အြမ္ရဟ္ ေဆာက္တည္နည္း

အြမ္ရဟ္ေဆာက္တည္နည္း

အြမ္ရဟ္ျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ႏွစ္ဘ၀သခင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (SwallahuAlihisalam) က မိန္႔ေတာ္မူထား သည္မွာ ဟဂ်္ႏွင့္အြမ္ရဟ္ ျပဳလုပ္ရန္လာေသာသူမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ထို ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ဒိုအာျပဳပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုခ်လက္ခံ ေတာ္မူမည္။ ၄င္းေနာက္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းခံပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပထမအြမ္ရာဟ္ျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ထပ္မံ အြမ္ရဟ္ျပဳခဲ့ပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအြမ္ရဟ္ႏွစ္ခု၏ၾကား၌ရွိေသာ အျပစ္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေနာက္ “ဟဂ်္ေဂ်မဗ္႐ူးရ္” သီးသန္႔စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာဟဂ်္၏အစား ဂ်ႏၷသ္ပင္ျဖစ္သည္။

ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ အြမ္ရာဟ္ျပဳလုပ္ျခင္း
တစ္ရံေရအခါ ဟဇ္ရသ္ အြမ္ေမ့စလ္မဟ္ (Radweallah2)သခင္မသည္ နဗီကို္ယ္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam) ထံေတာ္ပါး၌ အခစား၀င္ေရာက္၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ အို. . . ကိုယ္ေတာ္၊ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ သားမ်ားသည္ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီး ကၽြန္မအားထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ အသင္မ သည္ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ အြမ္ရဟ္ျပဳေလကုန္။ ရမ္ဇာန္ လျမတ္၌ အြမ္ရဟ္ျပဳျခင္းသည္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)ႏွင့္ အတူ ဟဂ်္ျပဳသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အဲဟ္ရာမ္၀တ္ဆင္ျခင္း၏ နည္းစနစ္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
အသင္သည္ ဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရဟ္၏ အဲဟ္ရာမ္ မ၀တ္မီ အလ်ဥ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားက်င့္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ား၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ားအားညွက္၍ ဂ်ိဳင္းေအာက္ေမႊးႏွင့္ ခ်က္ေအာက္ေမႊးမ်ားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းရမည္။
၂။ အဲဟ္ရာမ္၏ နီယသ္ျဖင့္ ဂုစြလ္ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါက အနည္းဆံုး၀ူဇူျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္မိမိၿခံဳရမည့္ အဲဟ္ရာမ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အား အေရာင္အနံ႔ ေျဖာ့ေသာ ေရေမႊးသုတ္လိမ္းခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္အဲဟ္ရာမ္၌ အစြန္းမထင္ရေပ။
၃။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အဲဟ္ရာမ္ပိတ္ျဖဴတစ္စအားခ်က္မွ ဒူးအထိ အရွက္လံုၿခံဳေအာင္ ၀တ္ဆင္၍ က်န္တစ္စအား ၿခံဳထည္အျဖစ္ၿခံဳရမည္။ ၄င္းေနာက္ မိမိဦးေခါင္းႏွင့္ ပခံုးႏွစ္ဘက္စလံုးအား အဲဟ္ရာမ္အေပၚစျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထား ရမည္။ ၄င္းေနာက္ ေျခဖမိုးေပၚေသာ ဖိနပ္အား ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၄။ ထို႔ေနာက္ မက႐ူးဟ္အခ်ိန္မဟုတ္ပါက အဲဟ္ရာမ္၏ နိယသ္ျဖင့္ နဖိလ္နမားဇ္ႏွစ္ရကအသ္ ၀တ္ျပဳရေပ မည္။ ယင္းသို႔၀တ္ျပဳရာတြင္ ပထမရကအသ္၌ စူရဟ္ကာဖိ႐ူးန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယရကအသ္၌ စူရဟ္ အိခ္လားဆြ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တြဲဖက္ျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းသည္။ အကယ္၍ မက႐ူးဟ္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါက နဖိလ္မဖတ္ဘဲ မက႐ူးဟ္၏ နီယသ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
အြမ္ရာဟ္၏ ရည္စူးခ်က္
အထက္ပါအတိုင္း ဆြလာသ္၀တ္ျပဳၿပီးသြားေသာအခါ ဦးေခါင္းေပၚရွိ အဲဟ္ရာမ္၊ ဦးထုပ္စသည္တို႔ကို ဖယ္ရွားၿပီး ကိဗ္လာဟ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူ၍ ထိုင္လ်က္ပင္ အြမ္ရဟ္၏ နီယသ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳရမည္။
c2_Arabic1

