ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ ကား လမ္းညႊန္

၃၅ ယာဥ္ၾကီး
သာေကတ(ဧရာ၀ဏ္)-႐ုပ္႐ွင္ရံု- ၃ ေစ်း – ဗႏၶဳလတံတား- လမ္း၅၀ -ပန္းဆိုးတန္း- စံျပ- သခင္ျမပန္းျခံ-ဆင္မင္းေစ်း-ဟုမ္းလမ္း(ဂိတ္ဖ်ား)

၃၅ မီနီဘတ္စ္ (ဗႏၶဳလ)
သာေကတ(ဧရာ၀ဏ္)-ရုပ္ရွင္ရံု- ၃ ေစ်း-ရန္ေျပ-မာန္ေျပ- သေဘၤာက်င္း- ဗႏၶဳလတံတား- လမ္း၅၀-ပန္းဆိုးတန္း-လသာ-စံျပ-က်ံဳးၾကီး

၃၅ မီနီဘတ္စ္ (ပုဇြန္ေတာင္)
သာေကတ(ဧရာ၀ဏ္) – ႐ုပ္ရွင္႐ံု- ၃ ေစ်း-မာန္ေျပ- ရန္ေျပ- သေဘၤာက်င္း- ၀ါဆို- ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း- လမ္း၅၀- ပန္းဆိုးတန္း- လမ္း၃၀- စံျပ- က်ံဳးၾကီး

၃၆ ယာဥ္ၾကီး (သီးသန္႔)
၁၃ ရပ္ကြက္(ဂိတ္ရင္း)-ဘုန္းၾကီးလမ္း-တံတာထိပ္-မ၀တ-ေဘလီ-မာလာေကြ႕ – နႏၵ၀န္ေစ်း-မိုးေကာင္း- ၁၂လံုးတန္းရန္ကင္း-ေစ်းေကြ႕-တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္-ေရႊဂံုတိုင္-၃လမ္း-ဆူးေလ

၃၆ယာဥ္ႀကီး (သီးသန္႔)
၁၃ ရပ္ကြက္(ဂိတ္ရင္း)-ေက်ာင္းေကြ႕- မ၀တလမ္းဆံု-ေက်ာင္းလမ္း- ေဘလီ-ျမင္သာေစ်း – ဥကၠလာဘုရား- စံျပေစ်း- အသင္းတိုက္- သု၀ဏၰလမ္းဆံု- အေသာကတာေမြ- မဂၤလာေစ်း- သိမ္ျဖဴ-ဆူးေလ

၃၇ ဘီအမ္
မ/ဒဂံု ၄၈ ရပ္ကြက္-ေခမာလမ္းဆံု-ေဘလီ-ျမင္သာေစ်း- တ/ဥကၠ လာဘုရား- ၁၂ လံုးတန္းရန္ကင္း- စက္မႈ(၁)-ေရႊဂံုတိုင္-ဗဟန္း ၃ လမ္း-သိမ္ႀကီးေစ်း

၃၈ သီးသန္႔ (ယာဥ္ႀကီး)
သု၀ဏၰေစ်း-သု၀ဏၰလမ္းဆံု-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-ပန္းဆိုးတန္း-ဆင္မင္းေစ်း-ဗားကရာ

၃၉ ယာဥ္ႀကီး (ငမိုးရိပ္ ေမာ္တင္)
ငမိုးရိပ္(ဂိတ္ရင္း)- ဘီအိုစီ- အသင္းတိုက္-က်ိဳကၠဆံလမ္းဆံု-တာေမြဗလီ-ယုဇနပလာဇာ- မဂၤလာေစ်း-သိမ္ျဖဴ-စိန္ေပါလ္-ဘိုကေလးေစ်း-လမ္း ၃၀-ေမာ္တင္(ဂိတ္ဖ်ား)

၃၉ ယာဥ္ႀကီး (၀ါဆိုဦး ေမာ္တင္)
၀ါဆိုဦး (ဂိတ္ရင္း)- စံျပေစ်း-ဘ၀ျမင့္- ဘီအိုစီ- အသင္းတိုက္- က်ိဳကၠဆံလမ္းဆံု- တာေမြေစ်း- ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း- ယုဇနပလာဇာ- မဂၤလာေစ်း- ဘုိကေလးေစ်း- လမ္း ၃၀- ကုန္ေစ်းတန္း ေမာ္တင္ (ဂိတ္ဖ်ား)

