ဟာဂ်ီ/ဟာဂ်ီမမ်ား ခရီးစဥ္အတြင္း ပထမဆံုး ေလ့လာ သင့္ေသာ အခ်က္အလက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ပထမဦးဆံုး ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရည္ရြယ္ၿပီး ၿပီဆိုပါက စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း။

NailCutter

လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ား ၫႇပ္ရပါမယ္။

c1_ArmPitClear

ခ်ဳိင္းေမႊး၊ ခ်က္ေအာက္ေမြး တို႔ကို ရွင္းလင္းရပါမယ္။

ေရးခ်ိဳးသန္႔စင္ျခင္း။

c1_Soap

ဆပ္ျပာေမႊးမ်ား အသံုးျပဳကာ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ ရပါမယ္။

ေမႊးအႀကိဳင္သုတ္လိမ္းျခင္း။

မိမိခႏၶာကိုယ္ကို အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားသုတ္လိမ္းရပါမယ္။

 အဲဟ္ရာမ္ဝတ္ျခင္း။

တဘက္အိဟ္ရာမ္ကို ၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ အပူအေအးဒဏ္ကို ပိုမိုခံႏိုင္ပါတယ္။ အဲဟ္ရာမ္အျဖဴေရာင္ဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္႐ိုးမပါ၀င္တဲ့ အစႏွစ္စျဖစ္ရပါမယ္။ ျမန္မာ ျပည္ကေန ဂ်ိဒဟ္ကိုၾကားေနရာမွ မနားဘဲ တိုက္႐ိုက္ ျပန္သန္းဖို႔ စင္းလံုးငွား ထားတဲ့ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ဟဂ်္ ခရီးသြာ းမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ကေနအိဟ္ရာမ္ကို႐ုံသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အိဟ္ရာမ္ကိုမိမိနဲ့ အတူတူ ယူေဆာင္ ထားကာ ဂ်ိဒ္ဒဟ္မေရာက္ခင္ (၂)နာရီ အလိုမွာ ေလယာဥ္ေပၚမွာပဲ အဲဟ္ရာမ္႐ံုလိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

c1_Tower

အဲဟ္ရာမ္ ႐ံုနည္း။
မိမိအသံုးျပဳမည့္ အဲဟ္ရာမ္တစ္စကို ယူၿပီး မိမိကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းကိုပတ္ကာ အိဟ္ရာမ္ရဲ႕ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို ညာဘက္လက္နဲ႔စုကိုင္ကာ ပုဆ္ိုး၀တ္သလို ၀တ္လိုက္ရ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့္ အဲဟ္ရာမ္ေနာက္တစ္စ ကိုယူၿပီး မိမိ ကိုယ္ရဲ႕ အေပၚပိုင္းကို ႐ံုလိုက္ရပါတယ္။ အိဟ္ရာမ္အေပၚပိုင္းကို လက္ေမာင္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဖံုးၿပီး ႐ံုထားရ ပါတယ္။

c1_Umra2
အဲဟ္ရာမ္ ပုခံုးႏွစ္ဘက္စလံုးအုပ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ဝတ္ပံု

c1_Umra3
အဲဟ္ရာမ္ ယာဘက္ပုခံုးေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ဝတ္ပံု

c1_Umra4
အဲဟ္ရာမ္အတြက္ နိယသ္ရည္စူး မႈျပဳျခင္း။

c1_Umra5
အဲဟ္ရာမ္ ႐ံုၿပီးတဲ့အခါ မကၠ႐ူးဟ္အခ်ိန္ မဟုတ္ပါက စြလားသ္ႏွစ္ရကအသ္ ၀တ္ျပဳရပါတယ္။
ဒါဟာ စြႏၷသ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဦးထုတ္ ကို ခၽြတ္ၿပီး ဟဂ်္အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ အြမ္ရဟ္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သလ္ဗိယဟ္ရြယ္ဆိုရပါတယ္။

ဟဂ်္ဂ်ိသမသ္သုအ္ ျပဳလုပ္မယ့္သူေတြ အတြက္ အြမ္ ရဟ္ရဲ့ နိိယသ္ကို အခုလိုျပဳလုပ္ရပါတယ္။

