ဟာဂ်ီ ဟာဂ်ီမမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဘုရင္ အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္ ဂိတ္နံပါတ္(၁)ႏွင့္ ဘုရင္ဖဟဒ္ ဂိတ္နံပါတ္(၂)ၾကားရွိ အ၀င္ေပါက္ အေသး မ်ားျဖစ္ေသာ ဂိတ္နံပါတ္ (၈၅) (၈၆) (၈၇)(၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၃) (၉၄) Ladies သီးသန္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

နိကာဗ္ႏွင့္ ဘြရ္ခါ၀တ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး လံုၿခံဳေရးမ်ားရွိၾကပါသည္။ သီးသန္႔ အဲယားကြန္း အေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မသာဖ္တြင္ ယခုလုပ္ထားေသာ ကာဘာေက်ာင္းေတာ္ ပတ္လည္အ၀ိုင္းႀကီး ပထမအထပ္သို႔ သြ၀ါးဖ္လွည့္ရန္သြားလိုပါက ဂိတ္နံပါတ္(၂) ဘုရင္ဖဟဒ္တံခါးႀကီး တည့္တည့္မွ၀င္၍ တက္ရပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပထမထပ္အ၀ိုင္း၊ ဒုတိယထပ္အ၀ိုင္းတြင္ သြ၀ါးဖ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္သာပါ သည္။ တိုး၍လုပ္စရာမလိုပါ။ သီးသန္႔လက္တြန္းလွည္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။
ဘာဘြလ္အဇီးဇ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၁)ႏွင့္ ဘာဘြလ္ဖဟဒ္ဂိတ္နံပါတ္(၂) ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ (ေျမေအာက္) ၀င္ေပါက္ရွိပါသည္။ ၄င္းေျမညီထပ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာအစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ဘာဘြလ္အဇီးဇ္ ဂိတ္နံပါတ္(၁) ဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာ တံခါးေသးအား အဂ်္ယားဒ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၅)လို႔ ေခၚပါ သည္။ အဂ်္ယားဒ္ရပ္ကြက္ႏွင့္တည့္တည့္ရွိေသာ တံခါးျဖစ္သည္။ ဂိတ္နံပါတ္ (၅) အေပါက္မွ ဟရမ္ေက်ာင္း ေတာ္ေရွ႕ေဆာင္အိမာမ္၀င္ထြက္ပါသည္။ ၄င္းအေပါက္တည့္တည့္၀င္လွ်င္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ ရမ္ဇာန္လ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာအိမာမ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္ ဂ်နာဇဟ္ဖတ္သည့္ေနရာ၊ မိုင္ယသ္မ်ားထားသည့္ေနရာမ်ားရွိပါသည္။ ေရွ႕ေဆာင္အိမာမ္အားေတြ႕လိုလွ်င္ ၄င္းအေပါက္အ၀င္အထြက္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အဂ်္ယားဒ္ ဂိတ္နံပါတ္(၅)အေပါက္တည့္တည့္ အေပၚထပ္သို႔ တက္ရန္တံတားထိုးထားပါသည္။ အဂ်္ယားဒ္ထိပ္မွ အေပၚထပ္သို႔ တက္ရန္တံတားျဖစ္ပါသည္။ အဂ်္ယားဒ္သ္နံပါတ္ (၅) အေပါက္ၿပီးေဘးေပါက္မွ၀င္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာစီစဥ္ထားပါသည္။ နမာဇ္အခ်ိန္တိုင္း အနည္းဆံုး တစ္နာရီ၊ နာရီ၀က္ ေစာ၍သြားသင့္ပါသည္။ ဘာဘြလ္အဇီးဇ္ဂိတ္နံပါတ္ (၁)ႏွင့္ ဘာဘြလ္ဖဟဒ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၂)ေဘးမွ အေပၚထပ္တက္ရန္ ႐ိုး႐ိုးေလွ ကားမ်ားရွိပါသည္။ အဂ်္ယားဒ္ထိပ္တံတားမွတက္လွ်င္ ကအ္ဗဟ္ေဘး အ၀ိုင္းအေပၚဆံုးထပ္သို႔ တက္ႏိုင္ပါ သည္။ ဘုရင္ဖဟဒ္ဂိတ္နံပါတ္(၂) ၂ ဘက္တြင္ ၂ ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၀င္ေပါက္ ၂ ဘက္တြင္ စက္ေလွကား (၂)ခု၊ အဂ်္ယားဒ္ဂိတ္နံပါတ္ (၅) အေရွ႕စက္ေလွကား ၁ ခု စဖာ-မရ္၀ါၾကား စက္ေလွကား (၄)ခု စုစုေပါင္း (၉)ခု ရွိပါ သည္။ ၄င္းစက္ေလွခါးမွတက္လွ်င္ ပထမထပ္ႏွင့္ ေခါင္မိုးရင္ျပင္ေရာက္သြားပါမည္။

၂။ သ၀ါဖ္တြင္ ေရွာင္ရမည့္ကိစၥ
နမာဇ္အခ်ိန္နီးလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သ၀ါဖ္လုပ္ရန္ လံုး၀မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

မွတ္ခ်က္
၁။ နမာဇ္အခ်ိန္နီးလွ်င္ မသာဖ္တြင္ နမာဇ္အတြက္ တန္းစီၾကပါသည္။ တန္းစီသူမ်ားတခ်ိဳ႕၊ ခ်က္ခ်င္း နမာဇ္ ဖတ္ၾကသည္။ သို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖင့္ သ၀ါဖ္လွည့္ရပါသည္။
၂။ သ၀ါဖ္လွည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာဘူးတာ၀န္က်သူမ်ားမွ မသာဖ္မွထြက္ခိုင္းပါသည္။ ထို အခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတ္မွတ္ေနရာသို႔ေရာက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။
၃။ သ၀ါဖ္ (၇)ပတ္ၿပီးဆံုးသည့္အခါ အစ္ေသလာမ္လုပ္ၿပီးသည့္အခါ မီးစိမ္းမွ မကၠာေမအိဗ္ရာဟိမ္ ဘက္သို႔ ဆက္သြားပါ။ မကၠာေမအိဗ္ရာဟင္မ္၀န္းက်င္တြင္ နဖိလ္ဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဇမ္ဇမ္ေသာက္ရန္သြားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ လွ်င္ ဇမ္ဇမ္ေရကိုေရသန္႔ဗူးတြင္ထည့္၍ယူလာပါက ပို၍အဆင္ေျပပါသည္။ ယခင္ဇမ္ဇမ္ပိုက္ရွိသည့္ ေျမညီထပ္ ေနရာမ်ား ဖ်က္ထားပါသည္။ ယခုအခါ ဇမ္ဇမ္ ပိုက္ရွိသည့္ေနရာေ၀းပါသည္။
၄။ သြ၀ါးဖ္လွည့္ခ်ိန္ မည္သည့္ပစၥည္းမွ် လံုး၀လံုး၀ မေကာက္ပါႏွင့္။
မွတ္ခ်က္။ ။ပစၥည္းေကာက္ခဲ့ဖူးသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ါရင့္ဟာဂ်ီမ်ားႏွင့္ အာလင္မ္မ်ား၊ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ မ်ားထံမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိစၥေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၃။ ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔
ဟရမ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ေနရာရရွိရန္ အနည္းဆံုး (၉)နာရီခြဲ (၁၀)နာရီ အေရာက္သြားပါ။ ဂ်ဳမုအဟ္ နမာဇ္ ၿပီးၿပီးခ်င္းမထြက္ပါႏွင့္။ (၁၅)မိနစ္ နာရီ၀က္ခန္႔ေနၿပီးမွထြက္ပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဂ်ဳမုအဟ္၀င္ ရန္ေနာက္က်လွ်င္ မရ္၀ါဘက္ရွိ ဘုရင္အဗ္ဒြလႅာ၀ကဖ္ ေက်ာင္းေတာ္အသစ္သို႔သြားလိုက္ပါ။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ေနရာရသြားပါမယ္။ အင္မတန္မွ ခမ္းခမ္းနားနားေဆာက္ထားပါသည္။ ၄င္းအေဆာင္သို႔ ေရာက္ရန္ လြယ္ကူမႈက စဖါႏွင့္ မရ္၀ါစအီ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားလို႔ရပါသည္။ အေျခအေနေကာင္းလွ်င္ စအီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ နမာဇ္ဖတ္ရန္ေနရာရသြားႏိုင္ပါသည္။ ဒါရြလ္ေသာင္ဟိးဒ္ေရွ႕မွ ဘုရင္အဗ္ဒြလႅာ ၀ကဖ္ေက်ာင္းေတာ္လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ကအ္ဗဟ္ပတ္လည္ အ၀ိုင္းေပၚသို႔တက္၍ သ၀ါဖ္လွည့္လိုပါက ဂိတ္နံပါတ္ (၂) ဘုရင္ဖဟဒ္ဂိတ္မွ၀င္၍ အ၀ိုင္းပထမထပ္သို႔ ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေနရာမွ၀င္လွ်င္ အဆင္ေျပပါသည္။ အ၀ိုင္းေပၚေရာက္လွ်င္ အိစ္သိလားမ္အတြက္ ဆက္ေလွ်ာက္လွ်င္မီးစိမ္းေတြ႕ပါမယ္။ သ၀ါဖ္ၿပီးလွ်င္လည္း မီးစိမ္းမွ ထြက္ေပါက္တံတားရွိပါသည္။ စဖာသို႔သြားရန္ မွ်ားျပထားပါသည္။ ဇမ္ဇမ္ေသာက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ လုပ္ထားပါသည္။ ဒုတိယအေပၚဆံုး အ၀ိုင္းသို႔သြားလိုလွ်င္ အဂ်္ယသ္ဘက္မွ ထိုးထားေသာ တံတားေပၚမွ တက္ပါ။

၄။ ထမင္းဆုိင္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း
မိစ္ဖလာတံတား၊ အရ္ကာနီ ဗလီအနီး ဘန္ဂလာထမင္းဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ အိဗ္ရာဟိးမ္ခလီလ္လမ္းေပၚ ရွိ မိစ္ဖလာတံတားမေရာက္မီ ႀကံရည္ဆိုင္လမ္းမွ၀င္လွ်င္ လမ္းဆံုးသည့္အခါ ဘန္ဂလာထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိ ပါသည္။ အျခားပါကစၥတန္ဆိုင္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ႀကံရည္ဆိုင္လမ္းထိပ္တြင္ ဒိုဘီဆိုင္ရွိပါသည္။ ႀကံရည္ဆိုင္လမ္းတြင္ ၄၉ PCO ဆက္သြယ္ေရးတယ္လီဖုန္းေကာင္တာရွိပါသည္။ ၄၉ PCO တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါက ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသည္။
အိဗ္ရာဟိးမ္ခလီလ္လမ္းေပၚတြင္ ႀကံရည္ဆိုင္လမ္းမေရာက္မီွ လမ္းထိပ္တြင္ ဟာဂ်ီအဗ္ဒြလ္ကရင္ ဆိုင္းဘုတ္ရွိပါသည္။ ၀င္၀င္ျခင္း အိႏိၵယထမင္းဆိုင္ (၁)ဆိုင္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ စားေသာက္ဆိုင္ (၁)ဆိုင္ရွိပါသည္။ အိဗ္ရာဟိးမ္ ခလီလ္လမ္းႏွင့္ မိစ္ဖလာတံတားမေရာက္မီ ဘေရာစ္ ၾကက္ကင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္အျခားစားေသာက္ ဆိုင္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ဂိတ္နံပါတ္(၁) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ စဖာတာ၀ါ စက္ေလွခါးမွတက္လွ်င္ ပထမထပ္တြင္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ ဘုရင္အဗ္ဒြလ္ အဇီးဇ္၀ကဖ္ နာရီစင္ႀကီးဟိုတယ္ ဒုတိယထပ္ႏွင့္ ပထမထပ္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ ပထမထပ္တြင္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဗင္ဒါ၀ုဒ္ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ ေျမညီထပ္တြင္လည္း ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပထမထပ္တြင္ ထမင္းဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ ဘင္ဒါ၀ုဒ္တြင္ ဒုတိယထပ္တြင္ မပ္စ္ဂ်ီေဒအဘူဘကရ္ဗလီရွိပါသည္။ ၀ူဇူခါနာႏွင့္ အိမ္သာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ စက္ေလွခါးျဖင့္ တက္ရပါသည္။ အဂ်္ယသ္ရပ္ကြက္၊ အဂ်္ယသ္လမ္း ယခင္ကာကီဟိုတယ္အနီး စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ အလားတူ မရ္၀ါဘက္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ စဖါဘတ္ဘုရင္ တည္းခုိခန္းေနာက္ဘက္ ဘုရင္ အဗ္ဒုလ္အဇီးဇ္လမ္းတြင္လည္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္အားလံုး ဟရမ္ႏွင့္နီး ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ မိစ္ဖလာ (ကြဗ္ရီ) တံတားေအာက္မွ ဟိုင္းလက္လိုင္းကားရွိပါသည္။ ရိယာလ္ (၂)က်ပ္ေပးရပါသည္။ (နကၠားစာ)ရပ္ကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ (နကၠားစာ)ရပ္ကြက္မွာလည္း ဘန္ဂလာထမင္းဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ (နကၠားစာ)မေရာက္မွီ ဘလ္ဒီယာဖာရာေတာင္ေပၚရပ္ကြက္ရွိပါ သည္။ ၄င္းတစ္ရပ္ကြက္လံုး ဘြရ္ခါခ်ဳပ္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘြရ္ခါေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားလည္း ဖြင့္ထားပါသည္။ ယခုအခါ နကၠားစာတ၀က္ခန္႔ ဖ်က္ထားပါသည္။ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ရထားဘူတာ ေဆာက္မည္ဟုသိရပါသည္။

၅။ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ၀ူဇူခါနာ
ဘင္ဒါ၀ုဒ္အေရွ႕ရင္ျပင္တြင္ စက္ေလွခါးျဖင့္ ၂ ထပ္ေျမေအာက္ အမ်ိဳးသားအိမ္သာေဟာင္းရွိပါသည္။ ဘင္ဒါ၀ုဒ္ဘက္မွ၀င္၍ ဒါရြလ္ေသာင္ဟိဒ္ဟိုတယ္အေရွ႕မွ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဘင္ဒါ၀ုဒ္ႏွင့္ ဒါရြလ္ေသာင္ဟီဒ္ ၾကားေျမေအာက္ေခတ္မွီ တထပ္အမ်ိဳးသားအိမ္သာအသစ္ရွိပါသည္။
နာရီစင္ႀကီးမာလိက္အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္၀ကဖ္ဘယ္ဘက္ အေရွ႕တည့္တည့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေခတ္မွီ အိမ္ သာအသစ္ ရွိပါသည္။ အနီေရာင္ျဖင့္ အိမ္သာနံပါတ္ (၃)ေရးထားသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးပံုဆြဲထားပါသည္။ အိမ္သာအ၀တြင္ အစိမ္းေရာင္ကန္႔လန္ကာခ်ထားပါသည္။ နာရီစင္ႀကီးညာဘက္တြင္ စဖာဟိုတယ္ရွိပါသည္။ စဖာဟိုတယ္အေရွ႕ အမ်ိဳးသားအိမ္သာအသစ္ရွိပါသည္။ ၄င္းအိမ္သာနံပါတ္မွာ အမွတ္ (၂) ျဖစ္ပါသည္။ စက္ေလွကားပါသည္။ ႏွစ္ထပ္ေခတ္မွီအိမ္သာျဖစ္ပါသည္။ စဖာဟိုတယ္ႏွင့္ အဂ်္ယားဒ္ထိပ္တြင္ ေခတ္မွီ (၂) ထပ္ အိမ္သာအသစ္ အမ်ိဳးသားသီးသန္႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ရွိပါသည္။ အိမ္သာေဆာက္ထားေသာ ေနရာသည္ ယခင္အဂ်္ယသ္ ေဆး႐ံုႀကီးေနရာျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အိမ္သာတိုင္းတြင္ အိမ္သာႏွင့္ ၀ူဇူခါနာ ရွိပါသည္။ ဗင္ဒါ၀ုဒ္ အေရွ႕ရင္ျပင္ အိမ္သာတြင္ အိမ္သာေဟာင္းႏွင့္တြဲလ်က္ ေရခ်ိဳးႏိုင္ရန္ ပိုက္ဆင္ထားပါသည္။ ေရခ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ ဘုရင္အဗ္ဒြလ္ အဇီးဇ္၀ကဖ္ ႏွင့္ ဗင္ဒါ၀ုဒ္ဒါရြလ္ေသာင္ဟိဒ္ေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၀ဇူခါနာႏွင့္ ေရသန္႔ေသာက္ရန္ ေရပိုက္ မ်ားသြယ္တန္းသည့္ ေနရာ ၆ ေနရာရွိပါသည္။
ဘုရင္အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၁)ႏွင့္ ဘုရင္ဖဟဒ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၂)ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ဇမ္ဇမ္ပိုက္ေသာက္ ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ မရ္၀ါဘက္တြင္ (၁)ထပ္အိမ္သာေဟာင္းႏွင့္ ၀ဇူခါနာရွိပါသည္။
ဘုရင္အဗ္ဒြလႅာ အေဆာက္အဦး၀ကဖ္အသစ္ ေနာက္ဘက္ရင္ျပင္မ်ားတြင္ ၂ ထပ္ ေခတ္မွီအိမ္သာ မ်ားႏွင့္ ၀ိုဇူခါနာတြဲလ်က္ရွိပါသည္။ ဗင္ဒါ၀ုဒ္အေပၚဆံုးထပ္တြင္ ၀ဇူခါနာႏွင့္ အိမ္သာမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ေငြလဲလွယ္သည့္ေနရာ (Money Changer)
ဘင္ဒါ၀ုဒ္အ၀င္ညာဘက္တြင္ ေငြလဲလွယ္သည့္ေနရာ ရွိပါသည္။ နာရီစင္ႀကီးပထမထပ္ အ၀င္အ၀ ညာဘက္ စားေသာက္ဆိုင္ေဘး ေငြလဲလွယ္သည့္ေနရာရွိပါသည္။ စဖာတာ၀ါ အဂ်္ယသ္လမ္းဘက္ ေျမညီထပ္တြင္ ေငြလဲလွယ္သည့္ေနရာရွိပါသည္။
အိဗ္ရာဟင္ခလီလ္လမ္း ႀကံရည္ဆိုင္အနီးႏွင့္ မိစ္ဖလာတံတားအနီး (Money Changer)မ်ားရွိပါသည္။
အိဗ္ရာဟင္မ္ခလီလ္လမ္း ႀကံရည္ဆိုင္ထိပ္တြင္ ဒိုဘီဆိုင္ရွိပါသည္။ စဖာတာ၀ါအဂ်္ယသ္လမ္းဘက္ ေျမညီထပ္တြင္ ဒိုဘီဆိုင္ရွိပါသည္။ အဂ်္ယသ္လမ္း ရမဒါဟိုတယ္အနီး ဒိုဘီဆိုင္ရွိပါသည္။
ဇမ္ဇမ္ေရျဖည့္ရာေနရာ စဖာေတာင္ေဘးရင္ျပင္ ဂ်ဘေလဘိလာလ္အနီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေမြး ဖြားသန္႔စင္သည့္ အိမ္ေတာ္ေဘးတြင္ ဇမ္ဇမ္ေရပိုက္ရွိပါသည္။ ၄င္းဇမ္ဇမ္ေရပိုက္မွ ဇမ္ဇမ္ေရျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ဘုရင္္အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္ ဂိတ္နံပါတ္ (၁) ႏွင့္ ဘုရင္ဖဟဒ္ဂိတ္နံပါတ္ (၂) မ်က္ႏွာကပ္လွ်က္ ဇမ္ဇမ္ေရပိုက္မ်ားတြဲ ထားပါသည္။ ညဘက္တြင္ ဇမ္ဇမ္ေရျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။

အလ္ဟာဂ်္ ဟာဖစ္ဇ္ ဟာရွင္(မ္)လွျမင့္ (ဒလ)