ျပည္တြင္းရထားခရီးစဥ္မ်ား

ျပည္တြင္းရထားခရီးစဥ္မ်ား

၇။ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္း
အမွတ္ မွ သို႔ ထြက္ခ်ိန္ ေရာက္ခ်ိန္
၃၅ ဆန္
၃၆ စုန္
၈၅ ဆန္
၈၆ စုန္
၈၉ ဆန္
၉၀ ဆန္
၁၇၁ ဆန္
၁၇၂ စုန္
၁၇၅ ဆန္
၁၇၆ စုန္
၁၇၂ စုန္
၁၇၅ ဆန္
၁၇၆ စုန္
ရန္ကုန္
ေမာ္လျမိဳင္
ပဲခူး
ေမာ္လျမိဳင္
ရန္ကုန္
ေရး
ေမာ္လျမိဳင္
ေရး
ရန္ကုန္
ထားဝယ္
ေမာ္လျမိဳင္
ရန္ကုန္
ေမာ္လျမိဳင္
ပဲခူး
ေရး
ရန္ကုန္
ေရး
ေမာ္လျမိဳင္
ထားဝယ္
ရန္ကုန္
ဝ၆း၃၀
ဝ၆းဝ၀
ဝ၄း၁၅
ဝ၄းဝ၀
ဝ၂းဝ၀
ဝ၄း၁၅
ဝ၇းဝ၀
ဝ၆း၃၀
ဝ၇း၁၅
ဝ၅း၁၅
၁၅း၁၀
၁၅းဝ၀
၁၆း၃၀
၁၉း၁၀
၁၈းဝ၀
၂၀း၃၀
၁၄း၂၀
၁၃း၅၀
၁၇း၄၅
၁၈း၃၀

 

ရန္ကုန္-ျပည္-သာရေ၀ါ လမ္းပိုင္း
အမွတ္ မွ သို႔ ထြက္ခ်ိန္ ေရာက္ခ်ိန္
၆၃ အဆန္
၆၄ အစုန္
၆၉ အဆန္
၇၀ အစုန္
၇၁ အဆန္
၇၂ အစုန္
ၾကည့္ျမင့္တိုင္
ျပည္
ၾကည့္ျမင့္တိုင္
သရေ၀ါ
ရန္ကုန္
ျပည္
ျပည္
ၾကည့္ျမင့္တိုင္
သာရေ၀ါ
ၾကည့္ျမင့္တိုင္
ျပည္
ရန္ကုန္
၀၇း၀၀
၀၁း၃၀
၀၆း၁၅
၁၅း၀၀
၁၃း၀၀
၂၃း၃၀
၂၀း၀၅
၁၅း၁၅
၁၃း၃၀
၂၂း၅၀
၂၁း၃၀
၀၇း၅၀

 

ရန္ကုန္ – ပုဂံ လမ္းပိုင္း
အမွတ္ မွ သို႔ ထြက္ခ်ိန္ ေရာက္ခ်ိန္
၆၁ ဆန္
၆၂ စုန္
ရန္ကုန္
ပုဂံ
ပုဂံ
ရန္ကုန္
၁၆း၀၀
၁၆း၃၀
၀၈း၀၀
၀၈း၃၀