(အလႅာဟြမၼအင္းနီ အုရီးအုလ္ အြမၼရဟ္) 

c1_Arabic3

အိုအလႅာဟ္အရွင္၊ ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳး အြမၼရဟ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ အခုလို သလ္ဗိယဟ္ ရြတ္ဆိုရပါ တယ္-

 

c1_Ar_1

လဗ္ဗိုင္းက္၊ အလႅာဟြမၼလဗ္ဗိုင္းက္၊ လဗ္ဗိုင္းကလား ရွရီကလက လဗ္ဗိုင္းက္၊ အင္းနလ္ဟမ္(မ္)ဒ ၀မ္န္နိအ္မသ လက ၀လ္မုလ္က္၊ လားရွရီးက လက။

အဓိပၸာယ္
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအရွင့္ အမိန္႔နာခံဖို႔ အသင့္ေရာက္ရွိပါ ၿပီ။ အို အလႅာဟ္အရွင္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အရွင့္အမိန္႔ နာခံဖို႔ အသင့္ေရာက္ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အရွင့္အမိန္႔ နာခံဖို႔ အသင့္ေရာက္ရွိပါၿပီ။ အရွင္ျမတ္အတြက္ တုဖက္ႏႈိင္း ယွဥ္စရာ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အရွင့္အမိန္႔နာခံဖို႔ အသင့္ေရာက္ရွိပါၿပီ။ အမွန္တကယ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဟူသမွ်နဲ႔ စည္းစိမ္ဟူသမွ်ဟာ အရွင္ျမတ္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာလည္း အရွင္ျမတ္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ အရွင္ ျမတ္အတြက္ တုဖက္ႏိႈင္းယွဥ္စရာ မရွိပါဘူး။

မွတ္ခ်က္။ ။အဲဟ္ရာမ္၀တ္ၿပီး သလ္ဗီယဟ္ မဆိုပါက ရည္ရြယ္ခ်က္ အထမေျမာက္ပါ။ ဟဂ်္ဂ်ိအိဖ္ရားဒ္ ျပဳလုပ္မယ့္သူအတြက္ အခုလို နိယသ္ျပဳလုပ္ရပါတယ္-

c1_Arabic7
(အလႅာဟြမ္းမၼ အင္းနီ အုရီးဒုလ္ ဟဂ်္)
အို အလႅာဟ္အရွင္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ဟဂ်္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သလ္ဗိယဟ္ကို ရြတ္ဆိုရပါတယ္။
ဟဂ်္ဂ်ိကိရာန္ ျပဳလုပ္မယ့္ သူအတြက္အခုလို နိယသ္ျပဳလုပ္ရပါတယ္-

c1_Arabic8
(အလႅာဟြမၼ အင္းနီ အုရီးဒုလ္ အုမၼရသ ၀လ္ဟဂ်္)
အို အလႅာအရွင္၊ ကၽြန္္ေတာ္မ်ိဳး ဟဂ်္နဲ႔အြမ္ရဟ္ျပဳလုပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သလ္ဗိယဟ္ကို ရြတ္ဆိုရပါတယ္။

ေလယာဥ္ေပၚ၌ စြလားသ္ဝတ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
တကယ္လို႔ မိမိအိမ္ကေန အဲဟ္ရာမ္မ႐ံုခ့ဲဘဲ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ဂ်ိဒ္ဒဟ္မေရာက္ခင္ (၂)နာရီအလို ေလယာဥ္ ေပၚမွာပဲ အဲဟ္ရာမ္ကို႐ံုပါက စြလားသ္ႏွစ္ ရကအသ္၀တ္ျပဳၿပီး နိယသ္ျပဳကာ သလ္ဗိယဟ္ရြတ္ဆို လိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ စြလားသ္ ၀တ္ျပဳဖို႕ မလြယ္ကူပါက အဲဟ္ရာမ္ကို႐ံုၿပီး နိယသ္ျပဳကာ သလ္ဗိ ယဟ္ ရြတ္ဆိုလိုက္ရပါမယ္။ သလ္ဗိယဟ္ မရြတ္ဆိုျဖစ္ ပါက နိယသ္အထမေျမာက္ပါ။

