မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား

မဒီနဟ္ရွိ သမိုင္း၀င္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား

c7_Madina1

၁။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam) မဒီနဟ္သို႔ ဟိဂ်္ရသ္ျပဳၿပီးေနာက္ ရဗီအြလ္ေအာက္၀လ္ ၁၂၊ ဟိဂ်္ရီ ၆၂၂ ၌ အုတ္ျဖစ္ခ် တည္ေဆာက္- ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ကုလားအုတ္မ ထိုင္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္၊ အလ်ား (၅၃)မီတာ အနံ (၃၀)မီတာ အျမင့္ (၂) မီတာ ရွိခဲ့ – ဟိဂ်္ရီ (၇) ခုႏွစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ခလီဖာဟ္ႀကီး အုမရ္(Radweallah)သခင္ ေခတ္၌ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရာ အက်ယ္အ၀န္း ၃၅၇၅ စတု ရန္းမီတာရွိခဲ့

c7_Madina2
၂။ ဟိဂ်္ရီ ၂၉ တြင္ အုစ္မားန္(Radweallah)သခင္လက္ထက္၌ (၄၀၇၁) ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕

c7_Madina3
၃။ ဟိဂ်္ရီ ၈၈ တြင္ အုမ၀ီ ခလီဖဟ္ ၀လီးဒ္ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္မလိက္ လက္ထက္တြင္ အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္
၄။ ဟိဂ်္ရီ ၁၆၀ တြင္ အဗ္ဗာဆီခလီဖာဟ္ လက္ထက္ တြင္ (၂၄၅၀) စတုရန္းမီတာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕
၅။ ဟိဂ်္ရီ ၂၆၇၈ တြင္ မန္ဆူးရ္ဘုရင္က တမိုးခံုး အစိမ္း ေရာင္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး နဗ၀ီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ အလွအပကို တုိးတက္ေစခဲ့
၆။ ဟိဂ်္ရီ ၁၂၆၅ တြင္ အဗ္ဒုလ္မဂ်ီးဒ္ ဘုရင္၏ ညႊန္ ၾကားမႈေၾကာင့္ (၁၀၃၀၃) စတုရန္း မီတာက်ယ္၀န္း ၿပီးတိုင္ေပါင္း (၃၂၇) တိုင္ႏွင့္ အမိုးခံုး (၁၇၀) ခုရွိခဲ့-
၇။ ေလးဘက္ေလးတန္တြင္ (၂၃၅၀၀၀) စတုရန္း မီတာက်ယ္၀န္းေသာ ရင္ျပင္၌ လူဆယ္သိန္းခန္႔တစ္ၿပိဳင္တည္း၀တ္ျပဳႏိုင္။

c7_Madina4

ကုဗာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c7_Madina5

ဟိဂ်္ရသ္ျပဳၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)ကိုယ္တိုင္ အုတ္ ျမစ္ခ်ခဲ့- ထိုဗလီ၌၀တ္ျပဳလွ်င္ အြမ္ရဟ္တစ္ႀကိမ္ ၀တ္ျပဳသည့္ ကူသိုလ္ရရွိမည္။ ၄၃၅ ဟိဂ်္ရီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၅၅၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ယခုအခါ (၁၃၅၀၀) စတုရန္း မီတာက်ယ္၀န္း-

ကိဗ္လသိုင္းန္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c7_Madina6
၁။ နဗ၀ီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ အေနာက္ဘက္ ၅ ကီလိုခန္႔ အကြာတြင္ရွိ-
၂။ ကိဗ္လဟ္ ၂ ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမႈၿပီး၀တ္ျပဳခဲ့ၾက-
၃။ ဗိုင္သုလ္မုကပ္ဒတ္စ္ ဘက္မွ ကအ္ဗဟ္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမႈရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ဤ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၀တ္ျပဳ ေနခ်ိန္၌ျဖစ္လာခဲ့
၄။ ဟိဂ်္ရီ ၁၄၀၈ တြင္ ဖဟ္ဒ္ဘုရင္လက္ထက္၌တိုးခ်ဲ႕ – ၁၁၉၀ စတုရန္းက်ယ္၀န္း

