ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား လိုင္းမ်ား ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္
မွတ္တိုင္-လမ္းနီ
ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ကားမ်ား
၃၇ ဘီအမ္၊ ၄၃ ယာဥ္ၾကီး၊ ၄၃ မီနီဘတ္စ္၊ ၄၃ သီးသန္႔၊ ၆၀ ဘီအမ္၊ ၆၈၊ ၇၄၊ ၁၀၃ မီနီဘတ္စ္၊ ၁၀၈ မီနီဘတ္စ္၊ ၁၉၂ ကားလတ္၊ ၂၄၆ ဘီအမ္၊ ၄၃ အထူး၊ ၉၂ ထူး၊ ၁၅၇ အထူး၊ ၃၃၃ ထူး

ေတာ္၀င္စင္တာ ျပည္လမ္းစိန္ေဂဟာ
မွတ္တိုင္- ပဲခူးကလပ္
ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ကားမ်ား
၄၅ ယာဥ္ႀကီး၊ ၄၈ မီနီဘတ္စ္၊ ၄၈ အထူး(ကြန္ပ်ဴတာ)၊ ၅၃ အထူး၊ ၅၁ ယာဥ္ၾကီး၊ ၂၉ ကားလတ္၊၁၅၂ ယာဥ္ႀကီး၊၁၃၅ မီနီ၊ ၁၃၆ ဟိုင္းလတ္၊ ၁၃၇၊၁၃၉ ယာဥ္ၾကီး၊ ၁၄၁ ျမ၀တီ၊ ၁၃၂ စီးတီး ၁၇၂ အထူး၊ ၁၇၃ ပါရမီ၊ ၁၇၄ ပါရမီ၊ ၁၇၇ ပါရမီ ၁၈၂ ပါရမီ၊ ၁၈၈ ေရႊအင္း၀၊ ၁၉၇ ေရႊအင္း၀၊ ၂၁၁ ယာဥ္ႀကီး၊၂၂၆ စီးတီး၊ ျပည့္စြမ္းအား၊ ၂၃၀ ဟိုင္းလတ္၊ ၂၃၁ ပါရမီ၊ဥက ၠံဆူးေလ၊ အဓိပတိ(အနီ/အျပာ)၊ ၄၈အထူး(ကြန္ပ်ဴတာ၊အင္းစိန္)၊ေရႊဧည့္သည္(၂)၊ ၂၄၃ အထူး၊ ၂၂၆ ျပာ၊ ၈၆ အထူး၊ ၂၁၄ အထူး

ဒဂံုစင္တာ
မွတ္တိုင္-ေျမနီကုန္း
ေရာက္ရွိနိုင္ေသာလိုင္းမ်ား
ေျမနီကုန္း စီးတီးမတ္ အတုိင္းျဖစ္သည္။

ဒဂံု ဧရာ အေ၀းေျပးဂိတ္
မွတ္တိုင္-အေ၀းေျပးဂိတ္
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၆ ယာဥ္ၾကီး(အစိမ္း)၊ ၄၃ မီနီွ(၀ါ)၊ ၄၃ ကားလတ္ (ျဖဴ)၊၄၈ မီနီ၊ ၅၄ ယာဥ္ႀကီး၊ ၅၇ကားလတ္၊ ၅၉ ကားလတ္၊ ၇၉ စိမ္း၊၈၁ (၀ါ)၊ ၁၀၁ ဒိုင္နာ(၀ါ)၊ ၁၀၃ ဒိုင္နာ(နီ၊ ျဖဴ)၊ ၁၀၇ ဒိုင္နာ (၀ါ)၊ ၁၂၁ ဒိုင္နာ၊ ၁၂၃ ဒိုင္နာ၊ ၁၄၇ ကားလတ္၊ ၁၅၂ ဒိုင္နာ၊ ၁၅၉ ဒိုင္နာ၊ ၁၇၁ ကားလတ္၊ ၁၇၂ ဒိုင္နာ၊ ၂၀၂ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၂၄ ဒိုင္နာ၊ ၂၂၅ ဒိုင္နာ၊ ၂၂၈ ဒိုင္နာ၊ ၂၅၀ ဘီအမ္၊ ၈၆ အထူး၊ ၂၁၄ အထူး၊၂၁၇ အထူး၊ ေရႊဧည့္သည္(၁၊၂)၊ ၂၄၃ အထူး ၊ ၁၃၃ အထူး
ျပည္သူ႕ရင္ျပင္
မွတ္တိုင္-ေျမနီကုန္း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
ဒဂံုစင္တာအတုိင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း
မွတ္တိုင္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃ဟိုင္းလတ္ (၀ါ)၊ ၃၇ ဘီအမ္၊ ၃၈ သီးသန္႔၊ ၅၁ (ပုလဲ)၊ ၆၅ ယာဥ္ႀကီး၊ ၁၄၀ သီးသန္႔၊ ၂၀၄ မီနီ၊ ၂၀၅ မီနီ၊ ၄၃ အထူး၊ အဓိပတိ(၀ါ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္
မွတ္တိုင္-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းအတုိင္းျဖစ္သည္။