၄၃ ယာဥ္ႀကီး(ေရႊေပါက္ကံ က်ံဳးႀကီး)
ေရႊေပါက္ကံ (ဂိတ္ရင္း)- ေဆး႐ံုေကြ႕- ဆည္ေျမာင္း- ကားႀကီးဂိတ္- ေျခာက္ေကြ႕ – ကန္သာယာ-ဃေစ်း- မ/ဥအ၀ိုင္း- ၂ေစ်း- ကမာၻေအးဘုရား- ေခ်ာ္တြင္းကုန္း-ဟာမစ္တစ္- ေရႊဂံုတိုင္- ဗဟန္း ၃ လမ္း-ေယာက္လမ္း-ဆူးေလ- လမ္း ၃၀-ေမာ္တင္-ကီလီ-က်ံဳးႀကီး

၄၃ ယာဥ္ႀကီး (ဆင္ဖံု က်ံဳးႀကီး)
ဆင္ဖံု (ဂိတ္ရင္း)-တံတားျဖဴ-ေဆးရံုေကြ႕ -ဆည္ေျမာင္း-ကားၾကီးဂိတ္-ေျခာက္ေကြ႕-ကန္သာယာ-စ်ေစ်း-ေမာဓာ၀ီ- မ/ဥကၠ လာအ၀ိုင္း- ၂ေစ်း- ကမာ႖ေအးဘုရား- ေခ်ာ္တြင္းကုန္း-ဟာမစ္တစ္- ေရႊဂုန္တိုင္- ဗဟန္း ၃ လမ္း-ေယာက္လမ္း-ဆူးေလ- လမ္း ၃၀-ေမာ္တင္-ကီလီ-က်ံဳးႀကီး(ဂိတ္ဖ်ား)

၄၃ ယာဥ္ႀကီး
ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး- ေျခာက္ေကြ႕-ကန္သာယာ- ဃေစ်း-မ^ဥ
အ၀ိုင္း – ၂ေစ်း- န၀ေဒး-ရွစ္မိုင္- တံတားျဖဴ-လွည္းတန္း-ေက်ာင္းေရွ႕-ဆင္
မလိုက္ ညေစ်း-ဟုမ္လမ္း-ဆင္မင္းေစ်း-သခင္ျမပန္းျခံ-ေမာ္တင္-၁၅လမ္း-ဆူးေလပန္းျခံ(ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ)- ဗိုလ္ကေလးေစ်း- လမ္း၅၀- ဂႏၶီေဆးရံု(ဂိတ္ဖ်ား)

၄၄ ယာဥ္ႀကီး (ဒညင္းကုန္း လင့္စ္ေဒါင္း)
ဒညင္းကုန္း(ဂိတ္ရင္း)- ေအာင္ဆန္းေစ်း-ေဖာ့ကန္ေစ်း-ေပါက္ေတာ၀-ၾကိဳ႕ကုန္း- ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု-ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု-သီရိမဂၤလာေစ်း-ရြာမေကြ႔-ညေစ်း-ဟုမ္းလမ္း-ေထာ္လီေကြ႕-သခင္ျမပန္းျခံ- ၁၅လမ္း-ေျခာက္ထပ္ရံုး- စာတိုက္ၾကီး-ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား-လင့္စ္ေဒါင္း(ဂိတ္ဖ်ား)

၄၄ ယာဥ္ႀကီး (ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး လင့္စ္ေဒါင္း)
ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး(ဂိတ္ရင္း)- အမွတ္၃ လမ္းဆံု-ခေရပင္လမ္းခြဲ-ေဂါက္ကြင္းထိပ္-တညင္းကုန္း-ေအာင္ဆန္းေစ်း-ေဖာ့ကန္ေစ်း-ရြာမ-ေပါက္ ေတာ၀-ျမိဳ႕သစ္ေစ်း-ၾကိဳ႕ကုန္း-ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု-ပိေတာက္ေခ်ာင္း-ေခ်ာင္း၀-သေဘၤာက်င္း-ညေစ်း-ဟုမ္းလမ္း-သစ္ေတာလမ္း-သခင္ျမပန္းျခံ- ေမာ္တင္-ပန္ဆိုးတန္း-ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား-လင့္စ္ေဒါင္း (ဂိတ္ဖ်ား)

