မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း

မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔သြားေရာက္ျခင္း

မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေရာင္ႆြာေတာ္သို႔ သြားရန္ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ ၏ဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔သြားရန္ ႏွစ္ခုစလံုးရည္စူးပါ။ မဒီနဟ္ခရီးတေလွ်ာက္တြင္ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္ မ်ားမ်ား ဖတ္၍ သြားပါ။
မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ကိုျမင္ရလွ်င္ ဤသို႔ဆုိပါ။
c11_Arabic11
အလႅာဟြမ္းမ၊ ဟားဇာ၊ ဟရမု၊ နွဗီယိက၊ ဖဂ်္အလ္ဟုလီ၊ ၀ိကားယသမ္း၊ မိနႏၷားရ္၊ အမားနမ္း၊ မိနလ္အဇားဗိ၊ ၀စူးအိလ္ဟိစားဗ္။
မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသို႔ ရိုက်ိဳး-က်ိဳးႏြံစြာ ၀င္ေရာက္၍ မိမိတို႔၏ပစၥည္းမ်ားကို တည္းခိုေနထိုင္ မည့္ အခန္းမ်ား၌ထားကာ၊ ေရခ်ိဳးအ၀တ္အစားလဲပါ။ အေမႊးနံ႕သာလိမ္းပါ။ အျဖဴ၀တ္ႏိုင္ လွ်င္ပိုေကာင္း၏။
ထို႔ေနာက္တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဗလီေက်ာင္းေတာ္ မတ္စ္ဂ်ိဒိနဗ၀ီသို႔ ရိုေသသမႈအျပည့္ျဖင့္ မ်က္လံုးကိုေအာက္ ခ်ကာ တံခါးနံပါတ္(၄၀)ရွိ ဂ်ိဗ္ရာအီလ္တံခါးမွ ယာေျချဖင့္ ဤသို႔ဆို၀င္ပါ။
c11_Arabic12
ဗိစမိ လႅာဟိ ၀ပ္(စြ္)စြလားသု ၀ပ္(စ္)လားမု အလာရစူးလိလႅားဟ္ ရဗ္ဗိဂ္ဖိရ္လီ ဇူႏူးဗီ ၀ဖ္သဟ္လီ အဗ္၀ါးဗ ရဟ္မသိ(က္)။
ထို႔ေနာက္ ဤသို႔အိအ္သိကားဖ္နိယသ္ျပဳပါ။
ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး အိအ္သိ ကားဖ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ မပ္က္ရူဟ္အခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ သဟိယ သြလ္မတ္စ္ဂ်ိဒါနမားဇ္း ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေရာင္ႆြာေတာ္ကို ဇိယာရသ္ျပဳရန္ ႐ိုေသက်ိဳးႏြံမႈ အျပည့္ျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္လွည့္ထားရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းမွ စလာမ္ ေမတၲာကို ဤသို႔ပို႔သပါ။
c11_Arabic13
အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယားရစူလလႅားဟ္။
c11_Arabic14
အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယားနဗီးယလႅားဟ္။
c11_Arabic15
အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာဟဗီဗလႅားဟ္။
c11_Arabic16
အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယာခါးသိမလ္အမ္းဗိယားအ္ ။
c11_Arabic17
အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယာစိုင္းယိဒလ္ အမ္းဗိယားအိ၊ ၀လ္မုရ္စလီးန္၊ ၀ရဟ္ မသုလႅားဟိ၊ ၀ဗရကားသုဟူ။
ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံမိမိအား ကိယာမသ္ေန႔၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္တြင္ ရွဖြာ အသ္အသနားခံေပးရန္ ဤသို႔ေလွ်ာက္တင္ပါ။
အို . . . ကိုယ္ေတာ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အျပစ္ဂိုနဟ္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ပါ၍ ၄င္းဂိုနဟ္မ်ား၏ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုးသည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ခါးကို က်ိဳးေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး ေသာင္ဗဟ္ျပဳပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေတာင္းခံေပးေတာ္မူပါ။ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကို အသနားခံေပးေတာ္မူပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိအား တဆင့္ စလာမ္ေမတၲာပို႔ေပးရန္ တာ၀န္ေပးလိုက္သူမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ စလာမ္ေမတၲာပို႔သေပးပါ။
ၿပီးလွ်င္သာ၀ကၾကီး အဗူဗကရ္ ၏သခၤ်ဳိင္းေတာ္အေရွ႕တြသ္ရပ္၍ ဤသို႔စလာမ္ေမတၲာပို႔သပါ။
c11_Arabic18
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာစိုင္းယိဒနာအဗား ဗကရ္နိဆ္(ဆြ္)ဆြိဒ္ဒီးက္ (ရေသြ႔ယလႅားဟု သအားလာအန္ဟု။)
c11_Arabic19
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာခလီးဖသရစူးလိလႅာဟ္။
c11_Arabic20
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာ၀ဇီးရရစူးလိလႅာဟ္။
c11_Arabic21
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာဆြာဟိဗရစူးလိလႅာဟ္ ဖိလ္ဂါးရ္ ၀ရဟ္မသုလႅာဟိ ၀ဗရကားသုဟ္။
ၿပီးလွ်င္သာ၀ကၾကီး အုမရ္၏ သခၤ်ဳိင္းေတာ္အေရွ႕တြင္ရပ္၍ ဤသို႔စလာမ္ေမတၲာပို႔သပါ။
c11_Arabic22
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယာအုမရဗ္နလ္ ခသြ္သြားဗ္(ရေသြ႔ယလႅားဟု သအားလာ အန္ဟု။)
c11_Arabic23
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယာအမီးရလ္ မုအ္မိနီးန္။
c11_Arabic24
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယာအိဇ္ဇလ္ အစလာမိ ၀လ္မြတ္စ္လိမီးန္။
c11_Arabic25
အပ္စ္စလားမု အလိုင္းက ယာအဗလ္ဖုကရားအိ ၀သြ္သုအဖြားအိ ၀လ္အရားမိ ၀လ္အိုင္သားမိ ၀ရဟ္မ သုလႅာဟိ ၀ဗရကားသုဟ္။
c11_Arabic26
ဗိစ္မိလႅားဟိ ၀လ္ဟမ္းဒု လိလႅားဟိ ၀ပ္(စ္)စြလားသု ၀ပ္(စ္)စလားမု အလားရစူးလိလႅားဟိ အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နီ အပ္(စ္)အလုက မင္းန္ဖဇြ္လိက။
c11_Arabic27
ထို႔ေနာက္မဒီနဟ္၌ (၈)ရက္ေန၍ မတ္စ္ဂ်ိဒိနဗ၀ီတြင္ နမာဇ္အၾကိမ္(၄၀)ဖတ္ပါ။ မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕ တြင္ရွိစဥ္ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္ကို မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။

