ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ Center of Universe Co.,Ltd.

အတ္စလားမု အလိုင္းကြမ္း
——————————
ကၽြန္ေတာ္မ်ား Center of Universe Co., Ltd. မွ ၂၀၁၉ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ၾကမည့္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ စိမ္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ႀကိဳတင္၍ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုမၸဏီမွ ႏွစ္စဥ္ဟဂ်္ႏွင့္ အြမၼရဟ္ မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။