အစၥလာမ့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အစၥလာမ့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

မကၠာ
အစၥလာမ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု လက္လီလက္ကား အေရာင္းခန္းမ
အမွတ္(၁၂၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ေရာ္နက္ဗလီအနီး၊ ၁၀၁-လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01294854, 0973237441

မီးအိမ္ရွင္
အစၥလာမ့္စာေပ ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီလကၠားေရာင္း၀ယ္ေရး
အမွတ္-၁၈(ေအ)၊ မအူကုန္းလမ္းက်ယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
အမွတ္-၆/၈၊ ျမယာကုန္းလမ္း၊ ဖို႕ေျမရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္။
Ph: 0973032621

မဟ္မူးဒ္မာမ္ဆာ
အစၥလာမ့္စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး
အမွတ္(၆၄)၊ ပထမထပ္၊ လမ္း-၃၀(ေအာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 095181209

ေရာ္နက္စတိုး
အမွတ္ ၅၂၊ ၂၈ လမ္း(ေအာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01256473, 0943030778, 0949268342

ခ်ိဳ
အစၥလာမ့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး
အမွတ္(၁၄/၁၆)၊ ျမယာကုန္းလမ္း၊ အမႊာညီေနာင္ေဘး။
Ph: 0973189346

ေရႊျမယာ
အစၥလာမ့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး
အမွတ္(၂၉/၃၁)၊ ေျမညီ၊ လမ္း-၁၃၀၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 0973138432, 09975443831

ျဖဴစင္
အစၥလာမ့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး
အမွတ္(၄၉)၊ ေျမညီထပ္၊ (၈၉)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 0973200643

PAK store
အမွတ္-၆၅၊ ၂၈-လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01372703, 095106077

AQUEEN Ladies Fashion
အမွတ္(၂၂၄)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အလယ္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 01253030, 095065253

MIZAN မီဇာန္
အမွတ္(၁၅)၊ သံုးေျမႇာင့္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Ph: 0129800, 095117917

c14_IslamUsefulThings

c14_IslamUsefulThings2

c14_IslamUsefulThings3