၄၅ ယာဥ္ႀကီး (တညင္းကုန္း ဆူးေလ)
ေတာ္၀င္(ဂိတ္ရင္း)-ကားၾကီးဂိတ္-ထန္းေျခာက္ပင္-သံလမ္း-ေရႊျပည္သာေကြ႕-ျမင္းလွည္းဂိတ္-တညင္းကုန္း-ေအာင္ဆန္းေစ်း-ေဖာ့ကန္ေစ်း-ဘိုကုန္း-ဟိုက္ပါတ္-အင္းစိတ္ပန္းျခံ-ဘီအိုစီ-ၾကိဳ႕ကုန္း-ကုလားေက်ာင္း-သမိုင္းလမ္းဆံု-အုတ္က်င္း-ဘာတာ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-ဆူးေလ(ဂိတ္ဖ်ား)

၄၅ ယာဥ္ႀကီး (ျပည္ေတာ္သာ ဆူးေလ)
ရြာမ(ဂိတ္ရင္း)-သရက္ေတာ-ဟိုက္ပါတ္- အင္းစိတ္ပန္းျခံ-ဘီအိုစီ-ၾကိဳ႕ကုန္း-ကုလားေက်ာင္း-သမိုင္းလမ္းဆံု-အုတ္က်င္း-ဘာတာ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-၁၅လမ္း-ဆူးေလ

၄၅ ယာဥ္ႀကီး (ေအာင္မဂၤလာ ဆူးေလ)
ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး(ဂိတ္ရင္း)-အမွတ္၃လမ္းဆံု- ခေရပင္လမ္းဆံု-ေဆးေက်ာင္း-ကုလားဘုရား-ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း-အင္းစိန္ပန္းျခံ-ၾကိဳ႕ကုန္း- ခ၀ဲျခံ-သမိုင္းလမ္းဆံု-အုတ္က်င္း-ဘာတာ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-၁၅လမ္း-ဆူးေလ(ဂိတ္ဖ်ား)

၄၈ မီနီဘတ္စ္
ေပါက္ေတာ၀(ဂိတ္ရင္း)-ေထာင္ဘူး၀-အင္းစိန္ပန္းျခံ-ၾကိဳ႕ကုန္း-ကုလားေက်ာင္း-သမိုင္းလမ္းဆံု-အုတ္က်င္း-ဘာတာ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-၁၅လမ္း-ဆူးေလ-သိမ္ျဖဴ(ဂိတ္ဖ်ား)
အင္းစိတ္သံမဏိစက္႐ံု-ဟီးႏိုးဂိတ္-ေအာင္ဆန္းေစ်း-ဒညင္းကုန္း-ေရႊျပည္သာသံဒင္း

ယာဥ္ႀကီး
နည္းပညာတကၠသိုလ္(လိႈင္သာယာ)-ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး-ဘီအုိစီ-မီးခြက္ေစ်း-အင္းစိန္ကမ္းနား-ေပါက္ေတာ၀-အင္းစိန္ေစ်း^ပန္ျခံ-ဘီပီအိုင္-သမိုင္းလမ္းဆံု-အုတ္က်င္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-ဆူးေလ-ဘိုကေလးေစ်း-အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာလိပ္(ဗိုလ္တေထာင္)

၁၇၄ ပါရမီ
ပါရမီ-ေဘလီထိပ္-ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု-စံျပေစ်း-သု၀ဏလမ္းဆံု-တာေမြအ၀ိုင္း-ေရႊဂံုတိုင္-ေျမနီကုန္း-လွည္းတန္း-သမိုင္းလမ္းဆံု-၈မိုင္-ပါရမီ-မ၀တလမ္းဆံု- ၇/၈ လမ္းဆံု-ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေကြ႕- ဒဂံုတက ၠသိုလ္

၁၈၃ ပါရမီ
ခေရပင္ရိပ္မြန္-ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး-ေျမာက္ဥက ၠလာအ၀ိုင္း-လမ္း၀-ရွစ္မိုင္-သမိုင္းလမ္းဆံု-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-ေမာ္တင္-လမ္း၃၀-ဆူးေလ

၁၈၈ ေရႊအင္း၀
ေရႊျပည္သာ-ဒညင္းကုန္း-အင္းစိန္-ဘုရင့္ေနာင္-သမိုင္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ဆူးေလ(အေပၚလမ္း)

