ဂ်ီနာနီးပါးဂ႐ုပ္မွ 2017 ဟဂ်္၀န္ေဆာင္မႈ အတြက္ တင္ဒါရရွိ

ရန္ကုန္ – ေမ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္အဖြဲ႕ႀကီး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဟဂ်္ ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွာ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိမည့္ ခြဲတန္းဦးေရကို မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ ဟာဂ်ီမ်ားကို တင္ဒါရရွိသည့္ ဟာဂ်ီနာနီးပါးဂ႐ုမွာ ဟာဂ်ီတစ္ဦးလွ်င္ 2725 US ေဒၚလာ ႏံႈးျဖင့္ က်သင့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ ေဟာ္တယ္ေနထိုင္မႈကို စီစဥ္ေပးမည္ဆိုပါက ေဒၚလာ 250 ျပန္အမ္းမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏိုင္ငံ ဟဂ်္၀န္ႀကီးဌာနမွ ယခုႏွစ္ ဟဂ်္ခြဲတန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမင့္လာပါက ၂၈၀ ေယာက္အစား ၃၅၀ ခန္႔အထိတိုးျမင့္ရရွိႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ဟာဂ်္ျမန္မာမီဒီယာ ဂ႐ုပ္
www.hajjmyanmar.com