အဓိပၸါယ္
အို… အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္မႈအားရယူရန္ အြမ္ရဟ္ျပဳရန္ ရည္စူးပါ ၏ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ အြမ္ရဟ္ျပဳရန္ ရည္စူးပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ အမၼရာဟ္ျပဳျခင္းကို လြယ္ကူေစေတာ္မူၿပီး ယင္းအား လက္ခံေတာ္မူပါ။
(၁) အဲဟ္ရာမ္၀တ္ဆင္ျခင္း
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အြမ္ရာဟ္အတြက္ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ဆင္ျခင္း၏ရည္စူးခ်က္ကို စိတ္အတြင္း၌ ျပဳရေပ မည္။ ထိုသို႔ရည္စူးၿပီးေနာက္ သလ္ဗီယဟ္ ေခၚ
c2_Arabic2
ကို အဆံုးတိုင္ အလယ္အလတ္အသံျဖင့္ ရြတ္ဆိုရန္လိုအပ္ေပသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။သလ္ဗီယဟ္အသံထြက္၍ ရြတ္ဆိုျခင္းမွာ ၀ါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္းသည္ စြႏၷသ္ျဖစ္သည္။ ဆက္ခါဆက္ခါ ရြတ္ဆိုျခင္းသည္ မုစ္သဟဗ္ျဖစ္သည္။ သလ္ဗီယဟ္အားစိတ္မွ ရြတ္ဆိုျခင္း မပိုင္ေပ။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ သလ္ဗီယဟ္အား က်ယ္ေလာင္စြာ မဆိုရေပ။
သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္(SwallahuAlihisalam)ထံသို႔ ဒရူးဒ္ေမတၱာပို႔ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါ ဒိုအာေတာင္းဆိုရမည္။
c2_Arabic3

