ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္

ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္

ဇြလ္ဟဂ်္လ(၈)ရက္ေန႔မတိုင္မီ ေရခ်ိဳး(သို႔)၀ူဇူျပဳၿပီး အြမ္ရဟ္ျပဳရာတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အိဟ္ရာမ္ကို၀တ္ပါ။ သို႔ေသာ္ နီယသ္ကို ဤသို႔ျပဳပါ။
c10_Arabic1
အလႅားဟြမ္းမ အင္းန္နီ အုရီးဒုလ္ ဟဂ်္ဂ်၊ ဖယပ္စ္ စိရ္ဟုလီး ၀သကဗ္ဗလ္ဟု မင္းန္နီ။

ျမန္မာလိုလည္း ဤသို႔နိယသ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မသည္ ဟဂ်္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းကိုလြယ္ကူမႈ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၍ လက္ခံေတာ္မူပါ။

ဇြလ္ဟဂ်္လ (၈) ရက္
နံနက္ေနထြက္ၿပီး မီနာသို႔သြားပါ။ မီနာတြင္ ဇုဟ္ရ္-အဆြရ္-မဂ္ရိဗ္- အိရွာနမာဇ္ ဖတ္ၿပီး အိပ္ပါ။
ဇြလ္ဟဂ်္လ (၉) ရက္
နံနက္ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ဖတ္ၿပီး စလာမ္လွည့္အၿပီးတြင္ သကၠဗီးရ္စတင္ဆိုရေတာ့မည္။

သပ္က္ဗီးရ္
c10_Arabic2
အလႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ လားအိလားဟအိလ္လလႅားဟု ၀လႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ ၀လိလႅားဟိလ္ဟမ္းဒ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဇိလ္ဟဂ်္လ(၉)ရက္ နံနက္ဖဂ်ရ္မွ ဇိလ္ဟိဂ်္လ(၁၃)ရက္ ညေနအဆြရ္အထိ ဖရ္ဇ္နမာဇ္မ်ားၿပီးတိုင္း ဤသကၠဗီးရ္ကိုဆိုရမည္။
မြန္းမတည့္မီ အရ္ဖာသ္ကြင္းျပင္သို႔သြားပါ။ မြန္းလြဲခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္အလွ်င္ ေခတၱအနား ယူၿပီး စားေသာက္ပါ။ မြန္းလြဲၿပီးလွ်င္ ဇုဟ္ရ္နမားဇ္ဖတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မသည္ အရ္ဖာသ္ကြင္းတြင္ ၀ုကူဖ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းျပဳပါသည္ဟု ရည္းစူးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ကုရ္အာန္၊ ဇိကိရ္၊ သလ္ဗီ ယဟ္၊ ေသာင္၀္ဗဟ္၊ ဒိုအာ ဆြလ၀ါးသ္စသည့္ အမလ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ေအာက္ပါဒိုအာမ်ားကိုလည္း ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။
c10_Arabic3
လားအိလားဟ အိလႅလႅားဟု ၀ဟ္ဒဟူ လားရွရီးကလဟူ လဟြလ္မုလ္ကု ၀လဟြလ္ဟမ္ဒု ယုဟ္ ယီး၀ယုမီးသု ၀ဟု၀ အလားကြလ္လိ ရိႈင္းအင္န္ကဒီးရ္။ အၾကိမ္(၁၀၀)

c10_Arabic4
ကြလ္ဟု၀ လႅားဟု အဟဒ္၊ အ လႅားဟုစြ္စြမဒ္၊ လမ့္ယလိဒ္၊ ၀လမ့္ယူးလဒ္၊ ၀လမ့္ယကုလ္လဟူ ကုဖု၀မ့္န္ အဟဒ္။
c10_Arabic5
လဗ္ဗိုင္းက အလႅာဟ္ဟြမ္းမ လဗ္ဗုိင္း(က္)၊ လဗ္ဗိုင္းက လားရွရီးကလက လဗ္ဗိုင္း(က္)၊ အင္းႏၷလ္ဟမ္ဒ၊ ၀မ္းႏိၷအ္မသ လက၀လ္မြလ္(က္) လားရွရီးကလပ္(က္)
c10_Arabic6
အလႅားဟြမၼဆြလႅိအလား၊ မုဟမၼဒင္း(ယြ္) ၀အလားအားလိမုဟမဒင္းန္ ကမားဆြလႅိဳင္းသ အလားအိဗ္ရာ ဟီးမ ၀အလားအားလိ အိဗ္ရာဟီးမ အင္းန္နက ဟမီးဒြန္းမဂ်ီးဒ္။ ၀အလိုင္းနာ မအဟြမ္။
c10_Arabic7
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic8
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic9
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic10
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic11
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic12
အႀကိမ္ (၁၀၀)
c10_Arabic13
အရ္ဖားသ္ကြင္းျပင္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာဒိုအာ
c10_Arabic14

အလႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ ၀လိလႅားဟိလ္ဟမ္းဒ္၊ အလႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ ၀လိလႅားဟိလ္ဟမ္းဒ္၊ အ လႅားဟုအတ္က္ဗရ္၊ ၀လိလႅားဟိလ္ဟမ္းဒ္၊ လားအိလားဟ အိလႅလႅားဟု ၀ဟ္ဒဟူ လားရွရီးကလဟူ လဟြလ္မုလ္ကု စလဟြလ္ဟမ္းဒ္။ အလႅားဟြမ္းမဟ္ဒိနီး၊ ဗိလ္ဟုဒါ၊ ၀နက္ကိနီး၊ ဗိသ္သက္(က္)၀ါ၊ ၀ဂ္ဖိရ္လီ၊ ဖိလ္အာခိရိသိ၊ ၀လ္အူလာ။

တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)၏အလွ်င္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာဒိုအာ

c10_Arabic15

လားအိလားဟ အိလႅလႅားဟု ၀ဟ္ဒဟူလားရွရီးကလဟူ လဟြလ္မုလ္ကု ၀လဟြလ္ဟမ္ဒု ၀ဟု၀ အလားကြလ္လိ ရိႈင္းအင္န္ကဒီးရ္၊ အလႅားဟြမ္းမဂ်အလ္ ဖီးကလ္ဗီး ႏူးရာ၊ ၀ဖီစမ္းအီ ႏူးရာ။၀ဖီဗဆြရီ ႏူးရာ။ အလႅာဟြမ္းမရွ္ရဟ္လီ ဆြဒ္ရီး၊ ၀ယပ္စ္စိရ္လီ အမ္းရီး၊ ၀အအူဇုဗိက မင္းန္၀စား၀ိစိဆ္ ဆြဒ္ရိ၊ ၀ယွသားသိလ္ အမ္းရိ ၀အဇားဗိလ္ ကဗ္ရိ၊ အလႅားဟြမး္မ အင္းန္နီ အအူးဇုဗိက မင္းန္ယွရ္ရိ မာယလိဂ်ဴ ဖိလ္လိုင္းလိ၊ ၀ယွရ္ရိ မာယလိဂ်ဴ ဖင္းန္နဟားရိ၊ မားသဟြဗ္ဗု၊ ဗိဟိရ္ရီးဟု၀ယွရ္ရိ ဗ၀ါးအိကိဒ္ ဒဟ္ရ္။

ထို႕ေနာက္အဆြရ္အခ်ိန္တြင္ အဆြရ္နမာဇ္ဖတ္ၿပီး အထက္ပါက်င့္စဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ရြတ္ ဖတ္ေနပါ။ ၿပီးလွ်င္ဒိုအာေတာင္းပါ။ ေန၀င္ၿပီးလွ်င္ မဂ္ရိဘ္နမ္ာဇ္မဖတ္ေသးဘဲ မြဇ္ဒလိဖဟ္သို႔ သြားရမည္။

ေရွာင္က်ဥ္ရန္
အခ်ိဳ႕သူတို႕သည္ ရဟ္မသ္ေတာင္ေပၚသို႔ မရမကတက္ၾကသည္။ ၄င္းကိုအက်ိဳးရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ စင္စစ္မွာ ဤသည္လံုး၀မွားယြင္းမႈျဖစ္ၿပီး စြႏၷသ္ေတာင္ႏွင့္ဆန္႕က်င္သည့္ ဗိဒ္အသ္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ရဟ္မသ္ေတာင္ေပၚသို႔မတက္ခဲ့ပါ။ ေတာင္ေျခ ၌သာလွ်င္ ၀ူကူးဖ္ဆိုင္းငံ့ျခင္းျပဳခဲ့ပါသည္။