၁၉၉ ယာဥ္ႀကီး
ထန္းေျခာက္ပင္-၁၄ေကြ႕-ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု-ေအာင္ဆန္းေစ်း-ေဖာ့ကန္ေစ်း-ျပည္ေတာ္သာ-ေပါက္ေတာ၀-ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း/လမ္းဆံု-ပိေတာက္ေခ်ာင္း-ရြာမ-သေဘၤာက်င္း-ညေစ်း-ဆင္မင္းေစ်း-သခင္ျမပန္းျခံ-ေမာ္တင္-ဆူးေလ

၂၀၃ ယာဥ္ႀကီး
ဒဂံုတက ၠသိုလ္-ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-၇/၈ လမ္းဆံု-မ၀တလမ္းဆံု-ေဘလီထိပ္-လိုင္စင္ရံုး-ေက်ာက္ကုန္း-လမး္ဆံု-တာေမြဗလီ-ယုဇနပလာဇာ-စိန္ေပါလ္-ေမာ္တင္-က်ံဳးႀကီး

၂၀၅ ယာဥ္ႀကီး
ဒဂံုတက ၠသိုလ္-ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-၇/၈ လမ္းဆံု-မ၀တလမ္းဆံု-စံျပေစ်း(ကားေလးဂိတ္)-သု၀ဏေစ်း-လမ္းဆံု-တာေမြေစ်းဗလီ-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-လမ္း၅၀-၁၅လမ္း/ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း-စံျပ-ကလီ/ဗဟိုစည္-က်ံဳးႀကီး

ေမတၱာလိႈင္း ယာဥ္လိုင္း
ေမတၱာလိႈင္း(၁)
စိတ္က်န္မာေရး-ျမင္ေဇယ်ာစိုက္ပ်ိဳးေရး-ဆင္းေရႊလီစိုက္ပ်ိဳးေရး-ဘုရားလမ္း-ရွင္မေတာင္-ရဲစခန္း၃၆ ဂိတ္ေဟာင္း- ၁၃၃ ေက်ာ္ၾကား-ရပ္ကြက္ထိပ္-သစ္ ေတာထိပ္-စည္ပင္ရံုး-ေဆး႐ံု-ထန္းတပင္-လမ္းသစ္-ကားႀကီးဂိတ္-မုဒ္၀ (ဒဂံုတက ၠသိုလ္)ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-ေစ်းလမ္း-ဂိတ္ေဟာင္း-ေက်ာင္းလမ္း-မ၀တလမ္းဆံု-ေဘလၤ-ျမင္သာေစ်း-ဥက ၠလာဘုရား-လိုင္စင္ရံုး-ေဒ၀ဒဟ-ဘ၀ျမင့္-က်ိဳက ၠဆံဘုရား-၁၄^၁၅ လမ္းဆံု-၁၆ေကြ႕မွတ္တမ္းရံုး-အ၀ိုင္းေလး-က်ိဳက ၠဆံဘုရား-တာေမြေစ်းဗလီ-ယုဇနပလာဇာ-အမဲေစ်း-မဂၤလာေစ်း

ေမတၱာလိႈင္း(၂)
ေက်ာက္လမ္းဆံု-ကုန္းေဘာင္-သစ္ေတာ၃လမ္း-၃၆ဂိတ္-ဒူး၀ါးလမ္း-ဘုန္းႀကီးလမ္း-၁၂ ဂိတ္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း-ေတာင္ငူလမ္း-ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-ေစ်းလမ္း-ဂိတ္ေဟာင္း-၇/၈ လမ္းဆံု-မ၀တလမ္းဆံု-စြမ္းအင္-အားကစားကြင္း-တံတားထိပ္-ကားႀကီးဂိတ္-စံျပေစ်း-ဘီအိုစီ-ဇ၀န-အသင္းတုိက္-က်ိဳကၠ ဆံလမ္းဆံု-ၾကက္ဘဲေစ်း-၆လမ္း-ေအဘီၤစီ-စက္ဆန္း-ရံုကေလး-စာတိုက္-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-ေညာင္တန္း-သီတာဆိပ္-ရာဇာဓိရာဇ္အိမ္ယာ-သံလ်က္စြန္း-လင့္စေဒါင္း-ဘိုကေလးေစ်း-သိမ္ျဖဴမီးရထား၀င္း-လမ္း၄၀-ဆူးေလ-လသာ-ေညာင္ပင္ေလးေစ်း-ေမာ္တင္-က်ံဳးႀကီး