အို. . . အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ဂ်ႏၷသ္အားေတာင္းခံပါ၏။ ၄င္းေနာက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္ ေဒါသစူးရွျခင္းႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေတာင္းခံပါ၏။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အြမ္ရဟ္ရည္စူးခ်က္မ်ားသည္ ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နီယာသ္မျပဳမီအလ်င္ ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ မိမိမ်က္ႏွာေပၚရွိသည့္ ပု၀ါအား ဖယ္ရွားၿပီးမွ သာလွ်င္ နီယသ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳၿပီးေနာက္ ေရွာင္ၾကည္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အဲဟ္ရာမ္၏ နိယသ္ျပဳၿပီးေနာက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အစၥလာမ့္တရားေတာ္ ၌ တားျမစ္ထားသည္။ အကယ္၍ လုပ္ေဆာင္မိပါက အပစ္ထိုက္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုက္သင့္ေသာ ဆြဒ္ကဟ္ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ(ဒမ္)၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဆြဒ္ကဟ္ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္သည္။ ၄င္းေနာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပါမ်ားသည္ အျပစ္ထိုက္ၿပီး(ဒမ္)ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္မရွိေပ။ အကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္သြားပါက စစ္မွန္ေသာ အာလင္မ္မ်ားအား ေမးျမန္၍ ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဲဟ္ရာမ္ျခံဳၿပီး ေနာက္ တားျမစ္ထားသည့္ အရာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
၁။ အဲဟ္ရာမ္ၿခံဳထားစဥ္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ရိုးပါေသာ အ၀တ္၀တ္ျခင္းမပိုင္၊ ၄င္းေနာက္ ေျခဖမိုးအုပ္ေသာဖိနပ္၀တ္ျခင္းမပိုင္၊ အဲဟ္ရာမ္ၿခံဳထားစဥ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းအားေဖာ္ထားရမည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိ၏မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာ ေဖာ္ထားရမည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူစိမ္း အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေရွ႕၌မိမိမ်က္ႏွာအား ေဖာ္ျခင္းမပိုင္ေပ။ နိကားဗ္ျဖင့္ ဖံုးထားရာ၌ မ်က္ႏွာအား အ၀တ္ျဖင့္ မထိရ။
၂။ ေမႊးရနံ႔ပါေသာ စူရ္မာလိမ္းျခင္း မပိုင္။ သို႔ေသာ္ ေမႊးရနံ႔မပါေသာ စူရ္မာလိမ္းျခင္းပိုင္၏။ မလိမ္းျခင္းက သာပို၍ မြန္ျမတ္ေပသည္။ အေမႊးအႀကိဳင္ပါေသာ ဆပ္ျပာအား အသံုးျပဳျခင္း မပိုင္ေပ။ ၄င္းေနာက္ မိမိ၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌ ေမႊးရန႔ံပါေသာ ဆီမ်ားသုတ္လိမ္းျခင္းမပိုင္။ ၄င္းေနာက္ လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ားအား လွီးျဖတ္ျခင္းမပိုင္။ မိမိဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္၊ အဲဟ္ရာမ္ေပၚရွိ သန္းမ်ားသတ္ျဖတ္ျခင္းမပိုင္။ အ၀တ္၌ရွိေသာ သန္းအားေသေစရန္ ေနပူလွန္းျခင္းမပိုင္။
၃။ မိမိ၏ ဇနီးႏွင့္ ေပါင္းသင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပါင္းသင္းရန္အတြက္ဆဲြေဆာင္ေသာ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္း။ ၄င္းေနာက္မိမိဇနီးသည္အား ရာဂစိတ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္နမ္းရႈပ္ျခင္း မပိုင္။
၄။ အဲဟ္ရာမ္ၿခံဳထားခ်ိန္၌ အျပစ္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားစဥ္ အတင္းေျပာျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မနာလို၀န္တိုမႈျဖစ္ျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ ျခင္း၊ တစ္ဦးတေယာက္အား ဂုဏ္သိကၡာက်ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပရ္ဒဟ္မဲ့စြာေနထိုင္ ျခင္းတို႔သည္ အလြန္႔အလြန္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္မ်ားျဖစ္သည္။

မကၠရူးဟ္ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ား
အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳၿပီးေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ မကၠရူးဟ္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားမွေရွာင္ ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အကယ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္မိပါက ေသာင္၀္ဗဟ္ျပဳျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ေပသည္။ မည္သည့္ဆြဒ္ကဟ္ အစားေပးရန္ မလိုအပ္ေပ။
၁။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ဖာလာေစ့ႏွင့္ ေမႊးရန႔ံပါေသာ အရာမ်ားထည့္၍ ကြမ္းစားျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ရိုးရိုးကြမ္းစားျခင္းပိုင္သည္။ ထိုထဲတြင္ မူးယစ္ေစေသာ အရာမ်ား အပါရေပ။ ဟာရာမ္ ျဖစ္သည္။
၂။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ မိမိခႏၶာကိုယ္ေပၚမွ အညစ္အေၾကးမ်ား တိုက္ခၽြတ္ျခင္း၊ ၄င္းေနာက္ မိမိခႏၶာကိုယ္ အားေမႊးရန႔ံပါေသာဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ ျဖစ္ေပသည္။
၃။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ဆံပင္ေမႊးႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊးတို႕အားဖီးသင္ျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ျဖစ္ေပသည္။
၄။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ မိမိဦးေခါင္းအား ကုတ္ျခင္းျဖင့္ အမႊးအမွင္မ်ားကၽြတ္မည္ကို စိုးရိမ္ပါက ဦးေခါင္းကုတ္ျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဦးေခါင္းအား ေျဖးညႇင္းစြာကုတ္ျခင္း၊ သန္းႏွင့္အေမြး အမွင္မ်ား မက်ႏိုင္ပါက ကုတ္ျခင္းပိုင္သည္။
၅။ အဲဟ္ရာမ္ၿခံဳထားေသာ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိ၀တ္ထားေသာ အဲဟ္ရာမ္ အ၀တ္အစားအား အျခားအဲဟ္ရာမ္ျဖင့္ လဲ၀တ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိလဲမည့္ အဲဟ္ရာမ္သည္ အမႊးအႀကိဳင္ သုတ္လိမ္းထား ေသာ အဲဟ္ရာမ္ မျဖစ္ေစရ။
၆။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ေမႊးရနံ႔သင္းေသာ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ ၄င္းေနာက္ ေမႊးရနံ႔သင္းေသာ ပင္စည္ မ်ားကို ရွဴရိုက္ျခင္းသည္ ေရေမႊးကို ရွဴ႐ိႈက္သကဲ့သို႔ မကၠ႐ူးဟ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မရည္ရြယ္ဘဲ မိမိ၏ႏွာ ေခါင္းအတြင္း ေမႊးရနံ႔ရရွိပါက အေၾကာင္းမရွိ္ေပ။
၇။ ေမႊးရန႔ံသင္းေသာပန္းအား ႐ွဴ႐ိႈက္ျခင္း၄င္းေနာက္ ပန္းဆြဲ၀တ္ျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ ျဖစ္သည္။
၈။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ေမႊး၍ မခ်က္ေသးသည့္ အစားအစာမ်ား မစားရေပ။ ခ်က္ၿပီးပါက စားခြင့္ရွိသည္။
၉။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ မိမိမ်က္ႏွာအား ေခါင္းအံုးေပၚ၌ ေမွာက္လ်က္မအိပ္ရေပ။ သို႔ေသာ္ ဦးေခါင္းႏွင့္ ပါးအားတင္၍ အိပ္ခြင့္ရွိသည္။
၁၀။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ မိမိ၏အ၀တ္အထည္(သုိ႔)လက္ကိုင္ပ၀ါအား ပြတ္သပ္ျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ျဖင့္ပြတ္သပ္ခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းေနာက္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္အား သြ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ မိမိဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာအား ကအ္ဗဟ္၏ ဂိလားဖ္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္မိျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ ျဖစ္၏။
၁၁။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာမွအပ အျခားေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ ပတ္တီးစည္းျခင္း မကၠ႐ူးဟ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာရွိပါက ပတ္တီးစည္းခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာေပၚ၌ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ပတ္တီးစည္းခြင့္မရွိပါ။