မြဇ္ဒလိဖဟ္သို႔ေရာက္လွ်င္
အိရွာအခ်ိန္၌ အာဇာန္တစ္ၾကိမ္၊ အိကာမသ္တစ္ၾကိမ္ျဖင့္ မဂ္ရိဗ္ႏွင့္ အိရွာနမားဇ္တို႔ိကု ေပါင္း၍ဖတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားထံတြင္ ၄င္းညဥ္႔သည္ ကဒရ္ညျမတ္ထက္သာျမတ္ေသာ ညျဖစ္ပါ၍ တတ္ႏိုင္သမွ်အိဗာဒသ္ကို ျပဳလုပ္၍ေနပါ။ မဂ္ရိဗ္ႏွင့္ အိရွာနမာဇ္ဖတ္ၿပီးခ်ိန္မွ နံနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ မြဇ္ဒလိဖဟ္တြင္းနားျခင္းသည္ စြႏၷသ္သုလ္မုအကၠ္ဒဟ္ျဖစ္သည္။ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ဖတ္အၿပီး ေခတၱနားေနျခင္း ၀ါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ဖတ္ၿပီး သီးသန္႔ သက္စဗီးဟ္၊ ဇိကိရ္မ်ားဖတ္၍ ဆိုင္းငံ့ေနပါ။ ေနမထြက္မီ အလွ်င္(၅)မိနစ္ခန္႔ အလိုတြင္ မြဇ္ဒလိဖဟ္မွ မီနာသို႔ သလ္ဗီယဟ္ ဆိုရင္းထြက္ခြာသြားရေပမည္။ မြဇ္ဒလိဖဟ္၌ ႐ိႈင္တြာန္ခဲေပါက္ရန္ ခဲမ်ားေကာက္ျခင္း မြစ္သဟဗ္ျဖစ္၏။ သို႔ပါ၍ စြန္ပလြန္ေစ့(သို႔) က်နာ ပဲေစ့ခန္႔မွ် ရွိသည့္ ခဲအလံုး (၇၀)ကိုေကာက္ယူသြားပါ။

ဇြလ္ဟဂ်္လ (၁၀)ရက္ေန႔
မြဇ္ဒလိဖဟ္မွ မီနာသို႔လာ၍ ေနမြန္းမတည့္မွ ရိႈင္တြာန္မွတ္တိုင္အၾကီး တစ္တိုင္အား ခဲေပါက္ျခင္း ျမတ္၏။ ေနမြန္းတည့္ၿပီးလည္း ေန၀င္ခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသားမ်ား ခဲေပါက္ႏုိင္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန၀င္ၿပီးေနာက္လည္း ေပါက္ႏုိင္ေပသည္။ ခဲေပါက္ရာတြင္ ခဲကို လက္မႏွင့္ လက္ညိႈးျဖင့္ကိုင္ကာ ဤ သို႔ဆို၍ေပါက္ပါ
c10_Arabic16
ဗိစမိလႅားဟိ အလႅာဟုအက္ဗရ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခဲစတင္ေပါက္ခ်ိန္မွစ၍ သလ္ဗီယဟ္ဆိုျခင္း ရပ္လိုက္ရမည္။

