ျပည္သူ႔ေမတၱာ ထရားဗဲလ္(စ္) အင္န္ တိုး(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္