အဲဟ္ရာမ္၀တ္ရံုၿခံဳထားခ်ိန္ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာအခ်က္မ်ား
အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဒြိဟသံသယမရွိ ပိုင္ေပသည္။
၁။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားေသာသူသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခ်ိန္၌ လန္းဆန္းသြားေစရန္ဆႏၵျဖင့္ (သို႔မဟုတ္)မိမိခႏၶာကိုယ္၌ လူးေပေနေသာဖံု၊ သလဲမ်ားအား ကင္းစင္ရန္အတြက္ ေရခ်ိဳးခြင့္ရွိေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရခ်ိဳးရာ၌ ေရပူေရေအး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ခ်ိဳးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိမခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌ရွိ္ေသာအညစ္အေၾကးအား တိုက္ခၽြတ္ခြင့္မရွိ။ ဥပမာ-ေခ်း။
၂။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားေသာသူသည္ လက္စြပ္၀တ္ျခင္း၊ မ်က္မွန္တက္ျခင္း၊ ထီးေဆာင္းျခင္း၊ မွန္ၾကည့္ျခင္း၊ မစ္၀ါးက္ တိုက္ျခင္း၊ သြားႏႈတ္ျခင္း၊ ပဲ့ေနသည့္ လက္သည္းအား ညွွပ္ျခင္းတို႔သည္ ဒိြဟမရွိပိုင္သည္။
၃။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ဲုၿခံဳထားေသာသူသည္ လက္အိတ္၀တ္လိုပါက ၀တ္ခြင့္ရွိေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ မ၀တ္ျခင္း၊ ပို၍သာျမတ္ေပသည္။ ၄င္းေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ၀တ္လိုပါက ၀တ္ခြင့္ရွိသည္။ မ၀တ္ျခင္းက ပို၍သာျမတ္သည္။
၄။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားသူသည္ အေမႊးရနံ႔မပါေသာ စူရ္မာအား သုတ္လိမ္းခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းေနာက္ မိမိခႏၶာကိုယ္၌ အနာတရျဖစ္ေနပါက ပတ္တီးစည္းခြင့္ရွိေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအနာ သည္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာေပၚ၌ ျဖစ္ေနပါက ပတ္တီးစည္းခြင့္မရွိေပ။ ေဆးထည့္ခြင့္သာ ရွိေပ သည္။
၅။ အဲဟ္ရာမ္ၿခံဳထားသူသည္ အိပ္လိုပါက မိမိဦးေခါင္းႏွင့္ ပါးျပင္အား ေခါင္းအံုးေပၚတင္၍ အိပ္ခြင့္ရွိေပသည္။
၆။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားသူသည္ မိမိအား ဒုကၡေပးမည့္ တိရစာၦန္မ်ားအား သတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ သည္။ ဥပမာ- ေႁမြ၊ ကင္း၊ ယင္ေကာင္၊ ျခင္၊ ျဖဳတ္၊ ၾကမ္းပိုး အစရွိသည့္ တိရစာၦန္တို႔အား ဟရမ္၌ ျဖစ္ေစ သတ္ခြင့္ရွိသည္။
၇။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားသူသည္ ေမႊးရနံ႔မပါေသာဆိုဒါပုလင္းမ်ား၊ အေအးမ်ား၊ ေရပုလင္း မ်ား၊ ေသာက္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုပုလင္းမ်ား၌ ေမႊးရနံ႔အနည္းငယ္မႇ် ေရာထားမည္ ဆိုပါက ေသာက္သံုးပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ေသာက္သံုးပါက ဆြဒ္ကဟ္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္သူျဖစ္သည္။
၈။ အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားသူသည္ မိမိအဲဟ္ရာမ္၏ ခါးပတ္၌ ပိုက္ဆံ၊ နာရီစသည့္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား ထည့္ရန္အတြက္ အိတ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။
၉။ အဖု၊ အနာေပၚတြင္ အေမႊးရနံ႔မရွိေသာဆီ၊ ေဆးလိမ္းက်ံျခင္းပိုင္သည္။
၁၀။ ေမႊးရနံ႔မရွိေသာ အခ်ိဳရည္ပုလင္း၊ ေရပုလင္းမွေရကို ေသာက္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းပုလင္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္မွ် ေမႊးရနံ႔က်န္ရွိေနပါက ၄င္းပုလင္းမွေရကို ေသာက္သံုးပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သုုိ႔မဟုတ္ပါက ဆြဒ္ကဟ္ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ေပမည္။

ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မဆ္အလာဟ္မ်ား
အဲဟ္ရာမ္ ၀တ္႐ံုၿခံဳၿပီးေနာက္ မ်ားစြာေသာ မဆ္အလဟ္မ်ားအနက္ ဟာဂ်ီမ်ားအား ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မဆ္အလဟ္သည္ မ်ားစြာေတြ႕ႀကံဳရေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အနည္းငယ္တင္ျပလိုေပသည္။

အလိုအေလ်ာက္ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
အကယ္၍ ဆံပင္ေမႊး၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊး လူခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌ အေမြးအမွင္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ကၽြတ္ပါ က မည္သည့္အစားမွ ေပးရန္မထိုက္ေပ။

၀ုဇူျပဳစဥ္ အေမြးအမွင္ကၽြတ္ျခင္း
အဲဟ္ရာမ္၏ အေျခအေန၌ ၀ုဇူေရသန္႔ေစျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးရာတြင္ အထူးသတိျပဳရေပမည္။ ေရခ်ိဳးရာတြင္ ဆံပင္မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ား ပြတ္မသပ္ရေပ။ အကယ္၍ ေရခ်ိဳးေနစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ၀ုဇူ ျပဳေနစဥ္ ဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး တစ္ပင္(သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ပင္ကၽြတ္ပါကမည္သည့္အစားေပးရန္မွ ၀ါ ဂ်ိဗ္မထိုက္ေပ။ အကယ္၍ သံုးပင္ကၽြတ္ပါက ေျပာင္းဆန္လက္တစ္ဆုပ္ (သို႔မဟုတ္) ၄င္း၏ တန္ ဖိုးအတြက္ ဆြဒ္ကဟ္ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ေပသည္။ အကယ္၍ သံုးပင္စာထက္ ေက်ာ္လြန္၍ (သို႔ မဟုတ္) ဦးေခါင္းႏွင့္မုတ္ဆိတ္ေမႊး၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ အေမြးအမွင္ကၽြတ္ပါက ေျပာင္းဆန္ႏွစ္ပိ ႆာခြဲ (သို႔) ၄င္း၏တန္ဖိုး ဆြဒ္ကဟ္ေငြေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္ထိုက္ေပသည္။
အကယ္၍ ဦးေခါင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊး၏ ေလးပံုတစ္ပံုသို႔မဟုတ္ အေမႊးအမွင္အားလံုး ကၽြတ္ပါက (သို႔) ညႇပ္ပါက (ဒမ္)ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ေပသည္။

