္မာမြတ္စလင္ အမိ်ဳးသားေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
အမွတ္ (၁၈၂) ၅ လႊာ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 095162603

ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္အဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ (M.M.O)
အမွတ္(၃၄)၊ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01378509, 097320714786

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန
Office No. (31)
Ph: 01406012, 01406008
Fax:406020, 406189
www.mofa.gov.mm

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန
Office No.(33)
Ph: 01406454, 01406457, 01406060, 01406061
Fax: 406059, 406464
Email: mo.moht@mptmail.net.mm,
mohtmail@gmail.com
Website : www.myanmartourism.org

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္
Ph: 01418230, 01418508, 01418293, 01418510
Fax: 418515

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန
Office No.(2), 01407158, 01407037
Fax:407244, 407347

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
Office No. (5), 01411039, 01411040
Fax:411008, 411472

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
Office No (9) 01412344 , Fax:412396,
Website :www.moh.gov.mm

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
Office No.(10)
01412318, 01412069 ,01412442

Bangladesh
The Embessy of the People’s Republic of Bangladish
11-B, Than Lwin Road, Kamayut Township, Yangon.
Tel: 01515275, 01526144 Fax: 515273
E-mail: bdootygn@mpt.mail.net.mm

Egypt
The Embassy of the Arab Republic of Egypt
81, Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township, Yangon.
Tel: 01222886, 01222887 Fax: 222865,
E-mail: egyptembassy86@gmail.com

Indonesia
The Embassy of the Republic of Indonesia
100, Pyidaungsu Yeiktha Road,
Dagon Township, Yangon, Union of Myanmar.
Tel: 01254465, 01254469, 01229750 Fax:254468

Iran
The Embassy of the Islamic Republic of Iran
215, Sukhumvit Road, Sukhumvit Soi 49/11 (Soi Klang), Khlong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel: (66-2)3900871~3, (66-2)3900867
E-mail: iranemb.bkk@mfa.gov.ir
Website : http://bankok.mfa.gov.ir

Malaysia
The Embassy of Malaysia
82, Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township.
Yangon, Union of Myanmar.
Tel: 01220248, 01220249, 01220251, 01220230
Fax:221840
E-mail:malyangon@kln.gov.my

Pakistan
The Embassy of the Islamic Republic of Pakistan
A-4, Diplomatic Quarters. Pyay Road, Yangon. Union of Myanmar. P.O Box 581,
Tel: 01222881 (Chancery Exchange), Fax:221147,
E-mail:pakembyangon@gmail.com
Website : Web:www.mofa.gov.pk/myanmar

Saudi Arabia
The Royal Embassy of Saudi Federation.
s/6, Inya Yeikthar St., Mayangon Township, Yangon, Union of Myanmar. Tel:01562343, 01562344

Thailand
The Royal Thai Embassy
94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon,
Union of Myanmar.
Tel:01226721, 01226728, Fax:221713

Turkey
The Embassy of the Republic of Turkey
No.19 A/B, Kan Yeik Thar Road, Mayangone Township.
Yangon, Union of Myanmar.
Tel: 01662992, Fax:661365,
E-mail:embassy.naypyitaw@mfa.gov.tr