ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ စတင္ေျပးဆြဲေသာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထာမ်ား

လက္ယာရစ္ အင္းစိန္ဘက္သို႔
ရထားအမွတ္ အခ်ိန္ ခရီးဆံုးဘူတာ
င -၂
ခ-၂ Air con
ထ – ၂
ဃ-၂
ဆ-၂
စ-၂
ဇ-၂ Air con
Air con လမင္း
သ – ၄ (200 Ks)
ပ – ၄ (200 Ks)
ဆ (၃)
ဂ – ၄ Air con
တ – ၆
စ – ၆
ယ – ၄
က – ၅
သ – ၅ (200 Ks)
င – ၈
ဂ – ၅ Air con
ဆ – ၇
စ – ၇
ပ – ၈ (200 Ks)
ခ – ၉ Air con
သ – ၆ (200 Ks)
တ – ၉
ဂ – ၆ Air con
လမင္း Air con
ဆ – ၈
ဏ – ထူး
င – ၁၁
ယ – ၉
က – ၁၁
သ – ၇ (200 Ks)
ဃ – ၃
ထ – ၃
ပ – ၁၂ (200 Ks)
ဒ – ၈
အ – ၅
ဂ – ၇ (Air con)
ဆ – ၁၁
ည – ၉
စ – ၁၃
ဘ – ၉
င – ၁၆
ခ – ၁၄ Air con
နံနက္ ၀၄ း ၄၅
နံနက္ ၀၅ း ၁၀
နံနက္ ၀၅ း ၂၀
နံနက္ ၀၅ း ၅၅
နံနက္ ၀၆ း ၁၀
နံနက္ ၀၆ း ၂၀
နံနက္ ၀၆ း ၅၅
နံနက္ ၀၇ း ၃၅
နံနက္ ၀၈ း ၂၀
နံနက္ ၀၈ း ၅၀
နံနက္ ၀၉ း ၀၅
နံနက္ ၀၉ း ၃၀
နံနက္ ၀၉ း ၄၀
နံနက္ ၁၀ း ၁၀
နံနက္ ၁၁ း ၄၀
နံနက္ ၁၁ း ၀၀
နံနက္ ၁၁ း ၃၀
ေန႔လည္ ၁၂ း ၀၀
ေန႔လည္ ၁၂ း ၂၅
ေန႔လည္ ၁ း ၀၅
ေန႔လည္ ၁ း ၂၅
ေန႔လည္ ၁ း ၅၀
ေန႔လည္ ၂ း ၁၀
ေန႔လည္ ၂ း ၂၅
ေန႔လည္ ၂ း ၅၀
ေန႔လည္ ၃ း ၃၀
ညေန ၄ း ၀၅
ညေန ၄ း ၁၅
ညေန ၄ း ၃၅
ညေန ၄ း ၅၀
ညေန ၅ း ၀၀
ညေန ၅ း ၁၀
ညေန ၅ း ၂၅
ညေန ၅ း ၄၀
ညေန ၅ း ၅၅
ညေန ၆ း ၀၅
ညေန ၆ း ၂၀
ညေန ၆ း ၃၀
ညေန ၆ း ၄၀
ညေန ၆ း ၅၀
ည ၇ း ၂၀
ည ၇ း ၄၀
ည ၇ း ၅၅
ည ၈ း ၄၀
ည ၉ း ၂၀
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ကြန္ပ်ဴတာ
ကြန္ပ်ဴတာ
ၿမိဳ႕ပတ္
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ၿမိဳ႕ပတ္
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
ေလွာ္ကား
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
ေလွာ္ကား
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
ၿမိဳ႕ပတ္
ၿမိဳ႕ပတ္
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
အင္းစိန္
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ေလွာ္ကား
ၿမိဳ႕ပတ္
ေလွာ္ကား
အင္းစိန္
အင္းစိန္
ေလွာ္ကား
အင္းစိန္
အင္းစိန္
အင္းစိန္
ေလွာ္ကား
အင္းစိန္
အင္းစိန္
အင္းစိန္
အင္းစိန္
အင္းစိန္

လက္၀ဲရစ္ မလႊကုန္းဘက္သို႔
ရထားအမွတ္ အခ်ိန္ ခရီးဆံုးဘူတာ
က -၂
ပ -၂ (200 Ks)
တ – ၄
ဏ – ထူူး
ခ – ၆ Air con
က – ၃
င – ၆
လမင္း Air con
ဇ – ၆ Air con
ပ – ၆ (200 Ks)
ခ – ၇ (Air con)
ဂ – ၄ Air con
တ – ၈
လမင္း Air con
င – ၁၀
က – ၉
ဇ – ၈ (Air con)
တ – ၁၁
စ – ၁၁
ဏ – အထူး
ခ – ၁၃ Air con
တ – ၁၃
ဇ – ၉ Air con
က – ၁၂
နံနက္ ၀၆ း ၁၀
နံနက္ ၀၆ း ၂၀
နံနက္ ၀၆ း ၅၅
နံနက္ ၀၇ း ၀၅
နံနက္ ၀၈ း ၄၅
နံနက္ ၀၉ း ၀၅
နံနက္ ၀၉ း ၂၀
နံနက္ ၁၀ း ၃၅
နံနက္ ၁၀ း ၄၅
နံနက္ ၁၁ း ၁၀
နံနက္ ၁၁ း ၃၅
နံနက္ ၁၁ း ၅၀
ေန႔လည္ ၀၁ း ၃၀
ေန႔လည္ ၁ း ၄၀
ေန႔လည္ ၂ း ၁၀
ေန႔လည္ ၂ း ၄၀
ညေန ၄ း ၄၀
ညေန ၄ း ၄၅
ညေန ၅ း ၁၅
ညေန ၅ း ၃၀
ညေန ၆ း ၁၀
ညေန ၆ း ၅၅
ည ၇ း ၃၅
ည ၈ း ၁၀
ၿမိဳ႕ပတ္
မဂၤလာဒံု
မဂၤလာဒံု
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
ၿမိဳ႕ပတ္
မဂၤလာဒံု
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
မဂၤလာဒံု
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း
မဂၤလာဒံု
မဂၤလာဒံု
ၿမိဳ႕ပတ္
အင္းစိန္
အင္းစိန္
အင္းစိန္