ယုဇနပလာဇာ
မွတ္တိုင္-ယုဇနပလာဇာလမ္းက်ယ္
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၁ ကားလတ္၊၃၃ ယာဥ္ႀကီး(ျပန္)၊ ၃၄ ကားလတ္၊ ၄၃ သီးသန္႔၊ ၃၆ကားလတ္(စိမ္း)၊ ၃၉ ယာဥ္ႀကီး (စိမ္း၊ ၀ါ)၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး ျဖဴ၊ ၄၆ သီးသန္႔၊ ၄၇ သီးသန္႔၊ ၅၆ ယာဥ္ႀကီး၊ ၇၂၊၇၄၊၇၇ ဘီအမ္၊ ၇၈ စီးတီး၊ ၈၈ စီးတီး၊ ၈၉ ဒိုင္နာ၊ ၁၀၅ ဒိုင္နာ၊ ၁၀၆ ဒိုင္နာ နီ၊ ၁၀၈ ဒိုင္နာ၊ ၁၂၉ ကားလတ္၊ ၁၄ သီးသန္႔၊ ၁၄၂၊ ၁၄၆၊၁၇၁ ကားလတ္၊ ၁၀၃ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၀၅ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၃၀ ဟိုင္းလတ္၊ ၂၃၂ ပါရမီ၊ ၂၄၈ ဘီအမ္၊ ၂၅၂ ဘီအမ္၊ ျပည္မ႑ိဳင္၊ ေမွာ္၀င္သား၊ ေ၇ႊတံတား၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ဌာနခြဲ(၂)၊ အဓိပတိ (နီ၊ျပာ၊ျဖဴ၊၀ါ)၊ ၁၇၃ အဓိပတိ၊ ၃၉ အထူး၊ ၄၃ အထူး၊ ၄၈ အထူး၊ ၉၂ အထူး၊ ၁၅၇ အထူး၊၂၃၂ ပါရမီ အထူး၊ ၂၃၇ အထူး၊ ၂၅၇ အထူး၊ ေရႊဧည့္သည္(၁)

ရန္ကင္းစင္တာ
မွတ္တိုင္-ေစ်းေကြ႕
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၁ ဘတ္စ္၊ ၃၃ယာဥ္ႀကီး၊ ၃၆ ဘီအမ္(စိမ္း)၊ ၃၆ သီးသန္႔၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး (ျဖဴ)၊ ၆၇ ေဇယ်ာမင္း၊ ၇၈ ယာဥ္ႀကီး၊ ၁၀၃ ဒိုင္နာ၊ ၁၀၅ ဒိုင္နာ၊ ၁၀၈ ဒိုင္နာ၊ ၁၂၃ ဘီအမ္၊ ၁၂၄ ဘီအမ္၊ ၂၅၅ ဘီအမ္၊ အဓိပတိ(နီ) ၄၃ အထူး၊ ၉၂ အထူး၊ ၁၅၇ အထူး၊ ၂၃၇ အထူး၊ ၃၃၃ အထူး