c1_Umra6
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိဟ္ရာမ္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသံုးျပဳ၀တ္ရန္ အဲဟ္ရာမ္မွာ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္၀တ္ေနက် လံုျခံဳတဲ့အ၀တ္အစား ခ်ဳပ္ထည္ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္နဲ႔လည္း၀တ္ႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာကို အ၀တ္နဲ႔ ထိကပ္ေနေအာင္ ဖံုးအုပ္မထားရပါ။ ဥိးေခါင္းဆံပင္မ်ားမေပၚေစရန္ ပု၀ါနဲ႔ လံုျခံဳစြာစည္းထား ရပါမယ္။ အ၀တ္အစားမ်ားလဲလွယ္ႏုိင္ပါတယ္။ အြမ္ ရဟ္ ဒါမွမဟုတ္ ဟဂ်္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္မၿပီးမခ်င္း ဘယ္အ၀တ္အစားပဲ လဲလွယ္ထားထား၊ အဲဟ္ရာမ္ ၀တ္ထားတဲ့ အေျခေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

c1_Umra7
အေရးႀကီးတဲ့စည္းကမ္းခ်က္တခ်ိဳ႕ အနည္း ငယ္တင္ျပပါမယ္
(အဲဟ္ရမ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ အခ်က္မ်ား)
ေခါင္းအံုးေပၚမွာ ေခါင္းတင္ၿပီး ပါးနဲ႔ထိကာ အိပ္ျခင္း။ (အဲဟ္ရာမ္၀တ္ထားမွန္းသိေအာင္ ပုခံုးေဖၚထားျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။ စအီျပဳလုပ္ရမယ့္ သြ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကလြဲလို႔ က်န္အခ်ိန္ဟူသမွ်မွာ ပုခံုးဖံုးထားရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေရွ႕မွာလည္း သိသာေအာင္ပုခံုးေဖာ္ျပထားပါမယ္။)
ေခါင္းကိုေဖာ္ထားကာ ေဆာင္ျခံဳၿပီးအိပ္ျခင္း။

c1_Umra8

 

ေျခညႇပ္ဖိနပ္စီးျခင္း။

c1_Umra9

မစၥဝါးက္ တံပူျဖင့္ သြားတိုက္ျခင္း။

c1_Umra10

အဲဟ္ရာမ္ခၽြတ္ၿပီး ေရခ်ိဳးျခင္း။

c1_Umra11

ေခါင္းအံုးေပၚမွာ ေခါင္းတင္ၿပီး ပါးနဲ႔ထိကာ အိပ္ျခင္း။ (အဲဟ္ရာမ္၀တ္ထားမွန္းသိေအာင္ ပုခံုးေဖၚထားျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။ စအီျပဳလုပ္ရမယ့္ သြ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကလြဲလို႔ က်န္အခ်ိန္ဟူသမွ်မွာ ပုခံုးဖံုးထားရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေရွ႕မွာလည္း သိသာေအာင္ပုခံုးေဖာ္ျပထားပါမယ္။)

c1_Umra12
ေခါင္းကိုေဖာ္ထားကာ ေဆာင္ျခံဳၿပီးအိပ္ျခင္း။

(အဲဟ္ရာမ္နဲ႔ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိတဲ့ အခ်က္မ်ား)