ကုပ္ရင္းႏွင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားေသာသူသည္ မိမိဦးေခါင္းအား ကုတ္လွ်င္ (သို႔) တမင္တကာ ဆံပင္ႏွစ္ပင္၊ သို႔မဟုတ္ သံုးပင္အား ဆြဲႏႈတ္ပါက ကၽြတ္သြားေသာ ဆံပင္၏အစားက်ပါတီမုန္႔တစ္ခ်ပ္ (သို႔) ၄င္း၏တန္ဖိုးေငြအား အစားေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္ထိုက္ေပသည္။ အကယ္၍ သံုးပင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဦးေခါင္း(သို႔)မုတ္ဆိတ္၏ေလးပံုခန္႔ အနည္းငယ္မွ်ကၽြတ္ပါက (သို႔) ညႇပ္ပါက ေျပာင္းဆန္ႏွစ္ပိႆာခြဲ (သို႔) ၄င္း၏တန္ဖိုး ဆြဒ္ကဟ္ေငြေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္ထိုက္ေပသည္။ အကယ္၍ ဦးေခါင္း၏ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေက်ာ္လြန္၍ ျဖတ္ညႇပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက (ဒမ္)ေပးရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ေပသည္။

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မဆ္အလဟ္မ်ား
အဲဟ္ရာမ္၀တ္႐ံုၿခံဳထားခ်ိန္၌ (တစ္ဦး) တစ္ေယာက္သည္ မိမိႏႈတ္ခမ္းေမႊးအားလံုး (သို႔မဟုတ္) အနည္းငယ္အား ရိတ္ျခင္း၊ ညႇပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေျပာင္းဆန္ (၂၁/၂)(ေပးရန္ ဆြဒ္ကဟ္ ၀ါဂ်ိဗ္ထိုက္ေပသည္။

ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္၌မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္နည္း
ဤမြန္ျမတ္ေသာ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္၌ အသင္သည္ မ်ားစြာေသာ သလ္ဗီယဟ္ကို ဖတ္ရေပမည္။ ထိုသို႔မ်ားစြာေသာ သလ္ဗီယဟ္ဖတ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဓေလ့ေတာ္ျဖစ္သည္။ သလ္ဗီယဟ္ဖတ္ခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိၾကားနာရသေလာက္ အသံထုတ္ဖတ္ၿပီး အမ်ိဳးသ မီးမ်ားသည္ တီးတိုးစြာဖတ္ရမည္။ အထက္ပါ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(SwallahuAlihisalam)၏အေပၚ ဒ႐ူးဒ္ေမတၱာပို႔ၿပီး ေသာင္၀္ဗဟ္ အိစ္သိဂ္ဖာရ္မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏အခ်ိန္အား တန္ဖိုးထား၍ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။ ဥပမာ-တီဗြီ ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ အတင္းေျပာျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးမရွိေသာ ေျပာဆိုမႈ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အကယ္၍ ေလယာဥ္ေပၚ၌ (ဆြလားသ္) အခ်ိန္က်ေရာက္ပါက စီစဥ္မႈမျပဳထားပါက မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀တ္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားရာ၌ အမ်ားသူငွာအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရ။ ကဇြာလည္းမျဖစ္ေစရ။ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ေလယာဥ္ေပၚ၏ထိုင္ခံု၌ ထုိင္၍ ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမမူဘဲ ၀တ္ျပဳျခင္းမပိုင္ေပ။ ေမ့မွားၿပီး ဖတ္မိပါက အခ်ိန္အတြင္း၌ ျပန္ဖတ္ၿပီး အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ကသြာျပဳရန္ ၀ါဂ်ိဗ္ ထိုက္ေပသည္။
မကၠဟ္ခရီးစဥ္
မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိျခင္း
မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အခ်ိန္တြင္ သလ္ဗီယဟ္ ရြတ္ဆို၍ မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳလ်က္ ၀င္ေရာက္ရပါ မည္။ ၄င္းေနာက္ မိမိတည္းခိုမည့္ေနရာသို႔သြားေရာက္ၿပီး နားေနလိုပါက နားႏိုင္သည္။ ၿပီးေနာက္ အြမၼရဟ္ျပဳလုပ္ရန္ ၀ုဇူေရသန္႔စင္ၿပီး ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႔ သလ္ဗီယဟ္ရြတ္ဆိုရင္း ထြက္လာရေပမည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လစဥ္လာေနေသာ ရာသီေသြးလာေနပါက အခန္းထဲ၌သာ ေနခဲ့ၿပီး ရာသီေသြးရပ္စဲသြားမွသာ အြမ္ရဟ္ျပဳလုပ္ ခြင့္ရွိသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္အတြင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ အသင္သည္ ဘာဘြစၥလာမ္ တံခါးေပါက္မွ ၀င္ရေပမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ သည္ ထိုတံခါး ေပါက္္မွ၀င္ခဲ့၍ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ မိမိမသိပါက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တံခါးေပါက္မွ ၀င္ႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ ဒို အာကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဖတ္၍ ယာေျချဖင့္ ၀င္ရမည္။
c2_Arabic4
၄င္းေနာက္ ဟရမ္အတြင္း၌ ရွိေနသမွ် အိအ္သိကားဖ္ နီယသ္ျပဳရည္စူး၍ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် တိုးေ၀ွ႔ျခင္းမျပဳဘဲ ကအ္ဗဟ္ရွိရာသို႔ သြားရေပမည္။

ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ေတြ႕ျမင္ရခ်ိန္
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရခ်ိန္တြင္ ေဘးတစ္ဖက္သို႔ကပ္ၿပီး ရပ္၍ အလႅာဟုအကၠဗရ္ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ ရေပမည္။ ၿပီးေနာက္ လားအိလားဟ အိလႅလႅာဟ္ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ရေပ မည္။ ၿပီးေနာက္ နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ အား ဒ႐ူးဒ္ေမတၱာပို႔သၿပီး ၄င္းေနရာ၌ပင္ ဒိုအာေတာင္း ဆုေတာ္မ်ားအား ေတာင္းခံရေပမည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာမ်ားအား အထူးလက္ခံ ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအာက္ပါဆုမြန္ဒိုအာကိုလည္းေကာင္း ေတာင္းခံရေပမည္။
c2_Arabic5
အို … အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ မုခ်ဧကန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္မႈႏွင့္ အရွင္ျမတ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုအား ေတာင္းခံပါ၏။ ၄င္းေနာက္ အရွင္ျမတ္၏ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးေဘးမွ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံံပါ၏
ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ပထမဦးစြာ ျမင္ေတြ႕ရခ်ိန္၌ ရပ္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ ၿပီး ဒိုအာျပဳျခင္း မုစ္သဟဗ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းေတြ႕ခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္ေျမႇာက္ရာ မလိုေတာ့ပါ။

အြမၼရာဟ္ေဆာက္တည္နည္း
ယခု အြမၼရာဟ္၏ သြ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဟရာမ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာအခါသဟိယသြလ္ မတ္စ္ဂ်ိဒ္’ နဖိလ္ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကာင့္သြ၀ါးဖ္မျပဳလိုပါက (သဟိယသြလ္မတ္စ္ဂ်ိဒ္)ဖတ္ႏုိင္ေပ သည္။ မကၠ႐ူးဟ္အခ်ိန္ မျဖစ္ေစရ။ ၀ူဇူမရွိဘဲ သ၀ါးဖ္ျပဳလုပ္က မပိုင္။ သ၀ါးဖ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္အထပ္၌ျဖစ္ေစ၊ အေပၚအထပ္၌ျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဟရမ္ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္၏ သ၀ါးဖ္သည္ ‘သဟိယဟ္’ နမားဇ္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ မုဖ္သီ မုဟမၼဒ္အနပ္စ္(မဟ္မူဒီ၊ အခ္သရီ)တာေမြ