မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား

မဆ္ဂ်ိဒိဟရာမ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c6_Makkah1

c6_Makkah4

 

၁။ ဟိဂ်္ရီ ၁၇ တြင္ ခလီဖဟ္ႀကီး အုမရ္(Radweallah)သခင္က တိုး ခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့
၂။ ဟိဂ်္ရီ ၂၄ တြင္ ခလီဖဟ္ႀကီး အုစ္မာန္(Radweallah) သခင္က ၂၀၄၀ စထုရန္းမီတာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕
၃။ ဟိဂ်္ရီ ၉၁ တြင္ အုမ၀ီ ခလီဖာဟ္ ၀လီးဒ္ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္မလိက္က ၂၃၀၀ စတုရန္းမီတာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕
၄။ ဟိဂ်္ရီ ၁၃၇ တြင္ အဗ္ဗာဆီ ခလီဖဟ္ အဘူဂ်အ္ ဖရ္မန္စူးရ္က ၄၇၀၀ မီတာတိုးခ်ဲ႕
၅။ ဟိဂ်္ရီ ၁၆၀ တြင္ ခလီဖဟ္ မဲဟ္ဒီက ၇၅၀ မီတာ တိုးခ်ဲ႕

c6_Makkah2

၆။ ဟိဂ်္ရီ ၂၈၁ တြင္ အဖ္ဗၺာဆီ ခလီဖာဟ္တစ္ဦးက ၁၂၅၀ မီတာတိုးခ်ဲ႕
၇။ ဟိဂ်္ရီ ၁၃၇၅ တြင္ ေဆာ္ဒီဘုရင္က ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ရာ စုစုေပါင္း (၁၉၃၀၀၀) စတုရန္း မီတာ က်ယ္၀န္းၿပီး ၀တ္ျပဳသူဦးေရ ၄ သိန္း၀င္ဆံ့
၈။ ဟိဂ်္ရီ ၁၄၀၉ တြင္ ဖဟဒ္ဘုရင္က (၇၆၀၀၀)စတုရန္း မီတာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕

c6_Makkah5
ခိုင္ဖ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c6_Makkah6
၁။ တမန္ေတာ္ျမတ္(Radweallah)ႏွင့္ အတူ သာ၀ကႀကီးမ်ား စုေပါင္း ၀တ္ျပဳခဲ့
၂။ ဆြာေလေတာင္အနီးတြင္ ရွိ – ၁၄၀၇ ဟိဂ်္္ရီတြင္ ဖဟဒ္ဘုရင္က ျပန္လည္အသစ္တည္
၃။ လက္ရွိ (၃၄၀၀၀) စတုရန္းမီတာက်ယ္၀န္း – ၀တ္ျပဳ သူ (၃၅၀၀၀) ၀င္ဆံ့
၄။ ၀ူဇူျပဳလုပ္ရန္ေရပိုက္ေခါင္း သံုးေထာင္ခန္႔ တပ္ဆင္ ထား- နဗီေပါင္း (၇၀၀၀၀) ၀တ္ျပဳခဲ့

မရွ္အေရဟရာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c6_Makkah7
၁။ ဟိဂ်္ရီ ၃ရာစု အရဖဟ္ကြင္းအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့
၂။ ဟိဂ်္ရီ ၁၃၉၉ ခန္႔က ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့ျပီး (၅၄၀၀) စတုရန္းမီတာက်ယ္၀န္း
၀တ္ျပဳသူ (၈၀၀၀) ခန္႔၀င္ဆံ့
နမိရာဟ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c6_Makkah8
၁။ ဟိဂ်္ရီ ၂ ရာစုခန္႔ အရဖဟ္ကြင္း အေနာက္ယြန္း ယြန္းတြင္ တည္ရွိ
၂။ စတုရန္းမီတာ၊ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းက်ယ္၀န္းၿပီး လူသံုး ေသာင္းခြဲ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀တ္ျပဳႏုိင္

♦ အၾကင္သူသည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ သာသနာကို ပ်က္ျပားျပဳပါက ၾကီးမားေသာ အပ်က္ အဆီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ (ကုရ္အာန္)
♦ မကၠာဟ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္နမာဇ္တစ္ႀကိမ္ ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ အျခား၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳျခင္းထက္ အဆေပါင္းတစ္သိန္းကိုသိုလ္ရရွိ မည္။ (ဗုခါရီက်မ္း)
♦ အဗူဟုရိုင္ရဟ္(Radweallah)သခင္မွတဆင့္ဆင့္ျပန္- မကၠာဟ္ ႏွင့္ မဒီနဟ္ကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ၀န္းရံထား သည္။ ဒဂ်ဂ်ာလ္ႏွင့္ ပုလိပ္ေရာဂါမွ အျမဲတမ္းလံုျခံဳမႈရွိ (ဗုခါရီ)
♦ အိဗ္ရ္အုမရ္(Radweallah)သခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(Radweallah)မွတ ဆင့္ဆင့္ျပန္–ကအ္ဗဟ္ကိုသြ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္သူ သည္ ကြၽန္တစ္ေယာက္သူေကာင္းျပဳသည့္ ကု သိုလ္ရရွိမည္။
♦ အိဗ္ရ္အဗ္ဗဟ္(Radweallah)သခင္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(Radweallah)ထံ မွတဆင့္ဆင့္ျပန္–ေက်ာက္နက္တံုးသည္ ၄င္းအား ၾကည့္ ေနၿပီးသက္ေသထြက္ဆိုေနမည္။ အၾကင္ သူသည္ ေက်ာက္နက္တံုးအား အီမာန္ႏွင့္တကြ နမ္းရႈတ္ခဲ့လွ်င္ (သိရ္မီဇီက်မ္း)
တမန္ေတာ္ျမတ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္