ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရဟ္မ်ားကို ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ မကၠာႏွင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ ႔ ေတာ္မ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ သြားေရာက္၍ တရားေတာ္၏ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရပါသည္။
ကၽြန္တာ္တို႔ ဟဂ်္လမ္းညႊန္ မီဒီယာဂ႐ု အဖြဲ႕မွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္ႏွင့္အြမၼရာဟ္ ျပဳလုပ္ၾကမည့္ ဟာဂ်ီ ေလာင္း/ ဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ ႐ူေထာင့္ တစ္ေနရာမွ မိမိတို႔ မီဒီယာအဖြဲ႕မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိသေလာက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ ဤလမ္းညႊန္ website www.hajjmyanmar.com ကို စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

အႀကံျပဳခ်က္

ႏွစ္စဥ္ ဟာဂ်ီေလာင္း/ ဟာဂ်ီမ်ားသည္ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြက္ အခက္အခဲမ်ား ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။ အထူး သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အလြန္ပင္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း- မိမိသြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္  ပထမဦး ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆက္ၿပီး ေလ့လာေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ ဟာဂ်ီမ်ား အေနျဖင့္ ခရီး စဥ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ေသခ်ာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေစလိုပါသည္။ က်မ္းမာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို လည္း မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြား သင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဟာဂ်္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဆာင္ဒီ အာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံ ဟဂ်္၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ ကို ေလ့လာသိရွိ ရပါသည္ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယား ႏို္င္ငံရွိ က်မ္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ေဆာ္ဒီသံ႐ံုးႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကိုလည္း ေပးပို႔လ်က္ရွိပါသည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ကူးဆက္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါ အသက္ ၆၀ အထက္ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို ဟဂ်္ခရီးစဥ္သြားေရာက္ မသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ ေပးသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိသြားမည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သံ႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။