မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

စည္းစိမ္ရွင္
မႏၲေလး-ရန္ကုန္
အခန္း ၇ ၊ အေဆာင္၁၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 092052325, 0280550

ေတာင္ေပၚသား
မႏၲေလး-ရန္ကုန္-ေတာင္ၾကီး -ျပင္ဦးလြင္-ေနျပည္ေတာ္
အခန္း၈၊ေျမညီထပ္-၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားၾကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0271304, 0280107, 096502308, 0991027831

နယူး မႏၲလာထြန္း
မႏၲေလး-ရန္ကုန္-စစ္ကိုင္း-ျပင္ဦးလြင္
အခန္း ၂၊ ေျမညီထပ္၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
Ph: 092028344

မႏၲလာမင္း
မႏၲေလး-ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္
ပုဂံ-ေညာင္ဦး- မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္
အခန္း၁ ၊ ေျမညီထပ္၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0278991, 0991007993, 096807272, 0943062159

မန္းေရႊျပည္
မႏၲေလး-ရန္ကုန္
အေဆာင္(ခ)၊အခန္း ၅/၆ ၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0273882, 0280397, 0281297, 096502246, 096502446

ရာဇာထြန္း
မႏၲေလး-ရန္ကုန္
မႏၲေလး-လာ႐ိုး-မႈဆယ္
အခန္း(B-၁)၊ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0991020822, 096809990

ရွမ္းေမာေျမ
မႏၲေလး-ေတာင္ႀကီး
အခန္း ၃၅၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0264498

ေရႊကမၻာ
မႏၲေလး-ေတာင္ႀကီး ၊ မႏၲေလး-ရန္ကုန္
အခန္း ၇ ၊အေဆာင္ ဇ၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 092023111, 0281810

ေရႊစင္စၾကၤာ
မႏၲေလး-ရန္ကုန္၊-ေနျပည္ေတာ္၊ -ျပင္ဦးလြင္၊-မံုရြာ၊-ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္
အခန္း ၅၊ ေျမညီထပ္၊ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားႀကီး၀င္း၊
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 095029683

ေရႊနန္းေတာ္
မႏၲေလး-ရန္ကုန္
အခန္း ၄ ၊ အေဆာင္ ၁ ၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားၾကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0944401182, 09402545699
အမွတ္ ၄၁၇၊ ၃၃လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းၾကား၊ ၈၂ လမ္း၊ Ph: 0944401184, 09402545677

ေရႊမႏၲလာ
မႏၲေလး-ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-ျပင္ဦးလြင္
အခန္း ၅ ၊ အေဆာင္ ၁၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားၾကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 096818537

ေရႊမန္းသူ
မႏၲေလး-ေရစႀကိ္ဳ၊-ဗန္းေမာ္၊-ရန္ကုန္
အခန္း ၂၃၊ေျမညီထပ္၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0280693

GI Group Express
ကၽြဲဆည္ကန္ကားႀကီးကြင္း၊ အေနာက္ဘက္၀င္ေပါက္အနီး။
Ph: 0261881, 0278523, 0943011188, 0943048888
ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ကားႀကီးကြင္း Ph: 0277727, 0991005555, 0943146567
-(ၿမိဳ႕တြင္း)GI Store လမ္း ၈၀၊ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ လမ္းၾကား၊
-၂၃ ႏွင့္ ၈၄ လမ္းေထာင့္။
Ph: 096800880

ေရႊမန္းသူ – ရွမ္းမေလး
မႏၲေလး-ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္၊-မေကြး၊-ေညာင္ဦး၊-ျပင္ဦးလြင္၊-ေတာင္ႀကီး
အလယ္ေဆာင္၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0280693

ေရႊလီဦး
ရန္ကုန္- မႏၲေလး-လား႐ိႈး-မႈဆယ္
အခန္း ၃၉၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားၾကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 096501446, 096501447

သိန္းသန္းကုေဋ
မႏၲေလး-လိြဳင္ေကာ္
အခန္း ၈၊ အေဆာင္ ဇ၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0288264

မန္းေရႊလီ
မႏၲေလး-လားရိႈး-မူဆယ္-ေတာင္ၾကီး
အမွတ္ ၃၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ကားႀကီး၀င္း၊
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0233256

ေရႊလီရွမ္း
မႏၲေလး-လားရိႈး-မူဆယ္-နမ့္ခမ္း
အခန္း ၄၂၊ ျပည္ၾကီးမ်က္ရွင္ကားႀကီး၀င္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0222437

နယ္စပ္မန္း
မႏၲေလး-လား႐ိႈး
အခန္း ၁၊ အေဆာင္ ၃၀၊ ကြၽဲဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
Ph: 0228812

 

c22_Airline