ဟဇရသ္ အဗူဗကရ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c7_Madina7

၁။ နဗ၀ီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ မီတာ တစ္ရာခန္႔ အေ၀း တြင္တည္ရွိ
၂။ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)ႏွင့္ အဗူဗကရ္(Radweallah)သခင္တို႔ မိမိ တို႔၏ ေခတ္အသီးသီးတြင္ အီးဒ္နမာဇ္၀တ္ျပဳခဲ့
၃။ အျမင့္ (၁၂) မီတာ၊ အရွည္ (၁၃) မီတာ၊ အက်ယ္(၆) မီတာရွိ
ဟဇရသ္ အုမရ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c7_Madina8
၁။ အဗူဗကရ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ မီတာ (၂၀၀)ခန္႔ အကြာတြင္ရွိ
၂။ ဟိဂ်္ရီ ၈၅၀ ခန္႔တြင္ မုဟမၼဒ္ဘင္ အဟ္မဒ္ စလာ၀ီ က တည္ေဆာက္ေစခဲ့
၃။ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)ႏွင့္ အလီ(Radweallah)သခင္တို႔ မိမိတို႔ ေခတ္အသီးသီးတြင္ အီးဒ္၀တ္ျပဳခဲ့
၄။ ေမွ်ာ္စင္အျမင့္ ၈ မီတာခန္႔ရွိ

ဟဇရသ္ အလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

c7_Madina9
အုမရ္ဗင္န္အဗ္ဒုလ္ အဇီးဇ္သခင္က မဒီနဟ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ (၉၁) ဟိဂ်္ရီတြင္ ေဆာ္ဒီဘုရင္က ၁၉၉၀ တြင္ အသစ္ျပန္လည္မြမ္းမံ – အရွည္ (၃၁) မီတာ အနံ (၂၂) မီတာ-

အုဟုဒ္ ေတာင္

c7_Uhood
မဒီနဟ္ရွိ အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္ – ၈ ကီလိုမာရွည္ လ်ားၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွမီတာ (၈၀၀) ခန္႔အ ထက္တြင္ ရွိ- ဤေတာင္ေျခတြင္ ဟိဂ်္ရီ ၃ တြင္ အုဟုဒ္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ –

မဒီနဟ္ရွိဗကီးအ္သခၤ်ဳိင္းေတာ္

c7_BaKhii1
၁။ အထက္ပါသခၤ်ဳိင္းေတာ္တြင္ ဦးစြာပထမျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံရသူမွာ- အုစ္မားန္ဗင္န္ မဇ္အူးန္(Radweallah)သခင္ျဖစ္သည္။ တျခား အဆိုတစ္ခုအရ အဆ္အဒ္ဗင္န္ဇိုရာရဟ္ (Radweallah)သခင္ျဖစ္
၂။ ဟိဂ်္ရီ (၁၃၀၃) ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ ဖဟဒ္ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္အဇီးဇ္(Radweallah)က လိုအပ္ခ်က္အရ (၁၇၄၉၆၂) စတုရန္းမီတာခန္႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။
၃။ အဗ္ဒုလႅာဟ္ဗင္န္အုမရ္(Radweallah)က ဆင့္ျပန္သည္…. တမန္ေတာ္(SwallahuAlihisalam)မိန္႔သည္….အၾကင္သူသည္ မဒီနဟ္ တြင္ကြယ္လြန္လွ်င္ ၄င္းအတြက္ ငါကိုယ္ေတာ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အလႅာဟ္ထံတြင္ ေတာင္းေပး မည္။ (သိရ္မီဇီက်မ္း)
၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)သမီးေတာ္သံုးပါး (အြမ္ေမ ကူလ္စူူမ္(Radweallah2)၊႐ိုကိုင္ယဟ္(Radweallah2)၊ဇိုင္နဗ္(Radweallah2)) သခင္မတို႔သည္ လည္း ဤသခၤ်ဳိင္းေတာ္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထား-
၅။ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)၏ သမီးေတာ္ ဖာသြိမာဟ္ (Radweallah2)သခင္မ၊ ဦးရီးေတာ္အဗ္ဗားစ္(Radweallah)၊ ေျမးေတာ္ဟစန္ (Radweallah)၊ တို႔ကိုလည္း ျမႇဳပ္ႏွံထား-
၆။ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)၏ ၾကင္ယာေတာ္ကိုးပါးလည္း ျမႇဳပ္ႏွံထား
၇။ အိမာမ္မာလိက္သခင္၊ အိမာမ္နာဖိအ္သခင္၊ အလီ (Radweallah)သခင္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ဖာသြိမာဟ္(Radweallah2)သခင္မ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)၏သားေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္သခင္၊ ခလီဖာဟ္ႀကီးအုစ္မားန္(Radweallah)သခင္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ ၏ႏို႔ တိုက္မိခင္ ဟလီမာဟ္စအ္ဒီယဟ္(Radweallah2)သခင္မ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္၏(SwallahuAlihisalam)ဖူဖီမ်ား အနက္မွ ဆြဖီယဟ္ႏွင့္ အာသိကဟ္(Radweallah2)သခင္မတို႕အားလည္းျမႇဳပ္ႏွံထား-