ေမတၱာလိႈင္း(၃)
ေက်ာင္းလမ္းဆံု-အေၾကာ္တဲ-သစ္ဆိုင္ေကြ႕-၇၀^၇၁ေစ်းလမ္းဆံု-ကားႀကီးဂိတ္-၅၆လမ္းဆံု-ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-၁၈ေကြ႕-က်န္းမာေရး -ကုန္ပေဒသာ-ေယာက္ေကာ္-ယဥ္ေက်းမႈ-ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု-တံတားျဖဴ-ကားႀကီးဂိတ္-စံျပေစ်း-လိုင္စင္႐ံုး-၃၁ဂိတ္-ခုႏွစ္ဆူဘုရား-ျမင္သာေစ်း-ေဘလီ-ပါရမီေညာင္ပင္-ကမာ ႖ေအးဘုရား -၈မိုင္ -က်ိဳက္၀ိုင္း-သမိုင္းလမ္းဆံု-ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု^ေစ်း-ႀကိဳ႕ကုန္း-ေပါက္ေတာ၀-ကမ္းနား-မီးခြက္ေစ်း-ဘီအုိစီ-ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး

ေမတၱာလိႈင္း(၄)
တူေခ်ာင္း-ေဆး႐ံု-ျမစိမ္းေရာင္-နည္းပညာတကၠသိုလ္-ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး-မီးခြက္ေစ်း-ဘုရားလမ္း-စက္မႈဇံု-တပ္ထိပ္-အုန္က်င္း-သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္-ေခ်ာင္း၀-ရြာမ-သေဘၤာက်င္း-ဆင္မလိုက္-ညေစ်း-စာတုိက္-ေက်ာင္းေရွ႕-ကိုးထပ္ၾကီး-ရွမ္းလမ္း-ေျမနီကုန္း-လင့္လမ္း-ေရႊဂံုတိုင္-ေျခာက္ထပ္ၾကီး-တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္-တာေမြေစ်းဗလီ-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-၀ါဆို-ေဒါပံုသေဘၤာက်င္း-ရန္ေအာင္-၀က္စု-ေက်ာက္တိုင္ေကြ႕-အေနာ္မာ-၈ဂိတ္-သာေကတအ၀ိုင္း

အထူးယာဥ္လိႈင္းမ်ား
အဓိပတိ အနီ(ပါရမီ)
ပါရမီ-နႏ ၵ၀န္-ရန္ကင္းစာတိုက္-ေစ်းေကြ႕-မင္းလမ္း-တာေမြေစ်း-မဂၤလာေစ်း-သိမ္ျဖဴ-စိန္ေပါ-ပန္းဆိုးတန္း-ဆူးေလ-သိမ္ၾကီးေစ်း-လသာ-စံျပ-ေျမနီကုန္း-လွည္းတန္း-သမိုင္း- ၈ မိုင္-ကမာ ၻေအး-ပါရမီ(အသြား-အျပန္)

အဓိပတိ အ၀ါ(ပါရမီ)
ပါရမီ-၈မိုင္-တံတားျဖဴ-လွည္းတန္း-ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပး-ဟံသာ၀တီ-အရိုးေဆးရံု-အထက္ၾကည့္ျမင့္တိုင္လမ္း-အာစီသရီ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း-အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း-မဂၤလာေစ်း-တာေမြေစ်း-အာေသာက-ၾကက္ဘဲေစ်း-သံသုမာလမ္း-သု၀ဏလမ္းဆံု-စံျပေစ်း-ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု-မ၀တလမ္းဆံု-ေဘလီ-ပါရမီ(အသြား-အျပန္)

အဓိပတိ အျဖဴ(ပါရမီ)
ပါရမီ-၈မိုင္-ဘုရင့္ေနာင္(လမ္းဆံု)-ေခ်ာင္း၀-ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပး-ကမ္းနားေစ်း-သီရိမဂၤလာေစ်း-သခင္ျမပန္းျခံ- ေမာ္တင္-ဆူးေလ-ပန္းဆိုးတန္း-သိမ္ျဖဴ-မဂၤလာေစ်း-တာေမြ-အေသာက-သု၀ဏၰ လမ္းဆံု-အသင္းတိုက္-စံျပေစ်း-ပါရမီ(အသြား-အျပန္)