အပ္စ္စြလားသု ၀ပ္စ္စလားမု အလိုင္းကယားရစူးလလႅားဟ္၊ (၇) ေသာင္း(သို႔) (၅)ေသာင္း ဖတ္လွ်င္ပိုေကာင္း၏။မဒီနဟ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္စဥ္ကာလအတြင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေရာင္ ႆြာေတာ္အနီး လာေရာက္၍ စလာမ္ေမတၲာဆက္သပါ။ အထူးသျဖင့္ နမာဇ္ငါးႀက္ိမ္ၿပီးတြင္ သြား ေရာက္၍ စလာမ္ေမတၲာဆက္သပါ။
ျပန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ နမာဇ္(၂) ရကအသ္ ၀တ္ျပဳၿပီး၊ ဒြႏၷယာအာခိရသ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။ ဤသို႔လည္းေတာင္းခံပါ။
အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ အားကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးလာေရာက္ ဇိယာရသ္ျပဳျခင္းကို ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ ေနာင္ကိုလည္း လာေရာက္ခြင့္ေပးပါ။ ၄င္းေနာက္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး ကိုေလာကီေလာကုတၲရာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
ထို႔ေနာက္ မတ္စ္ဂ်ိဒိနဗ၀ီမွထြက္၍ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ပါ။

မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အျပန္
မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေရာင္ႆြာေပၚရွိ အစိမ္းေရာင္ဂြန္ဗဒ္ (အလံုးၾကီး)ကို ကားေပၚမွ အတန္ၾကာေအာင္ျမင္ရပါသည္။ ၄င္းကို ၾကည့္၍ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္မ်ားစြာပို႔သေနပါ။ စလာမ္မ်ားေပးေနပါ။ ထိုသို႔ျပဳရင္း ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ ခြဲခြာျခင္း၏ ၀မး္နည္းမႈျဖင့္ ၾကည့္ေနရင္းထြက္ခြါခဲ့ပါ။
မိမိၿမိဳ႕ရြာအနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေအာက္ပါဒိုအာကို ရြတ္ဆိုပါ။
c11_Arabic28
မိမိၿမိဳ႕ရြာအနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ မိမိရက္ကြက္ရွိ ဗလီ၌ မပ္က္ရူဟ္အခ်ိန္မဟုတ္ပါက (နဖိလ္) နမာဇ္(၂) ရကအသ္ကိုဖတ္ပါ။ အိမ္သို႔၀င္ေသာအခါ ဤသို႔ဖတ္ပါ။
c11_Arabic29
အိမ္သို႔ေရာက္ၿပီးေသာ္ မိမိေအးခ်မ္းစြာျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကို ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ နမာဇ္ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္ပါ။ မိမိက်န္ရွိသက္တမ္းကို ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္း ေတာ္၏ပိုင္ရွင္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ အညီၾကိဳးစား၍ ေနထိုင္ပါ။ ခရီးစဥ္၏ ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ား ကို ေျပာျပပါ။ ဒုကၡမ်ားကို ျငီးတြားေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ဤတြင္ မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕၏ ခရီးစဥ္ၿပီး၏။
မုဖ္သီအိဒ္ရီးစ္
ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ (မဒါးဗလီ)