c1_Umra13

ေရေမႊး သုတ္လိမ္းျခင္း

c1_Umra14

လက္သည္း ညွပ္ျခင္း

c1_Umra15

ဆံပင္ညွပ္ျခင္း

c1_Umra16

ဦးထုတ္ေဆာင္းျခင္း။

c1_Umra17

မုတ္ဆိတ္ရိတ္ျခင္း။

c1_Umra18

ဆံပင္ကၽြတ္ႏိုင္တဲ့ခါင္းၿဖီးျခင္း။

c1_ArmPitClear

ခ်ိဳင္းေမြး စသည္တို႔ကို ရွင္းျခင္း။

c1_Umra20

ေမႊးတဲ့ဆပ္ျပာအသံုးျပဳျခင္း။

c1_Umra21

ေမႊးတဲ့သြားတိုက္ေဆးသံုးၿပီး သြားတိုက္ျခင္း။

c1_Umra22_1

ေျခဖမိုးအုတ္တဲ့ ဖိနပ္စီးျခင္း။

c1_Umra22_2

ေျခအိတ္စြပ္ျခင္း။

c1_Umra22_3

႐ွဴးဖိနပ္စီးျခင္း။

c1_Umra22_4

လက္အိတ္စြပ္ျခင္း။

c1_Umra23

နဖူးနဲ႔ထိကပ္ကာ ေမွာက္အိပ္ျခင္း။

c1_UmraAirplaneTissue1

ေလယာဥ္ေပၚမွာ ေပးတဲ့ အေမႊးအႀကိဳင္တစ္သွ်ဴးနဲ႕ မ်က္ႏွာကိုပြတ္သပ္ျခင္း

c1_UmraFighting

ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း။ ဆဲေရးတို္င္းထြာျခင္း။ ညစ္ညမ္းတဲ့စကား မ်ားကိုေျပာျခင္း။

ဒီအခ်က္ေတြျပဳလုပ္မိပါက စြဒ္ကဟ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒမ္ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟရမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း

c1_UmraMosque
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္၌ ဂိတ္အမွတ္(၂၄)ရွိ ဗာဗုလ္စလာမ္ ဂိတ္ေပါက္မွ ဟရာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ၌ ဗာဗြလ္စလာမ္ တံခါးေပါက္မရွိေတာ့ပါ၍ လြယ္ကူသည့္တံခါးေပါက္မွ ၀င္ေရာက္ပါ။ ဟရာမ္၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္လွ်င္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႐ိုေသကိုင္း ႐ိႈင္းမႈအျပည့္ျဖင့္ ဦးစြာညာေျခလွမ္းကာ ဤဒိုအာကိုဖတ္ပါ—
c1_Arabic9

c1_UmraHajj

ကအ္ဗာဟ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျမင္ေတြ႔ရလ်င္ ျမင္ေတြ႕ရခ်င္း လမ္းေပၚမွေရွာင္၍ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ရပ္ကာ အလႅာဟ္ဟုအက္ ဗရ္ (၃)ႀကိမ္၊ လာအိလာဟ အိလႅလႅာဟ္(၃)ႀကိမ္ဖတ္၍ ဒိုအာေတာင္းရန္ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုေျမွာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဒ႐ူးဒ္ရွရီးဖ္ဖတ္ကာ ေကာင္းစြာဒိုအာေတာင္းပါ။ ဤ ေနရာသည္ အထူးဒိုအာ ကဗူလ္ျဖစ္ေသာ ေနရာျဖစ္ သည္။ ၿပီးလွ်င္ ဤဒိုအာကို ေတာင္းပါ-
c1_Arabic10
အိုအလႅာဟ္-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင့္ထံမွ အရွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ဂ်ၽႏၷသ္သုခဘံုကိုေတာင္းခံပါ၏။ အရွင့္၏ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ကင္းရန္ အရွင့္ထံခိုလႈံပါ၏။ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္အား ျမင္ေတြ႔ သည္အခါ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ေတာင္းခဲ့ေသာ ဒိုအာ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားျပသခဲ့ေသာဒိုအာမ်ားအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးလည္း ေတာင္းခံပါသည္။ အိုအလႅာဟ္- ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဒုိအာကဗူလ္ျပဳျခင္းခံရသူအျဖစ္ ျပဳေပးေတာ္မႈပါ။
အိုအလႅာဟ္-ယခုမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာင္းခံ မည့္ဒိုအာမ်ား အားလံုးကို လက္ခံကဗူလ္ျပဳေတာ္မူပါ။

အြမ္ရဟ္ျပဳနည္း

အြမ္ရဟ္ျပဳမည္ဆိုပါက ဟရာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ပါ။ သဟိယသြလ္မတ္စ္ ဂ်ိဒ္နဖိလ္နမားဇ္မဖတ္ ပါႏွင့္။ ကအ္ဗဟ္၏ အဟိယဟ္သည္ သြ၀ါးဖ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒိုအာေတာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အြမ္ရာဟ္၏ သ၀ါးဖ္လွည့္ပါ။ အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သြ၀ါးဖ္မလွည့္လွ်င္ မကၠ႐ူဟ္အခ်ိန္လည္းမဟုတ္လွ်င္ သြ၀ါးဖ္အစား သဟိယသြလ္မတ္စ္ဂ်ိဒ္ဖတ္လိုက္ပါ။

