ဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရဟ္ ဗီဇာေၾကးမလိုေတာ့

ေဆာ္ဒီဘုရင္မွ ဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရဟ္ ဗီဇာေၾကး ယခုႏွစ္မွစ၍ ေပးရန္မလိုေတာ့ဟု ေၾကျငာလိုက္သည္။

 

source : Muslim Council of HK

http://muslimcouncil.org.hk/king-salman-cancels-hajj-and-umrah-visa-fees/