၂၀၁၅ မဲရျမန္မာဟာဂ်ီမ်ား တည္းခိုမည့္ေနရာ

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၄

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ အစၥလာမ့္အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (၅)ဖြဲ႕၏ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ရရွိေသာ ဟာဂ်ီနာနီးပါး၏ ၂၀၁၅ မဲရ ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏိုင္ငံ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဟဂ်္ခရီးစဥ္တြင္ တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သည္ မကၠာႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာျဖစ္သည့္ Misfalah မစ္ဖလားဟ္နယ္ေျမ Kuday ခြတ္ဒိုင္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိသည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၅ မဲရ ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဟဂ်္ျမန္မာမီဒီယာဂ႐ုပ္