ေရႊဧည့္သည္ (၁)
ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး-ေအာင္ေဇယ်တ့တား-ဘုရင့္ေနာင္-က်ိဳက္၀ုိင္း-သမိုင္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-လင့္လမ္း-ေရႊဂံုတိုင္-တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္-တာေမြေစ်း-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-ဗိုလ္တေထာင္-(ဗႏၶဳလတံတား)

ေရႊဧည့္သည္(၂)
ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး-မီးခြက္ေစ်း-ဘုရင့္ေနာင္-က်ိဳက္၀ိုင္း-သမိုင္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-ဆူးေလ-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-ဗိုလ္တေထာင္-(ဗႏၶဳလတံတား)

၃၁ ယာဥ္ၾကီး (အထူး)
ေဘလီ-တ/ဥကၠလာဘုရား-၁၄/၁၅ လမ္းဆံု-အ၀ိုင္းေလး-တာေမြဗလီ-မဂၤလာေစ်း-ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း-လမ္း၅၀-ပန္းဆိုးတန္း-လမ္း၃၀-လသာ-သရက္ေတာ(စံျပ)-ဘုန္းၾကီးလမ္း

၃၄ အထူး(သု၀ဏၰ ပုဇြန္ေတာင္ သီရိမဂၤလာေစ်း အုတ္က်င္း)
ျပည္ေထာင္စုတံတား-ေ၀ဘူလ-ကားေလးဂိတ္-စံျပေစ်းကားႀကီးဂိတ္-သု၀ဏေစ်း-ေက်ာက္တိုင္-၁ ေစ်းေကြ႕-ရန္ေအာင္-သေဘၤာက်င္း-လမ္း၅၀-ပန္းဆိုးတန္း-လမ္း ၃၀-၁၅လမ္း-သခင္ျမပန္းျခံ-အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံု-ဟုမ္းလမ္း-ညေစ်း-နတ္စင္လမ္း-ရြာမ-ေခ်ာငး္၀-ပိေတာက္ေခ်ာင္း-အုတ္က်င္း-ဘူတာရံု

၃၄ အထူး(သု၀ဏၰ ပုဇြန္ေတာင္ သီရိမဂၤလာေစ်း အုတ္က်င္း)
စံျပေစ်းကားၾကီးဂိတ္-သု၀ဏၰေစ်း-ေပၚဆန္းထိပ္-သု၀ဏၰလမ္းဆံု-ေစ်းေလး-ေအဘီစီ-အသင္းတိုက္-ပုဇြန္ေတာင္စာတိုက္^ေစ်း-ေညာင္တန္း-သီတာ ဆိပ္-ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရား^ေစ်း-ဗိုလ္ကေလးေစ်း-လမ္း၃၀-ကလီ-၀ါတန္း-သခင္ျမပန္းျခံ-ဟုမ္းလမ္း-ညေစ်း-နတ္စင္လမ္း-ရြာမ-ေခ်ာင္း၀-ပိေတာက္ေခ်ာငး္-အုတ္က်ငး္-ဘူတာ႐ံု

၄၃ အထူး(ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ဘုန္းႀကီးလမ္း)
ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ၃၃၃ ဂိတ္ရင္း-ရခိုင္ေက်ာင္း-ေညာင္ပင္-တရားရံုး-အလယ္ေပါက္-ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး-ေျခာက္ေကြ႕-မ/ဥအ၀ိုင္း-ကမာၻေအး-ေခ်ာ္တြင္းကုန္း-ေရႊဂံုတုိင္-ဗဟန္း၃လမ္း-ဆူးေလ-လမ္း၃၀-ေညာင္ပင္ေလးေစ်း-ဘုန္းၾကီးလမ္း
၄၃ အထူး(ကြန္ပ်ဴတာ ဆူးေလ)
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္-သာဓုကန္-ေရႊျပည္သာဂိတ္-ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု-ခေရပင္လမ္းဆံု-အမွတ္(၃)လမ္းဆံု-ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး-ေျခာက္ေကြ႕-မ/ဥအ၀ိုင္း- ကမာၻေအး-ေခ်ာ္တြင္းကုန္း-ေရႊဂံုတုိင္-ဗဟန္း၃လမ္း-ဆူးေလ