႐ႈခင္းသာ အပန္းေျဖဥယာဥ္
မွတ္တိုင္-ရႈခင္းသာ
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၁၀၉ ဘီအမ္၊ ၁၇၈ ပါရမီ၊ ၁၇၉ အဓိပတိ၊ ၁၈၉၊ ၂၀၁ ကားလတ္၊ ၂၁၆ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၇ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၈ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၄၉ ဘီအမ္၊ သီဟဒီပ၊ ေရႊျမန္မာ၊ ၂၁၇ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၈ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၄၉ ဘီအမ္၊ သီဟဒီပ၊ ေရႊျမန္မာ၊ ၁၇၃ အဓိပတိ၊ ၉၂ အထူး၊၂၁၇ အထူး၊ ၂၅၇ အထူး

သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္
မွတ္တိုင္- သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၆ ယာဥ္ႀကီး ၊ ၄၃ ဘတ္စ္(၀ါ)၊ ၄၄ ယာဥ္ႀကီး၊ ၅၄ ဘတ္စ္၊ ၅၄ ယာဥ္ႀကီး၊ ၆၂ ယာဥ္ႀကီး ၆၅ ယာဥ္ႀကီး၊၁၀၀ (ျဖဴ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၁၀၂ ဒိုင္နာ၊ ၁၃၄ ကားလတ္(စိမ္း)၊ ၁၄၇ ကားလတ္၊ ၁၅၅ ကားလတ္၊ ၁၅၆ ကားလတ္၊ ၁၇၉ ပါရမီ၊ ၁၉၉ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၆ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၇ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၈ ယာဥ္ႀကီး
သု၀ဏၰေဘာလံုးကြင္း
မွတ္တိုင္-အသင္းတိုက္
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၉ သီးသန္႕၊ ၄၀ ဘတ္စ္ (စိမ္း)၊ ၄၁ ဘတ္စ္၊ ၄၉ ဒိုင္နာ၊ ၆၁ ဘတ္စ္(အစိမ္း)၊ ၆၂ ဘတ္စ္၊ ၂၀၅ ယာဥ္ၾကီး၊ ၂၀၉ ယာဥ္ႀကီး၊ အဓိပတိ(၀ါ၊ျဖဴ)၊ ၃၉ အထူး

သိမ္ျဖဴေစ်း
မွတ္တိုင္-သိမ္ျဖဴေစ်း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၁(၀ါ)၊ ၃၂ ယာဥ္ၾကီး(ၿမဳိ႕တြင္း)၊ ၃၉ ဘတ္စ္(စိမ္း)၊ ၃၀ သီးသန္႔၊ ၄၀ ဘတ္စ္(စိမ္း)၊ ၄၇(စိမ္္း)၊၄၇ (၀ါ)၊ ၅၆ ယာဥ္ႀကီး(စိမ္း၊၀ါ)၊ ၇၈ ယာဥ္ၾကီး၊ ၁၄၂၊ ၂၀၃ ယာဥ္ႀကီး။ အဓိပတိ (နီ၊ျဖဴ)၊ ၃၉ အထူး၊ ၂၃၇ အထူး၊ ၂၅၇ အထူး