အၾကံျပဳခ်က္
ယင္းေန႔တြင္ နံနက္ပိုင္း ခဲေပါက္ရာတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္း၍ အသက္အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွားေသာ အားျဖင့္ ညေနေစာင္းေသာအခါမွ ေပါက္လွ်င္ပို၍သင့္ေလ်ာ္၏။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိျပဳရန္
ရိႈင္တြာန္ခဲေပါက္ရာတြင္ တရားေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ထားသည့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ကိုယ္စား ေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ ဒမ္ထိုက္မည္။ တရားေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ အေၾကာင္းဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေန၍ နမာဇ္ပင္ထုိင္၍ဖတ္ေနရျခင္း၊ ခဲေပါက္ရန္ေနရာသို႔ အစီးအနင္းျဖင့္ပင္ မသြားႏိုင္ ျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ခဲေပါက္ၿပီးလွ်င္
ခဲေပါက္ၿပီးလွ်င္ ကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုေနာက္အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေခါင္းရိတ္(သို႔)ဆံျဖတ္ၿပီး ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံပင္ လက္တစ္ဆစ္ျဖတ္ၿပီး အိဟ္ရာမ္ခြၽတ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ခဲမေပါက္ေသးခင္အရင္ ကုရ္ဗာနီျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုရ္ဗာနီ မျပဳမီ အရင္ ေခါင္းရိတ္ပီး အိဟ္ရာမ္ခြၽတ္လိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒမ္ထိုက္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ျပဳလုပ္ပါ။ သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ကို အြမ္ရာဟ္ျပဳရာတြင္ ျပထားၿပီး ျဖစ္ေသာ သြ၀ါးဖ္ႏွင့္ စအီျပဳနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ဇြလ္ဟဂ်္လ (၁၁)ရက္
သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္မျပဳလုပ္ရေသးလွ်င္ သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ျပဳလုပ္ပါ။ ဤေန႔မြန္းလြဲၿပီးလွ်င္ ရိႈင္တြာန္ခဲေပါက္ရန္ မွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ အငယ္၊ အလတ္၊ အၾကီးတို႔ကိုခဲ (၇)လံုးစီျဖင့္ အစဥ္လိုက္ ေပါက္ပါ။ မွတ္တိုင္အေသးႏွင့္ အလတ္တို႔ကို ခဲေပါက္ၿပီးလွ်င္ ေဘးတစ္ဖက္သို႔ ကပ္ခါ ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔ လွည့္၍ ဒိုအာျပဳပါ။ ၿပီးလွ်င္မီနာ၌ညအိပ္ပါ။ ဤေန႔တြင္ ညေနပိုင္းခဲေေပါက္လွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ားပါ၍ ညပိုင္းသာေပါက္ျခင္း မပ္က္ရူဟ္ မျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုမို ၍ သင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။

ဇြလ္ဟဂ်္လ (၁၂) ရက္
သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ မျပဳလုပ္ရေသးလွ်င္ သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ျပဳလုပ္ပါ။ ဤေန႔သည္ သြ၀ါဖိဇိယာ ရသ္ျပဳလုပ္ရန္ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည္။ မြန္းလြဲၿပီးပါက ရိႈင္တြာန္ခဲေပါက္ရန္ မွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ အငယ္၊ အလတ္၊ အၾကီးတို႔ကို ခဲ(၇)လံုးစီျဖင့္ အစဥ္အလိုက္ေပါက္ပါ။ ေနာက္ဆံုးေန႔ခဲေပါက္ရာတြင္ မြန္းလြဲၿပီးခ်င္း အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားပါ၏။ အဆြရ္နမာဇ္ၿပီးခ်ိန္သြား ေပါက္လွ်င္ လြယ္ကူမႈရွိပါသည္။ ယခုမကၠဟ္သို႔ျပန္ႏိုင္ေပၿပီး။ ဤတြင္ ဟဂ်္ၿပီးေျမာက္၏။

သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္ျပဳလုပ္ျခင္း
မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ မျပန္ခင္အရင္ “သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္”(ေခၚ) ႏႈတ္ဆက္သည့္ သြ၀ါးဖ္ျပဳျခင္း ၀ါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသြ၀ါးဖ္တြင္ ရမလ္ျပဳျခင္းအိဇြ္ေသြဘာအ္ျပဳျခင္းမလိုေပ။ သြ၀ါဖိဇိယာရသ္ ၿပီးခ်ိန္မွစ မကၠဟ္မွမထြက္ခြာမီအလွ်င္ အထိျပဳႏိုင္သည္။ ၄င္းသြ၀ါးဖ္ျပဳရာတြင္ မိမိသည္ ကအ္ဗဟ္ဗိမာန္ ေတာ္ၾကီးႏွင့္ ခြဲခြါရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းအျပည့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငိုယိုႏုိင္ပါက ငိုယို၍ လည္းေကာင္း ျပဳသင့္၏။ သြ၀ါးဖ္ျပဳၿပီးလွ်င္ အျခားသြ၀ါးဖ္မ်ားနည္းတူ မကာမိအိဗ္ရာဟီးမ္၌ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း လြယ္ကူပါက မုလ္သဇင္မ္သို႔သြားျခင္း၊ ဇမ္ဇမ္ေရ ေသာက္ျခင္း၊ န၀မအႀကိမ္္ေျမာက္ အိစ္ေသလာမ္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး မ်က္ရည္မ်ားစက္လက္ျဖင့္ ေနာင္ကိုလည္း ေက်ာင္း ေတာ္သို႔ လာႏိုင္ခြင့္ေပးရန္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ဒိုအာျပဳ ၍ ထြက္ခြာလာပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။ သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး နဖိလ္သြ၀ါးဖ္တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း ၄င္းသည္ သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္အျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း သီးျခားျပဳျခင္းကပို၍ ေကာင္း၏။