၄၃ အထူး(ခေရပင္ရိပ္မြန္ မဂၤလာေစ်း ဘုန္းႀကီးလမ္း)
ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ယာ-ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး-၆ေကြ႕-ေက်ာက္ေရတြင္း- ကမၻာေအးဘုရား-စက္မႈ(၁)-ေစ်းေကြ႕-တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-ပန္းဆိုးတန္း-ဆူးေလ-ဘုန္းႀကီးလမ္း

၄၈ အထူး(ကြန္ပ်ဴတာ)
တာဆံံု- ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္-သာဓုကန္-ေရႊျပည္သာဂိတ္-ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု-ေအာင္ဆန္းေစ်း-ေဖာ့ကန္ေစ်း-အင္းစိန္ပန္းျခံ-သမိုင္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-၁၅လမ္း-ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ-ၾကယ္ငါးပြင့္-ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား

၄၈ အထူး(အင္းစိန္သံမဏိစက္ရံု)
အင္းစိန္သံမဏိစက္႐ံု-ျပည္ေတာ္သာ-အင္းစိန္ေစ်း-ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း-သမိုင္းလမ္းဆံု-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ေရႊဂံုတုိင္-တာေမြပလာဇာ-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-သေဘၤာက်င္း-၈ဂိတ္-ေအာင္ခ်မ္းသာ-ဂ်ီတီစီ-ေက်ာက္တန္း

၄၈ အထူး(လွည္းတန္း)
လွည္းတန္း-႕ၤဴ-ကုကၠိဳင္း-စက္မႈ(၁)-ရန္ကင္း-ေစ်းေကြ႕-တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္-တာေမြပလာဇာ-တာေမြေစ်း-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-သိမ္ျဖဴ-စိန္ေပါ-ဆူးေလ

၁၂၄ အထူး(၁)
ကြန္ပ်ဴတာတက ၠသိုလ္-သာဓုကန္-ေရႊျပည္သာေကြ႕-ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု-ေဖာ့ကန္ေစ်း-အင္းစိန္ေဆးရံု-ဘီပီအိုင္-ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း-သမိုင္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-သိမ္ၾကီးေစ်း-ဘိုကေလးေစ်း-အမ်ိဳးသားစီမံခန့္ခြဲမႈေကာလိပ္

၁၇၇ ပါရမီ(အထူး)
ေရႊျပည္သာ-တညင္းကုန္း-ေဖာ့ကန္-အင္းစိန္ေစ်း-သမိုင္းလမ္းဆံု-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-စံျပ-သိမ္ႀကီးေစ်း-ပန္းဆိုးတန္း-လမ္း၅၀အထူး
၂၄၃ နည္းပညာတကၠသိုလ္(လိႈင္သာယာ)-သမကုန္း-မိးခြက္ေစ်း-႐ံုးေရွ႕-၅ထိပ္-၁ထိပ္-ေပါက္ေတာ၀-အင္းစိန္ပန္းျခံ-သမိုင္းလမ္းဆံု-ဘူတာ႐ံုလမ္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ပဲခူးကလပ္-စံျပ-ဆူးေလ-လမ္း၅၀

၁၅၇ အထူး
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကြ႕-ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု-စံျပေစ်း-ဇ၀န-တာေမြေစ်း-သီတာ-ေအာင္မဂၤလာ-ယုဇနပလာဇာ-မဂၤလာေစ်း-သိမ္ျဖဴ-စိန္ေပါလ္-ပန္းဆိုးတန္း-လမ္း၃၀-၁၅၄လမ္း-စံျပ-ေမာ္တင္-လသာ-ပန္းဆိုးတန္း-ဘုိကေလးေစ်း-လမ္း၅၀-သေဘၤာက်င္း-႐ႈခင္းသာပန္းျခံ-သာေကတ(၅)ေကြ႕-ကန္ႀကီးေထာင့္-သံလ်င္မီးပြိဳင့္-နာရီစင္-သမေကာလိပ္-ေအာင္ခ်မ္းသာ-က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား-ဘုရားကုန္းလမ္းဆံု-အေရွ႕ပိုင္းတက ၠသိုလ္(ဂိတ္ဖ်ား)