သိမ္ႀကီးေစ်း
မွတ္တိုင္-သိမ္ႀကီးေစ်း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၁(စိမ္း)၊ ၃၁ ကားလတ္၊၃၁ ဘတ္စ္(၀ါ)၊ ၃၂ ယာဥ္ႀကီး(ျမိဳ႕တြင္း)၊ ၃၂ ယာဥ္ႀကီး (ယုဇနဥယာဥ္)၊ ၃၃ ယာဥ္ႀကီး၊ ၃၄ သီးသန္႔၊ ၃၄ မီနီဘတ္စ္၊ ၃၅ မီနီဘတ္စ္၊ ၃၆ ဘီအမ္၊၃၇ ဘီအမ္၊ ၃၉ အထူး၊ ၃၉ သီးသန္႔၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး(စိမ္း)၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး (ျဖဴ)၊၄၄ ယာဥ္ႀကီး၊ ၄၅ ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊၄၆ သီးသန္႔(၀ါ)၊၄၈ ဘတ္စ္၊ ၄၈ မီနီဘတ္စ္၊၄၈ သီးသန္႔၊၅၁ ယာဥ္ႀကီး၊ ၅၃ ယာဥ္ႀကီး၊ ၅၄ ယာဥ္ႀကီး၊၅၆ ယာဥ္ႀကီး(စိမ္း၊၀ါ)၊၆၂ မီနီဘတ္စ္၊ ၆၂ ယာဥ္ႀကီး၊၆၇ ေဇယ်ာမင္း၊ ၇၈ ယာဥ္ႀကီး၊ ၉၈ မီနီဘတစ္၊ ၁၃၆ ကားလတ္၊၁၄၀ ကားလတ္၊ ၁၄၁ကားလတ္၊ ၁၅၀ ကားလတ္၊ ၁၅၄ ကားလတ္၊ ၁၅၅ ကားလတ္၊ ၁၅၆ ကားလတ္၊ ၁၇၉ ပါရမီ၊ ၁၈၄ ပါရမီ၊ ၁၉၉ ယာဥ္ၾကီး၊ ၂၀၃ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၀၄ မီနီ ဘတ္စ္၊ ၂၀၅ ယာဥ္ႀကီး၊၂၀၉ ယာဥ္ႀကီး၊ ျခေသၤ့။ ဒီပ။ျပည့္စြမ္းအား၊ေရႊျမန္မာ၊ ေရႊသန္လ်င္၊သီဟဒီပ၊ ဥကၠ -ဆူးေလ၊ အဓိပတိ(နီ/ျပာ/ျဖဴ) ၊ ၁၈၃ ပါရမီ၊ ၃၉ အထူး

သံေစ်း
မွတ္တိုင္-သံေစ်း ၁၅ လမ္း
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာကားလိုင္းမ်ား
၃၅ မီနီဘတ္စ္၊၃၉ သီးသန္႔၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး(ျဖဴ)၊ ၄၃ ယာဥ္ႀကီး(စိမ္း)၊ ၄၃ ဘတ္စ္၀ါ၊ ၄၄ ယာဥ္ႀကီး။ ၄၅ ယာဥ္ႀကီး၊ ၄၆ သီးသန္႔(၀ါ)၊၄၈ ဘတ္စ္၊ ၄၈ မီနီဘတစ္၊၄၈ သီးသန္႔၊၅၁ ယာဥ္ႀကီး(၀ါယာလတ္)၊၅၁ယာဥ္ႀကီး(ေထာက္ၾကန္႔)၊ ၅၁ ယာဥ္ႀကီး (မင္းလြင္ကုန္း)၊ ၅၃ ယာဥ္ႀကီး၊ ၅၄ ယာဥ္ႀကီး၊၅၆ ယာဥ္ႀကီး(စိမ္း၊၀ါ)၊၆၂ မီနီဘတ္စ္၊၉၈ မီနီဘတ္စ္၊ ၁၃၅ သီးသန္႔၊ ၁၃၆/၁၃၇/၁၄၀/၁၄၁/၁၄၇/၁၅၄/၁၅၅/၁၅၆ ကားလတ္၊ ၁၉၉ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၀၃ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၀၅ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၀၉ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၁ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၂ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၆ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၇ ယာဥ္ႀကီး၊ ၂၁၈ ယာဥ္ႀကီး၊ ျခေသၤ့။ဒီပ။ျပည့္စြမ္းအား၊ေရႊျမန္မာ၊ ေရႊသန္လ်င္၊သီဟဒီပ၊ ဥကၠ-ဆူးေလ၊