c7_Bakhii2

မဒီနဟ္ရွိ ေရတြင္းမ်ား

c7_YayTwin
ဟဇရသ္ အုစ္မားန္(Radweallah)ေရတြင္း -အုစ္မားန္(Radweallah)သခင္က ယဟူဒီထဲမွ ၀ယ္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ်ား အတြက္လွဴဒါန္း န ဗ၀ီႏွင့္ ၃.၅ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ထိမ္းသိန္း ထားရွိသည္။
ဟသိမ္ေရတြင္း – တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)၀တ္လက္စြပ္ ေတာ္သည္ အုစ္မာန္သခင္၏ လက္မွလြတ္ၿပီး က်သြားသည့္ေရတြင္း ကုဗာဗလီ၏ အေနာက္ ဘက္တြင္ရွိ၊ ၁၄ရာစု အစတြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ယခုအခါအစအနေပ်ာက္

မဒီနဟ္ေတာ္ ေရွးေဟာင္းဘူတာရံု

c7_Railway-Station
၁။ တူရကီႏိုင္ငံအားအုစ္မာနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွိစဥ္အခါက မဒီနဟ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ထားခဲ့သည့္ ရထားဘူတာ႐ံု
၂။ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္-ပထမဆံုး ရထားသည္ ၁၉၀၈ တြင္ ဆီးရီးယားမွ ထြက္ခြာၿပီးမဒီနဟ္သို႔ေရာက္ – ၁၉၉၉ မွစ၍ အဆုိပါဘူတာ႐ံုအား မဒီနဟ္ၿမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း၀င္ျပတုိက္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့