မွားယြင္းေသာ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္
အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္ျပဳၿပီးပါက ေက်ာင္းေတာ္သို႔ မသြားႏုိင္ေတာ့ဟုယူဆ ၾကသည္မွာ လံုး၀မွားယြင္း၏။ စင္စစ္မွာ သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္ျပဳၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားႏုိင္သည္။ နမာဇ္လည္း ဖတ္ႏုိင္သည္။ နဖိလ္ သြ၀ါးဖ္မ်ား လည္းျပဳလိုကျပဳႏိုင္ သည္။

ဟဂ်္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား

စဥ္ အမ်ိဳးအစား တာ၀န္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျပစ္ဒဏ္
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
အိဟ္ရာမ္၀တ္ဆင္ၿပီး ဟဂ်္နိယသ္ျပဳျခင္း
အရ္ဖသ္ကြင္းျပင္သို႔ (၉)ရက္ေန႔ ေနမ၀င္မီ ေရာက္ျခင္း
သြ၀ါးဖိဇိယာရသ္ျပဳျခင္း
မြဇ္ဒလိဖဟ္ ၌နားျခင္း
ရိႈင္တြာန္ခဲေပါက္ျခင္း
ဒမ္မိရႈက္ရ္ကုရ္ဘာနီျပဳျခင္း
ေခါင္းရိတ္/ဆံျဖတ္ျခင္း
စအီျပဳျခင္း
သြ၀ါးဖိ၀ဒါအ္
ရွရ္သြ္
ရုက္(န္)
ရုက္န္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
၀ါဂ်ိဗ္
ဟဂ်္မပိုင္။
ဟဂ်္မပိုင္။
ဟဂ်္မၿပီးေျမာက္ေသးသည့္အျပင္မျပဳေသးအမွ်ကာကပတ္လံုး မိမိ၏ဇနီးသည္ႏွင့္ေပါငး္သင္းႏိုင္မည္မဟုတ္။
ဒမ္ထိုက္မည္။
ဒမ္ထိုက္မည္။
မျပဳသ၍ ေခါင္းရိတ္(သို႔)ဆံျဖတ္မျပဳႏုိင္ေသးေပ။
မျပဳသ ၍ အိဟ္ရာမ္မခြၽတ္ႏိုင္။
ဒမ္ထိုက္မည္။
ဒမ္ထိုက္မည္။

ဤတြင္ ဟဂ်္က်င့္စဥ္ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္၏။

c10_Hajj

မုလ္သဇမ္ႏွင့္ မကာမိအိဗ္ရာဟီးမ္တြင္ ေတာင္းရန္ဒိုအာ
အုိ အလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ႏွလံုးသား၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အခ်စ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား စြႏၷသ္လမ္းစဥ္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ လိုက္နာႏိုင္ခြင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကို ျပည့္၀၍ စစ္မွန္ေသာ အီမာန္ရွင္ အျဖစ္ထားရွိေတာ္မူပါ။

သြ၀ါးဖ္ႏွင့္ စအီတို႔၌ ေတာင္းဆုိရန္ဒိုအာမ်ား
ပထမအပတ္တြင္ . . . အိုအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား ျပည့္၀ေသာကြၽန္ျဖစ္ျခင္း ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
ဒုတိယအပတ္တြင္ . . . အုိအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား မိမိ၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာမႈ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
တတိယအပတ္တြင္ . . . အိုအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ရဟ္မသ္ေတာ္ႏွင့္ ဗရ္ကသ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
စတုတၴအပတ္တြင္ . . . အို အလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
ပဥၥမအပတ္တြင္ . . . အုိအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအားအျပစ္ဂိုနာဟ္မ်ားမွ ကင္းစင္မႈႏွင့္ သကၠ၀ါခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
ဆဌမအပတ္တြင္ . . . အုိအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား ၾကီးမားေသာ ကရုဏာႏွင့္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးအစား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။
သတၲမအပတ္တြင္ . . . အုိအလႅာဟ္အရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဂ်ႏၷသြလ္ဖိရ္ေဒါင္းစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။