သြ၀ါးဖ္အတြက္ ၀ူဇူျပဳပါ။ ၀ူဇူမပါဘဲသြ၀ါးဖ္လွည့္ျခင္းမပိုင္ေပ။(ဂြႏၵယဟ္က်မ္း)
သြ၀ါးဖ္ကို ေအာက္ထပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္ ထပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေပၚထပ္(အမိုး)၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း လွည့္ျခင္းပိုင္ေပသည္။
သြဝါးဖ္
သြ၀ါးဖ္လွည့္ရန္အတြက္ ဟဂ်ေရ႕အတ္စစ္၀ဒ္ သို႔ သြားပါ။ ဟဂ်္ေရ႕အတ္စ္၀ဒ္သို႔ေရာက္လွ်င္ အဲဟ္ရမ္၏ ျခံဳထည္ကို ညာဘက္ခ်ိဳင္းေအာက္မွထုတ္ကာ ၄င္း၏အစ ႏွစ္စကို အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ယူ၍ ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚ တင္လိုက္ပါ။ ညာဘက္ပုခံုးကိုေဖာ္ထားပါ။ ၄င္းကိုအစ္ဇ္ ေသြဗအ္ဟု ေခၚသည္။ အစ္ဇ္ေသြဗအ္သည္ စအီျပဳရ သည့္သြ၀ါးဖ္(၇) ပတ္လံုးတြင္ စႏၷသ္ျဖစ္သည္။
(ဟယားသ္က်မ္း)

သြဝါးဖ္နီယသ္
ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏အေရွ႕ဟဂ်ေရ႕အတ္စ္၀ဒ္ ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္တည့္တည့္တြင္ ဤသို႔ရပ္ပါ။ ဟဂ်ေရ႕ အတ္စ္၀ဒ္တစ္ခုလံုးသည္ မိမိ၏ညာဘက္၌ ရွိေနရမည္။ ဟဂ်္ေရ႕အတ္စ္၀ဒ္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနရာတြင္ မီးစိမ္းထြန္းထား၍ ၄င္းႏွင့္တည့္တည့္တြင္ ရပ္လိုက္ပါ။ သြ၀ါးဖ္၏ နီယသ္မျပဳမီ သလ္ဗီယဟ္ဖတ္ျခင္း ကိုရပ္လိုက္ပါ။ တဖန္ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမႈူ၍ လက္မေျမွာက္ဘဲ သြ၀ါးဖ္၏နီယသ္ကို ဤသို႔ျပဳပါ။

c1_Arabic11

အိုအလႅာဟ္ – ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင့္ေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈအတြက္ အြမ္ရာဟ္၏ သြ၀ါးဖ္ကို ျပဳပါ၏။ အရွင္ထိုသြ၀ါးဖ္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ လြယ္ကူေစေတာ္မႈၿပီးလက္ခံကဗူလ္ျပဳေတာ္မူပါ။ (ဟယားသ္က်မ္း) တဖန္ ကိဗ္လဟ္ဘကိသို႔မ်က္ႏွာမူလ်က္ ညာဘက္သို႔ အနည္းငယ္ေရႊ႕လ်ားကာ ဟဂ်ေရ႕အတ္စ္၀ဒ္ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ရပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကိုနားထိ အေျမွာက္ လက္၀ါးျပင္မ်ားကို ဟဂ်ေရ႕အတ္စ္၀ဒ္သို႔ လွည့္ထားကာ ဤစာပိုဒ္ကိုဖတ္ပါ။
c1_Arabic12
ၿပီးလွ်င္လက္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်လိုက္ပါ။(ဟယားသ္က်မ္း)
မွတ္ခ်က္။ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ႏွစ္ ဖက္ကို ပုခံုးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ အညီေျမႇာက္ရမည္။

ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသူ-အလ္ဟဂ်္ဦးခ်စ္ေဆြ-ျမတ္သဇင္စာေပ