မဒီနဟ္ရွိ စြန္ပလြန္ျခံမ်ား

c7_SoonPalonn

မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ စြံပလြန္ျခံ ေျမာက္မ်ားစြာရွိ-
ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ စြံပလြန္သီးမ်ား – အဂ်္၀ဟ္ (မနက္ေစာေစာ ၇ ခုစားလွ်င္ တစ္ေန႔လံုးတြင္ အစာ အဆိပ္မျဖစ္၊ ပေယာကမထိ)
အန္ဗရ္၊ ဆြဖာ၀ီ၊ ႐ွလ္ဗီ၊ ဗရ္ဂ်ီ၊ ဟုလ္၀ဟ္၊ ရဗီအဟ္၊ ဗိုင္ဇြီ၊ ဗရ္နီ
♦ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ တံခါးႏွင့္ေက်ာက္နက္ တံုးၾကားရွိနံရံကို ဖက္တြယ္၍ ဒုအာေတာင္းခံ လွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ ေတာင္းဆုဒုအာအား မည္သည့္မခါမွ် ပယ္ခ်မည္ မဟုတ္ (ဗိုင္ဟကီက်မ္း)
♦ ဇမ္ဇမ္ေရသည္ ေရာဂါဟူသမွ်ကို ကင္းေ၀းေစသည္။ (သြဗ္ရာနီက်မ္း)
♦ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေသာက္သံုးလွ်င္မဆို ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္၀မည္။ (အဗ္ႏုမာဂ်ဟ္)
♦ ဇမ္ဇမ္ေရသည္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုမွ စီးဆင္းလာေသာ ေရျဖစ္
အဗူဟို႐ိုင္ရဟ္(Radweallah)သခင္ဆင့္ျပန္ခ်က္ – အြမ္ရာဟ္ ၂ ခုအ ၾကားျပဳလုပ္မိခဲ့ေသာ အကုသိုလ္မ်ားပယ္ဖ်က္ခံရ (ဗုခါရီ)
အဗူဟိုရိုင္ရဟ္(Radweallah)သခင္ဆင့္ျပန္ခ်က္-အကုသိုလ္ကင္း ေသာဟဂ်္၀တ္ျပဳခဲ့သူသည္ မိခင္၀မ္းဗိုက္မွေမြး ဖြားခါ စကေလးကဲ့သို႔ အကုသိုလ္မ်ား ကင္းစင္သြားမည္။ (ဗုခါရီ)
အဗ္ႏုအဗ္ဗားစ္(Radweallah)သခင္ေတာ္ဆင့္ျပန္-ရမ္ဇာန္လတြင္
အြမ္ရဟ္ျပဳလုပ္လွ်င္ဟဂ်္၏စ၀ါးဗ္ရရွိမည္။
(မြတ္စ္လင္မ္က်မး္)
အာအိရွဟ္(Radweallah2)သခင္မေတာ္ဆင့္ျပန္ခ်က္-ဆြဖဟ္ႏွင့္ မရ္၀ဟ္ေတာင္အၾကားေျပးလွ်င္ ကြၽန္ေပါင္း (၇၀)သူ ေကာင္းျပဳသည့္ ကုသိုလ္စ၀ါးဗ္ရရွိ (ဆြဗ္ရာနီက်မ္း)
အာအိရွဟ္(Radweallah2)သခင္မေတာ္ဆင့္ျပန္ခ်က္– အရ္ဖဟ္ကြင္းတြင္အာရ္ဖာေန႔၌ ဒုအာအားလံုးအလႅာဟ္ အရွင္ လက္ခံကဗူးလ္ျပဳသည္။ (မြတ္စ္ လင္မ္က်မ္း)
အိဗ္ႏုအုမရ္ (Radweallah) သခင္ေတာ္ဆင့္ျပန္ခ်က္– ေခါင္းရိတ္သူ၏ ဆံပင္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ စ၀ါးဗ္ရရွိမည္။

အဗူဟူ႐ုိင္ရဟ္(Radweallah)သခင္ ဆင့္ျပန္ခ်က္ – နဗ၀ီ၀တ္ေက်ာင္းတြင္ နမားဇ္တစ္ႀကိမ္၀တ္ျပဳလွ်င္ တစ္ျခားဗလီတြင္ ၀တ္ျပဳျခင္းထက္ အဆေပါင္း (တစ္ေထာင္) အက်ိဳးကုသိုလ္ရရွိမည္။ (ဗုခါရီက်မ္း)
အိဗ္ႏုအုမရ္(Radweallah)သခင္ဆင့္ျပန္– ကုဗာ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အြမ္ရာဟ္တစ္ခု ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ကုသိုလ္ရရွိမည္။

ေကာက္ႏႈတ္စုစည္းတင္ျပသူ-
မုဖ္သီ၊ကာရီ၊ဟာဖိဇ္၊မုဟမၼဒ္ စအဒ္အာရိဖ္ (မဟ္မူဒီ၊ မဇြာဟိရီ၊ နစီမီ)